Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Čtvrtek 05. srpen 2021 | Svátek má Kristián
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

KV a renální příhody u pacientů s rezistentní hypertenzí

foto: Shutterstock.com

KV a renální příhody u pacientů s rezistentní hypertenzí

Medical Tribune 12/2021
07.06.2021 12:11
Zdroj: MT
Autor: jat
V současnosti není k dispozici mnoho dat o prognóze pacientů léčených pro rezistentní arteriální hypertenzi. Je však známo, že většina z nich má velmi vysoké přídatné riziko – ať už s ohledem na vyšší věk, častější obezitu, výskyt diabetu, vyšší hodnoty krevního tlaku nebo těžší orgánové postižení.

Zhodnotit dlouhodobé kardiovaskulární (KV) a renální výsledky takto nemocných bylo cílem prospektivní studie, jejíž výsledky na letošním virtuálním kongresu České kardiologické společnosti prezentoval prof. MUDr. Jan Václavík, Ph.D., přednosta Interní a kardiologické kliniky LF OU a FN Ostrava.

Jak připomněl úvodem svého vystoupení, incidence KV a renálních příhod jednoznačně závisí na výši krevního tlaku. Např. již studie ALLHAT potvrdila, že jedinci s rezistentní hypertenzí měli oproti těm s kontrolovanou hypertenzí v průběhu 5 let asi 1,5násobně více koronárních příhod, 1,6násobně CMP, 1,3násobně úmrtí a téměř 2násobně častěji konečné stadium selhání ledvin. Z klinického hodnocení IVEST pak vyplynulo, že zásadním faktorem ovlivňujícím prognózu nemocných s rezistentní hypertenzí je právě výše krevního tlaku dosažená při léčbě.

„Cílem naší práce bylo vyhodnotit výskyt KV a renálních komplikací u 271 pacientů léčených pro rezistentní arteriální hypertenzi v souladu s nejnovějšími doporučeními a ve snaze o maximální kontrolu všech rizikových faktorů,“ uvedl prof. Václavík s tím, že mezi sledované parametry patřily demografické a klinické charakteristiky nemocných, závažné nežádoucí KV příhody (MACE – CMP, infarkt myokardu, úmrtí nebo koronární revaskularizace), renální příhody (nově vzniklá chronická renální insuficience nebo renální revaskularizace) a také hodnoty krevního tlaku v ordinaci a při 24hodinovém monitorování (ABPM). Průměrný věk souboru byl 59 let, ženy tvořily 38,4 procenta a průměrná délka sledování činila 4,9 roku (58 měsíců). Některou KV příhodu prodělala ještě před zařazením do studie třetina pacientů.

„Co se týká výsledků, podařilo se nám statisticky významně zlepšit kontrolu hypertenze – zejména díky tomu, že jsme upravili a zintenzivnili léčbu, kdy jsme navýšili počet podávaných antihypertenziv v průměru ze čtyř na pět. Mírně se zvýšila také srdeční frekvence, a to z 67 na 69 tepů za minutu,“ komentoval prof. Václavík a upřesnil, že průměrná hodnota krevního tlaku klesla ze vstupní hodnoty 149/85 mm Hg na 134/77 mm Hg při poslední kontrole (p < 0,001). Podobné údaje byly zaznamenány i v případě ABPM, kdy došlo k výraznému snížení systolického i diastolického tlaku – v průměru ze 144 na 133 mm Hg, resp. z 80 na 75 mm Hg (p < 0,001 pro obě srovnání).

Během téměř 5letého sledování byly u necelé pětiny jedinců zaznamenány výše definované MACE, u 15 procent pak CMP, infarkt myokardu nebo úmrtí. „Pokud bychom KV příhody přepočítali na 1 000 sledovaných po dobu jednoho roku, zjistíme, že jich je asi 60 – konkrétně se jedná o zhruba 8 infarktů myokardu, 10 úmrtí, 13 koronárních revaskularizací, 14 postižení periferních tepen a 16 CMP,“ poznamenal přednášející s tím, že křivky incidence lineárně narůstají v čase, přičemž zhruba po 7–8 letech prodělá nějakou KV příhodu asi 30 procent pacientů s rezistentní hypertenzí. Zpočátku převažují koronární revaskularizace a onemocnění periferních tepen, poměrně záhy se však objevují i ostatní příhody. „Pokud bychom se podívali na jejich incidenci kdykoli během života, zjistíme, že se vyskytují již okolo 40. roku věku, především infarkty myokardu a CMP, a posléze dochází k výraznému nárůstu všech ischemických komplikací včetně úmrtí,“ dodal prof. Václavík. Jak dále uvedl, ve studijním souboru byla evidována více než pětina renálních příhod a ke vzniku MACE nebo renální příhody došlo u 34,3 procenta nemocných.Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky