Přeskočit na obsah

Fórum: Finance nemocnic v době covidové

brýle,stetoskop
Foto: shutterstock.com

Loni vydaly pojišťovny 351,9 mld., meziročně o 13 procent víc, náklady zvýšilo zejména testování a péče o covidové pacienty. Zeptali jsme se ekonomických náměstků a ředitelů nemocnic: Nakolik zvládá vaše nemocnice současnou situaci po ekonomické stránce? S jakou bilancí jste uzavřeli loňský rok, byly za rok 2020 covidové kompenzace dostatečné? Naplnili jste loni produkční cíl pro získání plné úhrady? Jaký pokles vykázané péče jste zaznamenali v letošním prvním čtvrtletí proti roku 2019? Potřebuje vaše nemocnice kompenzační vyhlášku o úhradách na letošní rok? Pokud ano, jakou?

 

  • Ing. Pavel Nesnídal, MBA,

ekonomický náměstek VFN v Praze

Všeobecná fakultní nemocnice zvládá současnou situaci ekonomicky zatím relativně dobře, velkou neznámou jsou však úhrady od zdravotních pojišťoven – v průběhu letošního roku jsme hrazeni předběžnými úhradami, které jsou však podmíněny splněním produkčních ukazatelů dle platné vyhlášky na financování zdravotní péče. V letošním roce jsme zaznamenali pokles počtu hospitalizačních případů o 20–25 procent oproti referenčnímu období, tj. roku 2019. Z toho důvodu bude pro hospodaření VFN zásadní, zda a v jaké podobě bude vydána kompenzační vyhláška. V loňském roce se nám podařilo parametry úhradové vyhlášky naplnit, takže předpokládáme, že vyúčtování roku 2020 zdravotními pojišťovnami potvrdí úhradu, kterou jsme v průběhu roku obdrželi.

  • Ing. Hana Jelínková, MHA,

ekonomická ředitelka a členka představenstva KNL, a. s.

Krajská nemocnice Liberec, a. s., která zahrnuje Nemocnice Liberec, Turnov a Frýdlant, se v loňském roce velmi úspěšně dokázala vyrovnat s nově nastavenými parametry úhrad, mimořádnými opatřeními a restrikcemi ze strany MZ, včetně početných opatření zdravotních pojišťoven, která nastavovala nová pravidla pro vykazování.

Hospodaření za rok 2020 skončilo nejvyšším ziskem v historii KNL ve výši přesahující 170 mil. Kč (před zdaněním a finální účetní závěrkou).

V nákladové části nám pomohly i dodané pomůcky od státu, které jsme dostali a nemuseli za ně platit.

V letošním roce byla startovací pozice náročnější – vysoký počet nakažených pacientů, zaměstnanců a žádné bezúplatné dodávky ochranných pomůcek.

Pokles počtu hospitalizací (–25 procent proti prvnímu čtvrtletí 2019) je částečně nahrazen nárůstem náročných pacientů, a tedy růstem CM (case mix). Přesto kompenzační vyhláška musí být přijata, jednak není možné stihnout v krátkém období zajistit odloženou péči (ačkoliv se snažíme čekající pacienty odoperovat, co nejvíce to lze) a jednak zdravotníci od loňského září nečerpali dovolenou a potřebují nabrat síly. Vzhledem k rostoucím nákladům, potřebám zainvestovat do upgradu intenzivní péče a výpadkům péče by byla vhodná vyhláška s nárůstem úhrady za ošetřovací den (standardní, intenzivní, následnou péči), a to bez ohledu na péči o pacienty s COVID‑19 nebo bez nákazy (přístup byl vždy stejný), snížení limitu objemu péče na přibližně 80 procent roku 2019 (pokud nepřijdou na podzim další omezení), vyšší ohodnocení za očkování, vyšší úhrada za bod v ambulantní sféře alespoň o 20 procent.

Nelimitovat objem preskripce regulací přes UOP (jelikož roste nákladnost na receptové položky z důvodů léčených pacientů s postcovidovým syndromem) a nelimitovat objem extramurální a vyžádané péče.

  • Ing. Roman Uhlík,

zástupce ředitele pro ekonomiku a provoz, Oblastní nemocnice Kolín, a. s.

Oblastní nemocnice Kolín, a. s., je finančně dlouhodobě stabilní nemocnicí a od roku 2008 nevykázala ztrátu v hospodaření. Fungování v pandemii COVID‑19 nemocnice zvládla a zvládá i přes enormní počty hospitalizovaných pacientů po stránce odborné, organizační i ekonomické. I když nutno dodat, že v hospodaření za první čtvrtletí 2021 společnost vyčerpala své finanční rezervy a dostala se do ztráty.

Rok 2020 uzavře nemocnice se ziskem ve výši 21 109 tis. Kč. To, zda covidové kompenzace byly dostatečné, rozhodnou až vyúčtování zdravotních pojišťoven, která očekáváme v červnu a červenci t. r. Rok 2020 jsme zvládli především díky finančním rezervám z předchozích let.

Produkční cíle pro rok 2020 stanovené kompenzační úhradovou vyhláškou jsme splnili – především díky náporu covid pozitivních pacientů. Ostatní zdravotní, zejména plánovaná péče byla výrazně omezena.

Pokles objemu péče v prvním čtvrtletí 2021 byl podle rozhodujících ukazatelů úhradové vyhlášky oproti referenčnímu období roku 2019 jen mírný v objemu CM díky mimořádným počtům hospitalizovaných covid pozitivních pacientů, v ambulantní péči měřený počtem bodů nebyl žádný (snížení rozsahu péče bylo kompenzováno vysokými počty bodů za vyšetření PCR) a velmi výrazný byl v následné péči.

Kompenzační vyhláška je pro naše zařízení velmi nutná. Oblastní nemocnice Kolín, a. s., patřila v prvním čtvrtletí 2021 k zařízením extrémně zatíženým péčí o covid pozitivní pacienty. Jejich průměrný počet za celé období dosahoval 120. Nutnost kompenzační vyhlášky a návazné navýšení předběžných měsíčních úhrad nejlépe dokumentuje rozdíl ve výnosech, tvořených převážně úhradami od zdravotních pojišťoven, a ve zvýšených nákladech na zdravotní péči v prvním čtvrtletí 2021, který dosahuje řádu desítek milionů korun v neprospěch výnosů.

  • Ing. Pavel Baláš, MBA,

náměstek ředitele pro ekonomiku a HTS, CKTCH Brno

Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno má dlouhodobě nastavené financování v takové výši, že současná situace je ekonomicky zvládnutelná. Vzhledem k tomu, že je stále výrazně omezena plánovaná operativa, je nižší spotřeba finančně náročného spotřebního materiálu. Ten v kardiochirurgii při běžném provozu představuje nejvyšší nákladovou položku.

V loňském roce se nám podařilo splnit požadavky kompenzační vyhlášky, a tudíž jsme stejně jako v letech předchozích ukončili finanční rok s kladným hospodářským výsledkem. Produkční cíle jsme naplnili u všech dominantních zdravotních pojišťoven, což bylo předpokladem pro plnou úhradu. Věřím, že tento náš předpoklad potvrdí i závěrečné vyúčtování jednotlivých zdravotních pojišťoven.

Naplňování požadavků na splnění referenčních hodnot v letošním roce se prozatím nevyvíjí příliš optimisticky. Jen za první čtvrtletí poklesla úroveň vykázané péče na přibližně 40 procent roku 2019. Každodenně se zvyšující počty plánovaných operací a předběžné výsledky za duben napovídají, že situace se začíná zlepšovat. Přes veškerou snahu zdravotníků se tento výrazný pokles ve vykazování péče zcela jistě nepodaří zvýšit na hodnoty roku 2019. Na množství potřebné péče nemáme ani dostatečné prostorové kapacity. I v tomto roce bude nutná výrazná pomoc ve formě kompenzací, jejichž výše se bude muset pohybovat v částkách srovnatelných s rokem 2020.

  • Ing. Michal Čarvaš, MBA,

předseda představenstva Nemocnice Prachatice, a. s., člen představenstva Jihočeské nemocnice, a. s.

Prachatická nemocnice uzavřela loňský rok s kladným hospodářským výsledkem. Díky úsilí našeho personálu se podařilo splnit a u některých ZP i přeplnit výkonové parametry, a díky velkému počtu covidových pacientů a další produkce, odběrového místa, PCR a Ag testování i získat dodatečné úhrady. V letošním roce rostou náklady výrazně více než výnosy od ZP, a to zejména náklady na testování (PCR, Ag) a na léčbu covid pozitivních pacientů, jak léky, tak SZM. Měli jsme celou dobu plnou JIP a pacienty na UPV, takže náklady na tuto léčbu byly vysoké a věříme, že se teprve projeví v zálohách a úhradách.

Pokles hospitalizační péče je ve výkonových segmentech úhrady (B‑H), zatímco v paušálu takový pokles není díky covidové produkci. Běžná chirurgická a zejména ortopedická operativa ale jela na půl plynu a stále je částečně omezena reprofilizací lůžek na centrálním JIRP. Počty TEP tak rozhodně nebude reálné splnit na úrovni roku 2019. Pokles je nyní okolo 30–40 procent.

Kompenzační UV pro 2021 je nutností pro všechny nemocnice. Zejména je nutné zrušit CMred (redukovaný CM), neboť v produkci nemocnic je vidět velký propad počtu hospitalizací a nárůst těch náročných a nákladných, takže roste CMI o desítky procent, což by za stávajícího znění UV snižovalo dosažený CM, a tím i výslednou úhradu.

Pokles produkce je vidět i v ambulantní péči, i když v řádu jednotek procent, neboť zde je to doháněno covidovými laboratorními PCR testy.

Pokles počtu OD na následné péči je zřejmý u nás i u jiných nemocnic, zejména díky reprofilizaci lůžek na covidová a menšímu počtu pacientů, kteří jsou ale nákladnější a náročnější zejména na ošetřovatelskou péči.

V rámci těchto částí produkce a úhrady by bylo třeba navýšit jednotkové ceny za péči, tedy hodnotu bodu dle odborností, cenu za OD v následné péči či paušální sazbu v novém CZ‑DRG. O těchto parametrech budeme jednat s MZ i ZP. Samozřejmě otazníkem je situace s covidem v létě i na podzim, zda přijde další vlna, jak silná a jak omezí produkci a kapacity nemocnic. Máme data ze 70 nemocnic v rámci AČMN i AKN a na těchto datech chceme ukázat i modelovat dopady možných opatření a úprav v kompenzační úhradové vyhlášce pro rok 2021, která, věřím, vyjde v dohledné době.

  • MUDr. Lukáš Velev, MHA,

chirurg, ředitel Nemocnice Jihlava, p. o.

Z pohledu čistě fiskálního je situace uspokojivá. Při vědomí nedávno vydané kompenzační vyhlášky pro rok 2020 předpokládáme, že rok 2020 bude finančně vyrovnaný či s „kladnou nulou“. Vedle zmíněné vyhlášky k tomu přispěla i snížená spotřeba některých komodit. Např. redukcí ortopedické operativy jsme ušetřili na nákupu implantátů. Je to ale odložená spotřeba. Na druhou stranu jsme se vyrovnávali s několikařádovým navýšením ceny ochranných pomůcek, vysokým růstem osobních nákladů atd. Nicméně produkční cíl dle zmíněné vyhlášky jsme naplnili. Pokles produkce je dle oboru různý, ale v průměru v hospitalizacích měřeno přes case mix přibližně 30 procent. I v letošním prvním čtvrtletí jsme na tom velmi obdobně. Od začátku roku nebyla zatím příležitost poskytovat vysoce elektivní a další doložitelnou péči. Začínáme nyní. Z toho logicky plyne, že bude nutno opět vydat kompenzační vyhlášku. Podle toho, jak bude probíhat podzim a zima, možná opět opakovaně. Kompenzace by měly pokrýt náklady nemocnic tak, aby nedošlo k ohrožení sítě jak akutních, tak následných lůžek. Půjde tedy opět nejspíše o formu paušální úhrady při omezené produkci. Její podoba se nyní vyjednává.

  • Ing. Jiří Čihař,

ekonomický náměstek FN v Motole

Fakultní nemocnice v Motole situaci po ekonomické stránce zvládá, zdravotní pojišťovny poskytují v segmentu akutní péče v současnosti dostatečnou zálohu.

Loňský rok jsme ukončili bilancí +13 milionů Kč. Co se týká provozních výdajů, byly covidové kompenzace dostatečné, investiční výdaje nebyly do kompenzací počítány.

Produkční cíl pro získání plné úhrady jsme loni naplnili. V letošním prvním čtvrtletí proti roku 2019 jsme zaznamenali propad čtvrtiny produkce měřeno počtem přijatých pacientů k hospitalizaci (minus 5 500 pacientů) i operací (minus 2 500 operací).

Potřebujeme kompenzační vyhlášku, která bude preferovat úhradovou stabilizaci nemocnice a bude kompenzovat jak ztrátu produkce, tak zvýšené náklady vzniklé pacienty s covidem.

  • MUDr. Svatopluk Němeček, MBA,

předseda představenstva, Bohumínská městská nemocnice, a. s.

Ekonomicky stávající situaci zatím zvládáme, byť nám velmi výrazně narostly náklady materiálové (léky, ochranné pomůcky, dezinfekce apod.) i mzdové. Samozřejmě, že v letošním roce došlo k zásadnímu poklesu zvyklé akutní péče i péče plánované.

V loňském roce jsme v rámci akutní lůžkové péče dosáhli zhruba 82 procent referenčního objemu péče, zásadní produkční problémy jsme neměli s péčí následnou. Situace u nás byla komplikovanější oproti zbytku republiky i v létě, a to vlivem lokálního rozšíření epidemie covidU s ohniskem v OKD. Přesto jsme skončili za rok 2020 v mírně plusovém hospodaření (zisk ve výši několika milionů Kč). Z tohoto pohledu si nestěžujeme. A kompenzační úhradová vyhláška nám bezesporu pomohla.

V letošním roce máme pokles běžné péče o zhruba 22 procent, protože intenzita i délka omezení péče jsou s loňským rokem neporovnatelné. Věřím proto, že kompenzační vyhláška bude tuto situaci reflektovat, včetně toho, že situace byla zásadně horší než loni. Navíc do konce roku se v souvislosti s novými mutacemi může ještě přihodit ledacos. Doufám proto, že ekonomická stabilita nemocnice nebude ohrožena.

  • Ing. Jitka Šmehlíková,

ekonomická náměstkyně FN Hradec Králové

Ekonomická situace Fakultní nemocnice Hradec Králové za rok 2020 je vyrovnaná, a to díky covidovým kompenzacím, které považujeme za dostatečné. Produkční cíl nemocnice v roce 2020 byl splněn. V prvním čtvrtletí roku 2021 FN HK zaznamenala pokles hospitalizací o zhruba 30 procent a pokles počtu operačních výkonů o zhruba 50 procent. Současně se významně zvýšily náklady na pacienty s COVID‑19 vyžadující hospitalizaci na jednotkách intenzivní péče. Po více než roce trvání epidemie COVID‑19 je personál nemocnice unavený. Proto v současné době iniciujeme prostor v aktuálně diskutované kompenzační vyhlášce na letošní rok, se kterou počítáme. Za velmi zásadní považujeme, aby se problémy zdravotnického systému v ČR neřešily na úkor páteřních nemocnic.

  • MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA,

ředitel Nemocnice Strakonice, a. s., senátor, místopředseda Výboru pro zdravotnictví

V současné době hospodaříme na křehké vyrovnané hraně, spektrum pořizovaných nákupů se významně změnilo směrem k ochranným pomůckám a laboratornímu materiálu. Současně se projevují výrazně vyšší osobní náklady.

K bilanci za loňský rok – co se týče čisté výsledovky, akciová společnost Nemocnice Strakonice skončila přibližně +27 mil. Kč, nicméně čekají nás složitá vyjednávání o přesném vyúčtování minulého roku, která tento výsledek mohou snižovat. Vyhláška je poměrně složitá, jednoduše se odpovědět nedá – hospitalizace máme rozdělené do osmi skupin a máme sedm pojišťoven!!! Takže u každé ZP je to trochu jiné…

Produkční cíl pro získání plné úhrady jsme vzhledem ke kompenzační vyhlášce pro rok 2020 naplnili. Nicméně plánované operace byly přesunuty na letošní rok. V covidové době léčíme odlišnou skupinu pacientů, kdy jsou zrušeny plánované operace (absence elektivní operativy) a reprofilizací lůžkové části na covidová lůžka došlo ke změně skladby jednotlivých oddělení. Průměrná délka hospitalizace stoupla v prvním čtvrtletí na 5,4 dne oproti 4,5 dne v roce 2019!

K poklesu vykázané péče v letošním prvním čtvrtletí – zde je to složitější, protože nám klesl počet hospitalizací (na 80 procent), ale významně stoupl CMI (na 146 procent), což vyjadřuje komplikovanější pacienty spojené s onemocněním SARS‑CoV‑2. Současná úhradová vyhláška toto nezohledňuje (úhrada je pouze do 105 procent CMI a vyžaduje min. 95 procent hospitalizací oproti roku 2019).

Kompenzační vyhláška i pro tento rok je nutná, v podobném znění jako byla loni. I v ambulantní produkci jsme na hodnotě péče 95 procent roku 2019, takže zde je též potřebné zohlednění kompenzační vyhláškou – příkladně navýšením ceny bodu u jednotlivých odborností…

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Ruce vzhůru, gatě dolů…

17. 4. 2024

Ne, od zájmu o fungující české zdravotnictví ruce pryč dávat nebudeme. Nemocničním lékařům oprávněně vadí, že ostatní lékaři nejsou ochotni se…

O houbách a lidech

12. 4. 2024

Většina z nás považuje houby za rostliny. Nejsou jimi. Jsou samostatná říše života. Něco mají společného s rostlinami, něco s živočichy, něco mají…