Přeskočit na obsah

Fórum: Školy se vracejí k běžné výuce

brýle,stetoskop
Foto: shutterstock.com

Praxi musely fakulty zredukovat v době přísných protipandemických opatření hlavně u nižších ročníků. Medici ve vyšších ročnících pak často pomáhali vzhledem k vyhlášené pracovní povinnosti v nemocnicích, a pokud měli čas na klinickou praxi, dostali se k ní jen v některých oborech. K bezproblémovému pokračování výuky by podle očekávání měla přispět vysoká proočkovanost studentů a vyučujících, nezbytností zůstává ochrana dýchacích cest. Zeptali jsem se vedení škol: S jakými protiepidemickými opatřeními startujete akademický rok? Myslíte, že jsme na případnou další vlnu covidu u neočkovaných připraveni? Věříte, že tento akademický rok bude celý s prezenční výukou?

 

Prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc.,

děkan, 1. LF UK Praha

Podzimní vlnu epidemie COVID‑19 předpokládáme, a to zejména v mladší neočkované populaci. Víme, že studenti vyšších ročníků na 1. LF UK jsou z velké části naočkováni, ale zatím ještě tyto informace sbíráme o našich prvácích. I proto je našimi mediálními kanály vyzýváme, aby se nechali naočkovat proti covidu, a kromě ochrany sebe a svých blízkých tak pomohli úspěšné organizaci výuky, kterou si klademe za cíl ponechat co nejvíce v prezenční formě. I proto jsou některá opatření na naší fakultě aktuálně přísnější, než vyžadují platná mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví.

Pro výuku na teoretických pracovištích jsou přednášky distanční formou, během ostatní výuky (seminář, praktická výuka) studenti musejí mít respirátor. Nevyžadujeme doklad očkování, výsledky testů či prodělání nemoci („O‑N‑T“). Pro výuku na klinických pracovištích (v nemocnicích) budou vyžadována potvrzení „O‑N‑T“ (potvrzení bezinfekčnosti). Všichni studenti přinesli 1. den výuky na konkrétním klinickém pracovišti potvrzení o očkování, prodělání nemoci či negativním výsledku testu dle obvyklých pravidel. Pokud student předkládá negativní výsledek testu, nesmí být pro potřeby výuky starší než sedm dní (RT‑PCR test i antigenní test). Při nesplnění těchto podmínek nebude studentům dovolen vstup na klinická pracoviště. Všichni medici bez výjimky budou na oddělení nosit respirátory, a to i v kontaktu s personálem. Fakulta doporučuje nošení respirátorů i při přednáškách a seminářích. Průběžně budeme vyhodnocovat rizika a opatření budou s ohledem na epidemickou situaci znovu aktualizována.

S nastupujícím podzimem vyzýváme studenty i zaměstnance fakulty, aby se nechali naočkovat proti chřipce.

Tomaschoff: výuka

Prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.,

děkan, 2. LF UK Praha

V novém akademickém roce se budeme řídit aktuálně platnými epidemickými nařízeními. Doufáme, že nový akademický rok bude převážně s prezenční výukou, a věříme, že vzhledem k vysoké proočkovanosti studentů i pedagogů jsme dostatečně připraveni.

Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., FESC,

děkan, 3. LF UK Praha

Na 3. LF UK se řídíme platnými standardními opatřeními vydanými na úrovni státu a opatřeními vydanými rektorem UK. Fakulta sama t.č. nevydává žádná opatření nad rámec těch vládních či univerzitních.

Co se týče připravenosti na případnou další vlnu covidu u neočkovaných, věřím, že smutné zkušenosti z let 2020–2021 nás již připravily na případný další nárůst případů, a doufám, že situace nebude zdaleka tak drtivá, jako bylo období od října 2020 do března 2021.

Bohužel COVID‑19 se stal již každodenní realitou a nejspíše se ho už nikdy nezbavíme. Představy, že ho očkováním zcela vymýtíme, jsou nejspíše nereálné. Očkování je a bude nutné proto, aby na tuto nemoc umíralo co nejméně lidí a aby se zdravotnictví pod náporem nemocných nezhroutilo. Nicméně stovky a asi i tisíce nových případů denně tady mohou být po mnoho dalších let. Z těchto důvodů již nepovažuji za možné znovu uzavírat školy. Doufám proto v prezenční výuku po celý akademický rok.

MUDr. David Marx, Ph.D.,

proděkan pro studium a výuku, 3. LF UK Praha

Nezavádíme nic nad rámec obecných a celouniverzitních opatření – tedy pro všechny osoby pobývající ve společných prostorech fakulty povinnost nosit respirátor, v učebnách pak tato povinnost platí tam, kde není možno zajistit rozestupy a větrání. Tato povinnost se nevztahuje na vyučující/přednášející.

Nad rámec běžných opatření opakovaně apelujeme na naše studenty, aby absolvovali očkování proti COVID‑19, které pokládáme za jedinou efektivní cestu ke zvládnutí pandemie a k předcházení drastickým výukovým omezením. T.č. je očkováno 74 procent našich studentů a počty narůstají dennodenně.

Domnívám se, že dlouhé omezení prezenční výuky u studentů lékařských fakult nebylo správné – v situaci, kdy byla možná účast na klinické a praktické výuce, představovala kombinace s distančně vyučovanými semináři a přednáškami velký logistický problém, navíc omezení sociálních kontaktů bylo pro studenty velmi obtížné – celkově došlo např. k výraznému navýšení počtů těch, jimž fakulta zajišťovala psychologické či psychiatrické intervence. Z tohoto důvodu, ale také z důvodu výrazně lepší epidemiologické situace v letošním roce ve srovnání s rokem předcházejícím (jednak v důsledku očkování a jednak jako projev postinfekční imunity u osob, které COVID‑19 prodělaly) neplánujeme distanční výuku zavádět a věříme, že letošní rok proběhne prezenčně. V případě, že dojde k omezení prezenční výuky direktivně, bychom se pochopitelně museli přizpůsobit.

Prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA,

děkan, LF UK v Plzni

Studenti (studentky), kteří se budou během teoretické či praktické výuky pohybovat v areálu FN Plzeň, musejí před každým vstupem do FN Plzeň splnit minimálně jednu ze tří podmínek:

  • doložit negativní RT‑PCR test starý nejvýše sedm dní,
  • doložit prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění COVID‑19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem výuky,
  • doložit aplikaci očkování proti COVID‑19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín) musí uplynout nejméně 14 dní.

Ve vnitřních prostorech musejí mít všichni přítomní po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95/N95).

Mým osobním názorem je, že jsme nad covidem vloni před prázdninami nejenom nezvítězili, ale ani nad covidem nezvítězíme, avšak naučíme se s ním žít (tedy se očkovat), proto akademický rok na LF UK v Plzni proběhne bez komplikací a prezenčně.

P.S. Jdu příkladem a v pondělí 4. 10. jsem absolvoval třetí dávku vakcíny.

Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.,

prorektorka pro studijní záležitosti, LF UK v Plzni

Letošní akademický rok na Univerzitě Karlově zatím startujeme téměř bez omezení – většina fakult plánuje realizovat výuku prezenčně, jen některé s prvky distanční výuky. Neuplatňujeme jako univerzita žádná pravidla navíc oproti nařízením daným ministerstvy školství a zdravotnictví. Jsme však připraveni na všechny možnosti – ač doufáme, že maximum výuky bude prezenčně, pro jistotu máme připraveny opět prostředky na přechod do distanční či hybridní výuky včetně dostatku platforem na online ­výuku. Moc doufám, že letos se již výuku ve většině opravdu podaří realizovat prezen­čně, že zvláště v oblasti praktické výuky a praxí už nebudeme muset hledat žádná náhradní řešení.

Prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D.,

děkan, LF UK v Hradci Králové

Na Lékařské fakultě v Hradci Králové jsme v novém akademickém roce zahájili výuku standardním, prezenčním způsobem za respektování a přísného dodržování aktuálních platných hygienických opatření, jakými jsou např. povinné respirátory ve vnitřních prostorách, zvýšená dezinfekce rukou, volně dostupné aplikátory dezinfekčních roztoků i ve veřejných a společných prostorách, častý úklid za použití adekvátních dezinfekčních prostředků, časté větrání prostor atp. Pravidelné testování pracovníků a studentů, tak jako v průběhu konce minulého semestru, jsme zatím nezavedli, v případě potřeby jsme k tomu ale připraveni.

Epidemická situace, resp. její možné zhoršení, závisí na důsledném dodržování hygienických pokynů a na stupni imunitní obranyschopnosti společnosti. Nízkou proočkovanost populace, kvůli počáteční nedostupnosti vakcinačních látek, špatné organizaci a vysokému procentu odpůrců očkování, považuji za zásadní celospolečenský problém. Kvůli tomu se může výskyt onemocnění v následujících měsících opět dramaticky zvýšit. To pochopitelně může přinést nová restriktivní hygienická omezení a s tím i ukončení prezenční výuky. A to si nepřeje nikdo z nás.

Prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.,

děkan, FAF UK v Hradci Králové

Zatím se chystáme na (v rámci možností) normální akademický rok a snad tomu tak skutečně bude. Poslední rok a půl nás ale naučil dříve nevídané flexibilitě, a tak jsme ve výuce připraveni i na prakticky jakákoli případná opětovná omezení. Apelovali jsme na zaměstnance a studenty, aby se nechali očkovat, a zatím se zdá, že drtivá většina tak učinila. Pokud tedy stále mutující koronavirus nerozhodne jinak, věřím a doufám v celoroční prezenční výuku.

Prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.,

děkan, LF MU Brno

V novém akademickém roce vstupujeme do poměrně rozvolněné situace v rámci celé společnosti. Vedení LF MU samozřejmě bedlivě monitoruje globální situaci a je připraveno zasáhnout potřebnými opatřeními, pokud by se epidemiologická situace zhoršila. Akademická obec i studenti LF MU prokázali v minulém období zodpovědný přístup nejen ke studiu, ale i směrem k potřebným epidemiologickým opatřením. Pozitivním výsledkem je bezproblémová realizace minulých semestrů bez závažných incidentů či lokálních center šíření infekce na naší fakultě.

Potenciální další vlny covidu samozřejmě mohou přijít. Ale věřím, že jsme na ně dobře připraveni nejen proočkovaností větší části populace, ale i zkušenostmi a zodpovědným přístupem zabezpečujícím zamezení šíření infekce. Současně je potřeba vyzdvihnout kvalitu našeho zdravotního systému, který poskytoval a může v budoucnu poskytnout dostatek kapacit na zvládnutí nové případné vlny.

Prezenční výuku v medicínských oborech považujeme za esenciální podmínku kvalitního vzdělání našich studentů. Stejně jako v minulém kritickém období jsme připraveni poskytnout našim studentům maximální možné formy klinické a praktické výuky.

Prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.,

proděkan, LF UP Olomouc

Uplynulý akademický rok 2020/2021 byl výrazně ovlivněn pandemií COVID‑19 a celá akademická obec LF UP, studenti, učitelé i další zaměstnanci si zaslouží velké poděkování za úspěšné zvládnutí této nelehké doby. Ocenění si zaslouží především skutečnost, že byla zajištěna a realizována praktická výuka, která umožnila studentům absolvovat příslušný studijní ročník.

Co lze očekávat v průběhu zimního semestru? Onemocnění COVID‑19 bude nadále přetrvávat, nicméně díky očkování a promořenosti české populace by nemělo dojít k dramatickému vývoji, resp. k přetížení zdravotního systému. Za velmi potěšující lze považovat skutečnost, že zhruba 94 procent studentů LF UP je očkovaných. Velmi vysoká proočkovanost je i mezi akademickými pracovníky, především v preklinických a klinických oborech.

Výuka v zimním semestru bude realizována ve standardní prezenční formě, je však nutné definovat a následně dodržovat následující pravidla:

  • Teoretická a praktická výuka v preklinických oborech (tedy bez kontaktu s pacienty) bude probíhat prezenčně bez omezení a podle studijních plánů pro akademický rok 2021/2022. Nebude nutné dokládat certifikát o očkování, lékařské potvrzení o proběhlém onemocnění nebo bezinfekčnosti na COVID‑19. Roušky při výuce nejsou vyžadovány.
  • Podmínkou pro zahájení praktické výuky v klinických oborech (při kontaktu s pacienty) bude plné očkování (doložení certifikátem o vakcinaci) nebo lékařské potvrzení o proběhlém onemocnění či negativní výsledek RT‑PCR na SARS‑CoV‑2. Platnost RT‑PCR na SARS‑CoV‑2 je maximálně dva týdny. Roušky jsou vyžadovány. Teoretická výuka v klinických oborech bude probíhat bez omezení, stejně jako v případě teoretických a preklinických oborů.
  • Vedení fakulty apeluje na studenty, aby se v případě respiračních potíží neúčastnili výuky, zameškanou výuku nebude nutné nahrazovat (jen v případě zájmu a po dohodě s příslušným pracovištěm).

Výše uvedená pravidla se mohou měnit v závislosti na rozhodnutí vlády ČR nebo opatření MZ ČR.

Mgr. et. Mgr. Tomáš Kučera, Ph.D.,

proděkan pro studijní a pedagogickou činnost, FVZ Hradec Králové, Univerzita obrany v Brně

Oproti obecně platným protiepidemickým opatřením máme v resortu obrany v některých ohledech mírně zpřísněná pravidla. Jedná se zejména o režim vstupu do objektů MO, kdy je kontrolováno splnění jedné z podmínek očkování/test/prodělání onemocnění. To platí pro vstup do budovy fakulty i studentského internátu. Mezi studenty máme zároveň více než 92procentní proočkovanost proti COVID‑19. Tím si myslím, že máme nejlepší možnou startovací pozici pro nadcházející akademický rok a můžeme věřit v zachování prezenční výuky.

Prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.,

děkan, FVZ Hradec Králové, Univerzita obrany v Brně

Zcela se ztotožňuji s odpovědí za naši fakultu. Ještě bych dodal: ano, věříme, že tento rok bude u nás na fakultě probíhat v prezenční podobě, zejména s ohledem na vysokou proočkovanost studentů i zaměstnanců. U studentů magisterského programu – všeobecné lékařství, stomatologie a farmacie – máme 93procentní proočkovanost a u akademických pracovníků a zaměstnanců fakulty pak proočkovanost 87procentní.

Doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D., MBA, FRCPS,

děkan, LF OU Ostrava

V protiepidemických opatřeních vycházíme z toho, co nám umožňují platná mimořádná opatření. Apelujeme na to, aby studenti nosili ve všech relevantních situacích ochranu dýchacích cest a jako budoucí zdravotníci šli ostatním, i studentům z jiných fakult, příkladem. Pro vstup do budov a absolvování výuky očkování ani protilátky nekontrolujeme. Neměli bychom oprávnění při jejich absenci přednášky nebo jinou formu výuky odepřít, pokud by student odmítl test. Ti studenti, kteří budou v kontaktu s pacienty, zejména na rizikových odděleních, se však testovat budou. Věřím, že tento akademický rok bude celý s prezenční výukou. Nepochybně některé kolektivy nemine povinná karanténa. Celý sytém výuky by to však narušit nemělo. Samozřejmě pod podmínkou, že na naše území nedorazí nová, nebezpečnější varianta koronaviru.

Co se týče připravenosti na případnou další vlnu covidu u ne­očko­va­ných, tak neočkovaní, kteří COVID‑19 v minulosti neprodělali, se rozhodli projít promořením, je to jejich svobodná volba. Ti rizikovější z nich budou vyžadovat intenzivní péči, důvod k lockdownu to však automaticky být nemusí. Významnější protiepidemická opatření by měla být zvažována, až kdyby významně častěji končily v nemocnicích rizikové skupiny s kompletním očkováním.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Stačí se podívat

21. 6. 2024

Hodnocení druhých lidí na základě pozorování jejich tváře a těla je ovlivněno pocitem důvěryhodnosti a dominance.

Sir Michael Anthony Epstein (1921–2024)

22. 4. 2024

Sir Michael Anthony Epstein, patolog, který identifikoval první známý lidský onkogenní virus, zemřel 6. února ve věku 102 let. Jeho tým zkoumající…

Ruce vzhůru, gatě dolů…

17. 4. 2024

Ne, od zájmu o fungující české zdravotnictví ruce pryč dávat nebudeme. Nemocničním lékařům oprávněně vadí, že ostatní lékaři nejsou ochotni se…