Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pátek 18. červen 2021 | Svátek má Milan
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Systémový lupus erythematodes

Systémový lupus erythematodes

Medicína po promoci 3/2004
24.05.2004 00:00
Autor: Maria DallEra, MD, John C. Davis, MD, MPH
Systémový lupus erythematodes (SLE) je autoimunitní onemocnění postihující převážně ženy ve věku mezi 20 a 40 lety. Protože se toto onemocnění může projevovat různě závažnými příznaky a může napadat důležité orgánové systémy, měly by být upacientů pečlivě sledovány známky postižení různých orgánů a toxické projevy medikace. Autoři se vtomto článku věnují diagnostice SLE, epidemiologickým faktorům uplatňujícím se při jeho rozvoji a jeho klinickému obrazu. Část zabývající se terapií této nemoci je určena především lékařům první linie pečujícím onemocné se SLE.

Systémový lupus erythematodes je prototypem autoimunitního onemocnění, které postihuje několik orgánových systémů, včetně kůže, kloubů, ledvin a nervového systému. Ačkoli příčina SLE nebyla dosud přesně objasněna, lze říci, že se na jeho vzniku podílejí genetická výbava pacienta, okolní prostředí a hormonální vlivy. Uvětšiny nemocných má tato nemoc kolísavý průběh, takže jednotlivé ataky jsou střídány obdobími relativního zklidnění. Závažnost příznaků se pohybuje od drobných kožních a kloubních defektů až po těžkou dysfunkci vnitřních orgánů. Dlouhodobá prognóza se výrazně zlepšila, přičemž kohortní studie zahájené po roce 1980 prokazují pětileté přežití uvíce než 90% nemocných. Sprodlužováním života pacientů se ovšem některé projevy nemoci a komplikace léčby stávají nápadnějšími. Zatímco vprvních letech choroby mohou smrt nemocného zapříčinit náhlá vzplanutí a akutní infekce, upacientů sdelším průběhem nemoci je nejčastější příčinou úmrtí postižení koronárních tepen.
Prevalence a incidence SLE závisí na etnické a geografické příslušnosti dané populace. VUSA dosahuje incidence 2–5 případů na 100 000 obyvatel, prevalence pak 1,2 na 1 000 osob. Nejčastěji se SLE vyskytuje užen a uAfroameričanů, přičemž průměrný věk při stanovení diagnózy je 30 až 39let.
Systémový lupus erythematodes se často manifestuje celkovými příznaky, jako je zvýšená teplota, únava a změny tělesné hmotnosti. Tyto symptomy jsou nicméně nespecifické a mohou být rovněž způsobeny infekcí, malignitou či vlivem medikace, resp. zneužívání drog. Mezi prvními projevy onemocnění často nechybí artritida či artralgie, zpravidla postihující drobné klouby rukou a zápěstí. Symetrické otoky a ztuhlost kloubů mohou znamenat též revmatoidní artritidu. Od této nemoci se SLE liší méně výraznou ranní ztuhlostí a ztluštěním synovie, většinou také nevede ke vzniku kloubních erozí a kjejich destrukci. Kloubní deformity uSLE lze navíc snadno zmírnit. Kůže a sliznice jsou postiženy u80–90% pacientů se SLE. Stojí za povšimnutí, že čtyři zjedenácti kritérií stanovených Americkou společností pro revmatologii (tab. 1) se týkají právě mukokutánního systému.
...

Komentář

Autor: Prof. MUDr. Ctibor Dostál, DrSc.

Článek je koncipován jako stručná informace, která uvádí vše podstatné, zvláště oklinickém obrazu a průvodních laboratorních nálezech zaměřených zvláště na specifičnost prokazovaných autoprotilátek. Nevyhýbá se ani akutním, ani pozdním komplikacím, zvláště specifickému orgánovému postižení, jako je lupusová nefritida, pneumonitida či postižení centrálního nervového systému (CNS). Pozornost je též věnována skutečnosti, že vsoučasnosti se smrtnost onemocnění, a tedy dlouhodobá prognóza „quoad vitam“, podmíněná akutním stavem choroby, prodloužila způvodních pěti až na 15–20let, popřípadě i déle. Včlánku je zdůrazněna rovněž nová skutečnost, že choroba, je-li ve svém počátku agresivně léčena, ohrožuje nemocného na životě vprvních třech letech méně, než je tomu vpozdním období, kdy se mohou objevovat komplikace a důsledky jak samotné choroby, tak spíše dlouhodobé léčby. Výstižné tabulky doplňují text zvláště opodávaných léčivech a jejich riziku. Pokud bychom chtěli doplnit některé údaje, pak bych se věnoval na prvním místě postižení centrálního nervového systému jako orgánovému postižení, které bylo vdřívější době jaksi vpozadí, zastíněno významem a bezprostředním ohrožením života lupusovým zánětem ledvin. Zde však možnosti renální biopsie a zavedení rychlé agresivní léčby spolu sopatřeními, která poskytuje akutní i chronická dialýza a nakonec i transplantace ledvin, snížily nebezpečí, takže samo postižení mozku spolu skomplikacemi infekčními jsou vsoučasné době nejčastějšími příčinami časného úmrtí. Postižení centrálního nervového systému, zvláště mozku, při SLE, které je vmezinárodní nomenklatuře nyní označováno jako neuropsychiatrický lupus erythematodes (NPSLE), zůstává nadále velkým a dosud nevyřešeným diagnostickým i léčebným problémem. Toto postižení se objevuje podle různých autorů u14 až 75% všech nemocných stouto chorobou. Toto rozporné zjištění je dáno rozličnými zdroji informací, které jsou čerpány jak zdosud publikovaných populačních studií, tak použitých způsobů hodnocení a kritérií pro zařazení nemocných včetně užitých diagnostických metod a vneposlední řadě i délkou jejich sledování. Dalším významným hlediskem je stupeň závažnosti mozkového poškození, které se projeví bezprostředním ohrožením života nemocného. I vtomto ohledu se dosud uváděné zkušenosti dosti rozcházejí, neboť úmrtnost kolísá podle dosud publikovaných zpráv od 7 až do 40%, a dostává se tak vpořadí příčin úmrtí uSLE hned na druhé místo po infekci.
...

Plnou verzi článku najdete v: Medicína po promoci 3/2004, strana 31Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky