Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pátek 07. srpen 2020 | Svátek má Lada
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Může progesteron zabránit předčasnému porodu?

Může progesteron zabránit předčasnému porodu?

Gynekologie po promoci 1/2006
27.01.2006 00:00
Autor: Joanne Armstrong, MPH, Michael P. Nageotte, MD.
Výzkumy ukazují, že užívání progesteronu má význam pro ženy ohrožené předčasným porodem. Ale jak tyto informace uplatnit vklinické praxi? Názory na tuto problematiku předkládají dva odborníci.

Předčasný porod představuje pro celou společnost značnou medicínskou i finanční zátěž. Bohužel během posledních dekád zaznamenali lékaři jen málo úspěchů vpokusech oudržení tohoto problému na uzdě. To je bezesporu také důvod, proč poslední výzkum zabývající se účinností preventivního podávání 17α-hydroxyprogesteron kaproátu (17P) přitahuje tak velkou pozornost. Abychom však pomocí této terapie skutečně dosáhli těch nejlepších výsledků, musejí být překonány některé edukační a organizační bariéry. Jak lékaři, tak pacientky musejí být lépe poučeni osprávném užívání tohoto léku a onutnosti vzájemné spolupráce.Rozsah problému
VUSA komplikuje předčasný porod, tzn. porod před 37. gestačním týdnem, 12,3% všech porodů ročně. Vroce 2002 to znamenalo 480 000 předčasně narozených dětí. Přestože pokroky vneonatologii zlepšily pro tyto novorozence prognózu přežití, míra prematurity stabilně poslední tři dekády narůstá.1, Incidence porodu před 37. týdnem těhotenství vzrostla z9,4% živě narozených vroce 1981 na 11,0% vroce 1994 a dále na 12,3% vroce 2004. Tento nárůst je přičítán zvýšenému počtu vícečetných těhotenství, i když incidence předčasného porodu vzrostla také ujednočetných gravidit. Statistiky ukazují, že předčasný porod je udětí bez vrozených vývojových vad hlavní příčinou perinatální mortality a morbidity. Odhaduje se, že vUSA prematurita způsobuje až 70% všech neonatálních úmrtí utěchto dětí. Přitom mortalita přímo koreluje sgestačním věkem vdobě narození. Mortalita novorozenců narozených před 32. gestačním týdnem je téměř 70krát vyšší než mortalita novorozenců narozených vtermínu (2,6 na 1 000 živě narozených). I udětí narozených před 37. gestačním týdnem je mortalita 15krát vyšší než unovorozenců narozených vtermínu. Dalším významným problémem je morbidita novorozenců, a to zejména narozených před 32. týdnem těhotenství. Mohou se vyskytnout takové komplikace, jako jsou například syndrom respirační tísně, intraventrikulární krvácení, sepse, nekrotizující enterokolitida nebo mozková obrna. Předčasně narozené děti jsou ohroženy i dalšími zdravotními problémy, které se mohou vyskytnout později vdětství nebo vdospělosti. Jedna prospektivní studie ukázala, že 25% velmi předčasně narozených dětí má významné dlouhodobé neurologické postižení, které nelze zlepšit procesem učení. Dříve býval rozsah kognitivních poruch udětí narozených před 36. gestačním týdnem projevujících se později vdětství podceňován. Nové odhady naznačují, že až 41% těchto extrémně nezralých dětí má ve věku šesti let závažné kognitivní deficity. Prematurita navíc kdevastujícímu dopadu na dětskou mortalitu a morbiditu představuje i závažnou finanční zátěž pro celý zdravotní systém. VUSA např. jen vroce 2001 byla cena za hospitalizaci všech dětí sjakoukoli diagnózou prematurity přibližně 13,6 miliard dolarů neboli 50% všech nákladů spojených sporodnictvím. Výzkumníci spočítali, že prematurita spolu snízkou porodní hmotností novorozence představuje 35% všech přímých výdajů na dětskou zdravotní péči vUSA.
...

Komentář

Autor: As. MUDr. Ivana Špálová, CSc.

O tom, že terapeutické podávání progesteronu může zlepšit výsledky těhotenství se uvažuje již více než 50 let. První studie se zabývaly použitím progesteronu při léčbě hrozícího potratu nebo užen sanamnézou opakovaných abortů. Pro tyto případy se pozitivní efekt léčby nepodařilo prokázat a progesteron vtěchto indikacích dnes doporučován není. V60. letech minulého století se začalo uvažovat omožném využití vléčbě nebo prevenci předčasného porodu. První práci vtomto směru publikoval Papiernik vroce 1970.1 Od té doby se objevily další studie zaměřené na prevenci předčasného porodu. Najdeme-li si je vsystému MEDLINE zadáním hesel „progesteron“ a „předčasný porod“, získáme více než 150 citací. Výsledky většiny těchto studií ale nejsou jednoznačné nebo jsou studiemi relativně malými. Proto nebyl doposud progesteron vprevenci nebo léčbě předčasného porodu příliš využíván. Hovoříme-li oproblematice předčasného porodu, můžeme lehce nabýt dojmu, že slyšíme stále stejné otřepané fráze. Screeningové testy mají jen chabou predikční hodnotu, identifikace rizikových faktorů a zvýšená péče poskytovaná vytipovaným ženám ani včasná léčba (včetně intenzivního podávání tokolytik) nezlepšují perinatální výsledky. I když se perinatální mortalita během posledních desetiletí dramaticky snížila, je to pouze díky zlepšení perinatální a neonatologické péče onezralé novorozence, nikoli díky léčbě či prevenci předčasného porodu. Statistické údaje totiž jednoznačně prokazují, že se za posledních 40 let nejenom nepodařilo incidenci předčasných porodů snížit, ale počet těchto porodů naopak narůstá, a to zejména vrozvinutých zemích.
...

Plnou verzi článku najdete v: Gynekologie po promoci 1/2006, strana 18Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky