Přeskočit na obsah

COVID‑19 ohrozil českou paliativu

 • V jaké fázi je naplňování cílů únorového memoranda?

Memorandum v tuto chvíli řeší jedinou věc. Tou je zajistit provizorní úhradu pro týmy nemocniční paliativní péče, které byly v pilotním projektu.

 • Počítalo se ale s tím, že na základě dat a splnění cílů předešlého memoranda z roku 2019 bude od roku 2022 zajištěno financování týmů nemocniční paliativní péče z veřejného zdravotního pojištění…

To je samozřejmě naše přání i nadále. Kvůli komplikacím, které do plánování financování zdravotní péče přinesl covid, jsme ovšem od dosažení konkrétní dohody zatím daleko. Předmětem Memoranda o paliativní péči z roku 2019 byla spolupráce všech důležitých „hráčů“ v této oblasti, tedy MZ ČR, České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP a plátců péče, na nadefinování dobré sítě paliativní péče, pojmenování úhradového mechanismu a realizaci toho, že tato péče bude dostupná všem potřebným. Stejně tak, jako každému náleží dostupnost např. kardiologické péče, má nárok i na paliativní péči, která je péčí lege artis. Péče o pacienty s pokročilým onemocněním, natož v závěru života, neznamená nezbytně, že tento člověk musí být v nemocnici nebo se potkávat s lékařem, ale je‑li to potřeba, má mít specializovanou paliativní péči dostupnou.

 • Forem paliativní péče je ale více…

Ano, některé jsou běžné více, jiné méně. K těm u nás více obvyklým patří hospicová péče klasická (kamenný hospic) nebo péče mobilních hospiců. Náš pilotní projekt se týká nemocničních paliativních týmů, které fungují jako týmy konziliární ve fakultních a krajských nemocnicích, jeden z týmů se specializuje na péči o dětské pacienty.

 • Co to konkrétně v praxi znamená?

Členové těchto týmů jsou určeni k tomu, aby asistovali na určitých důležitých „křižovatkách“ v péči o pacienty s pokročilou závažnou nemocí. Paliativní specialisté poskytují komplex intervencí medicínské, psychologické i sociální povahy s cílem zlepšení života pacientů se závažnou nemocí i jejich blízkým. Často paliatři pomáhají pacientům v situaci, kdy musejí přemýšlet o tom, co je pro ně v dalším průběhu života s nemocí důležité, která z alternativ, jež se nabízejí, nejlépe odpovídá jejich představám o dalším životě, včetně samotného závěru života. Tato práce v sobě skrývá řadu etických, psychologických, komunikačních nebo koordinačních otázek.

Náš pilotní projekt popisuje činnost sedmi nemocničních paliativních týmů, na nichž se měří, jakou činnost vykonávají. Pro jazyk zdravotní pojišťovny jako plátce paliativní péče je zatím práce těchto týmů neuchopitelná, nevejdeme se do žádné z klasických položek typu edukace, léčba bolesti atd. Tento obor vyžaduje multidisciplinaritu, která dosud v nemocničním systému popsána nebyla.

 • Máte už k dispozici nějaká data?

Data pro čistou deskripci, tedy kdo v týmu pracuje, co přesně dělá, kolik času to zabere, u kolika pacientů tým intervenuje atd., by měla být připravena v horizontu několika týdnů. Před sebou pak máme výslednou analýzu, která bude realizována v horizontu jednoho až dvou let. Ta ukáže, jak pacienti prospívají a jak se mění jejich život, když je potká paliativní tým v nemocnici. Víme, že u někoho to může zásadně proměnit trajektorii péče. Předpokládáme, že někteří lidé se budou méně vracet do nemocnic, někteří budou mít kratší dobu hospitalizace. Předpokládáme, že by se mohl zvýšit soulad poskytnuté péče s tím, co si pacient přeje. Ale to je na dlouhodobější sledování.

 • Zdá se, že nemocniční paliativní péče má od roku 2022 nejistou budoucnost…

Jsme v situaci, kdy vedeme jednání, ale v žádném případě není vidina příslibu, jak, kolik a komu bude za specializovanou paliativní péči hrazeno. Naše odborná společnost připravila model, jak by nemocniční konziliární týmy paliativní péče mohly vypadat, a to i v závislosti na velikosti nemocnice a účelu týmu. Jiné personální zabezpečení specializované paliativní péče potřebujeme třeba v malém regionálním zařízení, které častěji poskytuje terminální paliativní péči umírajícím, a jiné potřebujeme ve fakultních a krajských nemocnicích, kde tyto týmy často asistují u velkých rozhodnutí a kde se využívají pokročilé technologické, experimentální, centrové postupy. Tento model máme připraven, ale zatím se vůbec nestal předmětem vyjednávání se zdravotními pojišťovnami.

 • Jaký je tedy váš plán pro nejbližší měsíce?

V průběhu června bychom měli mít k dispozici potřebná deskriptivní data. To je další z problémů, protože analytická statistická data nám měl dodat ÚZIS již před několika měsíci, ale vlivem covidu se vše zadrhlo a zpomalilo. Nyní je dohoda taková, že do konce června obdržíme hrubou deskripci. Covid vytížil ÚZIS takovým způsobem, že v podstatě pro ně náš projekt přestal existovat, a to teď velmi těžko doháníme. Tato data se mají stát předmětem podkladů pro vyjednávání, abychom mohli vůbec vyčíslit, co přesně nemocniční týmy paliativní péče dělají, kolik to stojí, jak péče vypadá, jak ji reflektují pacienti a jaké přínosy má pro další zdravotníky v nemocnicích.

Na základě dat se budeme snažit naformulovat alespoň přechodnou úhradu na jeden, dva roky, než budou k dispozici data o dlouhodobém efektu a dopadu činnosti paliativních týmů. Naším cílem je, abychom specializovanou paliativní péči byli schopni poskytovat v každé nemocnici, která se stará o pacienty s pokročilou závažnou nemocí i pacienty umírající. Pro dosažení tohoto cíle bude jistě potřeba významná míra advokacie i veřejné podpory.

 • Podle toho, co zatím víte, jak hodnotí tuto péči kolegové a pacienti?

Zpětná vazba vychází velmi příznivě. Jak personál, tak pacienti hodnotí činnost těchto týmů velmi pozitivně. To je sice pro nás určitou známkou efektivity a dobré činnosti, ale na „tvrdá“ data, např. jak se mění trajektorie péče o pacienty v závěrečném období života, si budeme muset ještě počkat. Věříme, že se podaří provést dobrou analýzu a na základě takové analýzy pak budeme úspěšně pokračovat v jednání se zdravotními pojišťovnami o dlouhodobém úhradovém mechanismu. Do podzimu letošního roku by ovšem mělo být jasno, jak bude vypadat financování týmů již v roce 2022.

 • Jak by měla podle vás vypadat ideální situace?

Ideální řešení z našeho pohledu je nastavení provizorní úhrady pro existující fungující týmy, tedy ty, které splňují určitý standard. To je jeden z kroků únorového memoranda – vypracovat standardy a metodologii k tomu, jak má nemocniční konziliární tým paliativní péče vypadat a jak mají tyto týmy pracovat. Pro ty, kteří tato kritéria splní, bychom chtěli, aby byla dostupná alespoň částečná, když ne úplná úhrada, aby týmy mohly i nadále fungovat. To je úkol na toto léto a podzim.

Ocitáme se v situaci obrovské nejistoty. Memorandum o financování nemocniční paliativní péče od března 2021 vzniklo teprve v únoru 2021. Mají‑li týmy dobře pracovat i v dalších letech, musejí být personálně stabilně obsazené. Zdravotníci jsou svými úvazky vázáni v jednotlivých týmech, které ovšem nemají žádnou garantovanou budoucnost finanční udržitelnosti.

 • Přichází ze stran zdravotních pojišťoven nějaká vstřícnost?

Spíše vidíme zdrženlivost. Do určité míry pochopitelnou, protože komplexní data ještě nejsou k dispozici. Celkové klima je ale velmi rozpačité. Spíše jsme stavěni do situace, ať si poskytovatel vybere, co z financí, které od zdravotní pojišťovny dostane, uhradí. To ale samozřejmě není nástroj ke standardní úhradě. To, o čem nyní pro nemocniční týmy jednáme se zdravotními pojišťovnami, jsou řádově desítky milionů korun na rok. Je to částka srovnatelná s náklady na léčbu jednotek pacientů se složitějším onemocněním. A my mluvíme o přínosu pro řádově tisíce pacientů…

 • Tato situace tedy dostává naši paliativu zase o krok zpátky…

Ano, je to bezprostřední dopad covidu. Klima pro vyjednávání se dramaticky změnilo. Vstřícnost, kterou jsme vnímali v roce 2019, tady dnes není tak cítit. Neznamená to, že bychom házeli flintu do žita, byť jsou pro nás vyjednávací podmínky mnohem složitější. Potřebujeme vědět, co můžeme říct všem kolegyním a kolegům, kteří pracují s velkým entuziasmem a s obrovskou osobní investicí daleko nad rámec svých základních úvazků, kteří často opouštějí své základní obory a vsadí na kartu paliativní medicíny, a to dokonce i v situaci finanční nejistoty. Pro tyto zdravotníky a týmy musíme jasně deklarovat, že tato specializovaná paliativní medicína do moderní medicíny patří. A jednou ze známek je i to, že tato péče bude hrazená.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Stačí se podívat

21. 6. 2024

Hodnocení druhých lidí na základě pozorování jejich tváře a těla je ovlivněno pocitem důvěryhodnosti a dominance.

Sir Michael Anthony Epstein (1921–2024)

22. 4. 2024

Sir Michael Anthony Epstein, patolog, který identifikoval první známý lidský onkogenní virus, zemřel 6. února ve věku 102 let. Jeho tým zkoumající…

Ruce vzhůru, gatě dolů…

17. 4. 2024

Ne, od zájmu o fungující české zdravotnictví ruce pryč dávat nebudeme. Nemocničním lékařům oprávněně vadí, že ostatní lékaři nejsou ochotni se…

O houbách a lidech

12. 4. 2024

Většina z nás považuje houby za rostliny. Nejsou jimi. Jsou samostatná říše života. Něco mají společného s rostlinami, něco s živočichy, něco mají…