Přeskočit na obsah

Chci kurs, abych mohla pracovat ve zdravotnictví

Mám střední školu a 20 let praxe v jiném oboru, nyní jsem si udělala kurz-pracovník v sociálních službách - 182 hodin. V nemocnicích však tento kurz platí omezeně, mohu prý jen do sociálních služeb - domov důch. atd... Ráda bych si však rozšířila kvalif. i pro zdravotní zařízení - je vhodný kurz sanitářky, ošetřovatelky,zdravotní asistent, či co je pro mě nevhodnější, abych mohla pracovat i ve zdravotnictví - na VŠ 3 roky ne, pouze nějaký kurz.

Odpovídá PhDr. Michaela Hofštetrová Knotková, náměstek úseku regulace nelékařských povolání NCO NZO.

Podmínky získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče upravuje zákon č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Získání odborné způsobilosti pro konkrétní povolání je popsáno v jednotlivých ustanoveních – např.:

-   §5 – všeobecná sestra

-   §42 – sanitář

Odborná způsobilost k výkonu povolání sanitáře se získává absolvováním akreditovaného kvalifikačního

kurzu v oboru

a) všeobecný sanitář,

b) sanitář pro operační sál,

c) sanitář pro laboratoř a transfúzní oddělení,

d) sanitář pro zařízení lékárenské péče,

e) sanitář pro lázně a léčebnou rehabilitaci, nebo

f) sanitář pro autoptické oddělení nebo sanitář pro

pitevnu.

(2) Dále odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání sanitáře mají fyzické osoby, které absolvovaly

část studia na středních nebo vyšších zdravotnických školách nebo v akreditovaných zdravotnických

studijních programech uskutečňovaných vysokými školami podle zvláštního právního předpisu2),

a to absolvováním

a) 3 semestrů akreditovaného zdravotnického magisterského

studijního programu všeobecné lékařství,

a to v oboru všeobecný sanitář, sanitář pro operační

sál, sanitář pro laboratoř a transfúzní oddělení

a sanitář pro autoptické oddělení,

b) 2 semestrů akreditovaného zdravotnického magisterského

studijního programu farmacie nebo oboru

diplomovaný farmaceutický asistent na vyšších

zdravotnických školách, a to v oboru sanitář pro

lékárenskou péči,

c) 2 semestrů akreditovaného zdravotnického bakalářského

studijního programu pro přípravu všeobecných

sester nebo porodních asistentek nebo

zdravotnických záchranářů nebo příslušného studijního

oboru na vyšší zdravotnické škole, a to

v oboru všeobecný sanitář a sanitář pro operační

sál,

Strana 5220 Sbírka zákonů č. 339 / 2008 Částka 109

d) 3 semestrů akreditovaného zdravotnického vysokoškolského

studijního programu pro přípravu fyzioterapeutů

nebo ergoterapeutů nebo příslušného

studijního oboru na vyšší zdravotnické škole, a to

v oboru sanitář pro lázně a léčebnou rehabilitaci,

e) 3 semestrů akreditovaného zdravotnického vysokoškolského

studijního programu pro přípravu

odborných pracovníků v laboratorních metodách

nebo zdravotních laborantů nebo příslušného studijního

oboru na vyšší zdravotnické škole, a to

v oboru sanitář pro laboratoř a transfúzní oddělení,

f) 3 ročníků studia na střední zdravotnické škole

v oboru zdravotnický asistent nebo 2 ročníků studia

na střední zdravotnické škole v oboru zdravotní

sestra, dětská sestra nebo všeobecná sestra,

pokud jde o čtyřleté studium, nebo 1 ročníku studia

na střední zdravotnické škole v oboru zdravotní

sestra, dětská sestra, ženská sestra nebo porodní

asistentka, pokud jde o dvouleté pomaturitní

kvalifikační studium, případně nástavbové studium

pro absolventy středních škol, a to v oboru všeobecný

sanitář, nebo

g) 3 ročníků studia na střední zdravotnické škole

v oboru laboratorní asistent, zdravotnický laborant

dietní sestra nebo nutriční asistent, a to v oboru sanitář pro laboratoř a transfúzní oddělení.

 

-   §36 – ošetřovatel

Odborná způsobilost k výkonu povolání ošetřovatele se získává absolvováním

 

a) akreditovaného kvalifikačního kurzu v oboru ošetřovatel,

b) tříletého studia ukončeného závěrečnou zkouškou

na střední zdravotnické škole v oboru ošetřovatel,

c) akreditovaného kvalifikačního kurzu v oboru ošetřovatel/

ošetřovatelka-pěstounka, charitní ošetřovatel,

ošetřovatel nebo pěstounka, pokud bylo studium

zahájeno do konce roku 2004,

d) studia ukončeného závěrečnou zkouškou na

střední zdravotnické škole, zdravotnické odborné

škole nebo středním odborném učilišti zdravotnickém

v oboru ošetřovatel/ošetřovatelka, ošetřovatel/

ošetřovatelka se zaměřením na rodinnou výchovu

nebo v oboru zdravotník prvního zaměření

– ošetřovatelské a pečovatelské práce, pokud bylo

studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve

školním roce 2003/2004,

e) nejméně 4 semestrů akreditovaného zdravotnického

magisterského studijního programu všeobecné

lékařství a složením zkoušky z předmětu ošetřovatelství,

péče o nemocné nebo obdobného

předmětu,

f) 3 semestrů akreditovaného zdravotnického bakalářského

studijního programu pro přípravu všeobecných

sester nebo porodních asistentek nebo

příslušného studijního oboru na vyšší zdravotnické škole,

g) 4 semestrů akreditovaného zdravotnického bakalářského

studijního programu pro přípravu zdravotnických

záchranářů nebo příslušného studijního

oboru na vyšší zdravotnické škole,

h) 3 ročníků studia na střední zdravotnické škole

v oboru všeobecná sestra, dětská sestra nebo zdravotní

sestra, pokud jde o čtyřleté studium, nebo

1,5 ročníku studia na střední zdravotnické škole

v oboru zdravotní sestra, dětská sestra, zdravotnický

záchranář, ženská sestra nebo porodní asistentka,

pokud jde o dvouleté pomaturitní kvalifikační

studium, případně nástavbové studium pro

absolventy středních škol, nebo

i) 4 ročníků studia na střední zdravotnické škole

 

v oboru zdravotnický asistent.

-   §29 – zdravotnický asistent

Odborná způsobilost k výkonu povolání zdravotnického asistenta se získává absolvováním

 

a) střední zdravotnické školy v oboru zdravotnický

asistent, nebo

b) akreditovaného kvalifikačního kurzu zdravotnický

asistent po získání úplného středního vzdělání

nebo úplného středního odborného vzdělání a způsobilosti

k výkonu povolání ošetřovatele podle § 36.

(2) Dále mají odbornou způsobilost k výkonu povolání

zdravotnického asistenta zdravotničtí pracovníci,

kteří získali způsobilost k výkonu povolání

a) zdravotnického záchranáře podle § 18, nebo

b) porodní asistentky podle § 6.

 

www.tribune.cz

Zdroj: www.tribune.cz

Doporučené

Koukolík: Klokánci

5. 5. 2023

Díváte‑li se, jak maminky a tátové komunikují s nejmenšími dětmi, všimnete si koordinace pohybů, doteků, zvuků, pohledu, neverbálních signálů…