Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pátek 14. květen 2021 | Svátek má Bonifác
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Somatizační poruchy u dětí a mladistvých

Somatizační poruchy u dětí a mladistvých

Pediatrie po promoci 3-4/2004
01.12.2004 00:00
Autor: Tomas Jose Silber, MD, Maryland Pao, MD

Diagnóza a léčba somatizačních poruch udětí a adolescentů je pro pediatry těžkým úkolem: na jedné straně tyto poruchy vzbuzují obavy ztoho, že jsme „něco zanedbali“, na druhé straně jakýmkoli „chybným krokem“ při vysvětlování podstaty problému riskujeme znepřátelení si pacienta i jeho rodiny. Řada lékařů se tomuto problému „postaví“, ale daleko více znich je záplavou potíží vyvedeno zmíry a následně pociťují znechucení nad tím, kolik času je stojí péče opacienty, kteří „nejsou skutečně nemocní“, nebo je nikdy nekončící stesky pacientů začnou frustrovat.
Ještě ke všemu jsou somatizační poruchy dosud jen málo prozkoumány; kpokroku vtéto oblasti zatím významně nepřispěla ani žádná metaanalýza, ani medicína založená na důkazech. Ačkoli jsou definovány jako psychiatrické poruchy, dostanou se pacienti trpící somatizačními poruchami kpsychiatrovi paradoxně jen zřídka, svýjimkou nejextrémnějších, zvláštních a bizarních případů. Většina dětí a adolescentů sfunkčními potížemi zůstává vpéči praktického lékaře. Tento přehled se proto zaměřuje na pochopení a posuzování somatizace a také na vytváření postupů pro zvládání a léčbu těchto stavů vběžné praxi.
Somatizace je definována jako přítomnost jedné či více tělesných potíží, pro které se náležitým vyšetřením nepodaří nalézt organický patologický podklad či patofyziologický mechanismus, který by je vysvětloval. Somatizace se může objevit i současně stělesným onemocněním. Osoučasné přítomnosti somatizace a tělesného onemocnění uvažujeme, kdykoli jsou tělesné příznaky vedoucí kporuše výrazně větší, než bychom udané nemoci nebo nálezů očekávali. Somatizační poruchy jsou tedy charakteristické přítomností potíží, které vzbuzují podezření na organický původ poruchy, ale takové onemocnění buď vůbec nenacházíme, nebo zcela nevysvětluje rozsah funkční poruchy.
Diagnostická kritéria pro somatizační poruchy byla původně vytvořena pro dospělé a udětských pacientů se používají ztoho důvodu, že nebyl vytvořen žádný alternativní systém pro potřeby dětské psychiatrie. Tento stav není šťastný, neboť se současná klasifikace somatizačních poruch neopírá ovýsledky pediatrického výzkumu. Kurčitému pokroku však došlo vnové klasifikaci mentálních poruch dětí a adolescentů vprimární péči, která zohledňuje faktory odpovídající vývojovému stupni pacienta. Tento přehled se zaměřuje na somatické potíže nepůsobící výrazné problémy (somatic complaint variation), somatické potíže působící problémy (somatic complaint problem), nediferencovanou somatoformní poruchu, somatoformní bolestivou poruchu a disociativní (konverzní) poruchu. Předstíraná porucha (faktitivní porucha, Münchhausenův syndrom) (300.16 DSM-PC, F68.1 MKN-10), která se sem někdy řadí, do této kategorie nezapadá dobře, protože udávané potíže a příznaky onemocnění pacient úmyslně předstírá, spíše než skutečně pociťuje.
Projevy somatizačních poruch zřejmě mají vývojovou posloupnost. Děti pravděpodobně vnímají citové rozrušení jako fyzické pocity. Zpočátku se jedná omonosymptomatické potíže, bolesti břicha nebo hlavy vkojeneckém věku (do jednoho roku dítěte). Bolesti končetin, neurologické symptomy, insomnie a únava se objevují svyšším věkem dítěte. Prevalence somatických obtíží je vdětské populaci vysoká: recidivující bolesti břicha jsou příčinou celých 5 % všech návštěv pediatra a udává se, že bolesti hlavy postihují 20% až 55 % všech dětí. vadolescenci si 10 % všech dospívajících stěžuje na časté bolesti hlavy, bolesti na hrudi, nauseu a únavu. Všeobecným průzkumem vpopulaci adolescentů (stáří od 12 do 16 let) se zjistilo, že úzkostnými somatickými obtížemi trpí 11 % dívek a 4 % chlapců. Tento rozdíl mezi pohlavími zřejmě přetrvává až do dospělosti. Vyšší výskyt somatizace je vnižších socioekonomických skupinách obyvatelstva.
...

Komentář

Autor: MUDr. Jiří Koutek

Autoři článku T. J. Silber a M. Pao, pediatr a psychiatr, se zabývají somatizačními poruchami udětí a adolescentů. Rozebírají jednotlivé formy této poruchy, vysvětlují souvislost psychosomatických nemocí se stresem a dalšími psychologickými příčinami. Uvádějí zajímavá čísla výskytu jednotlivých forem somatizační poruchy. Prevalence psychogenně podmíněných somatických symptomů je dosti vysoká. Je zřejmé, že velká část pacientů dětských lékařů trpí obtížemi, ukterých není zřejmá organická příčina a patří právě mezi tyto somatizační poruchy.
Somatizace je obecně definována jako přesun neurotických obtíží na somatický orgán, přeměna emočního náboje do somatické složky. udětí se tento jev vyskytuje dosti často, protože čím je dítě menší, tím méně je schopno dávat najevo a verbalizovat své emoce, resp. je více dává najevo svým chováním, případně přesunem do tělesných obtíží. Somatické obtíže, jejichž podklad je voblasti psychické, se proto udětí a dospívajících vyskytují dosti často. včlánku je popisována klinická jednotka Somatizační porucha. vrámci 10. revize Mezinárodní klasifikace nemocí je Somatizační porucha uvedena mezi psychiatrickými poruchami, voddíle Somatoformní poruchy F45. Tyto poruchy zahrnují kromě somatizační poruchy též nediferencovanou somatizační poruchu, hypochondrickou poruchu, somatoformní vegetativní dysfunkci a somatoformní bolestivou poruchu. Pro všechny somatoformní poruchy je charakteristické to, že pacient opakovaně uvádí nějaké tělesné příznaky, stále žádá onová a nová lékařské vyšetření, navzdory dosavadním negativním nálezům a ujištění lékaře, že příznaky nemají žádný tělesný podklad. Konverzní, resp. disociativní porucha (F44), kterou autoři článku přičleňují ksomatizační poruše, stojí vMezinárodní klasifikaci nemocí zvlášť.
...

Plnou verzi článku najdete v: Pediatrie po promoci 3-4/2004, strana 5Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky