Přeskočit na obsah

Jak je to s povinnou účastí na seminářích

Právní poradna Medical Tribune

Naše nemocnice pořádá odborné semináře pro střední zdravotnický personál. Tyto semináře jsou ohodnoceny určitým počtem bodů. Jsem povinna zpracovat a odpřednášet vrchní sestrou mi zadané téma? Jsem trémista a veřejně vystoupit a přednášet je pro mne velmi stresující. Seminářů se řádně zúčastňuji, ale mám právo odmítnout zpracovat a odpřednášet dané téma? 

Odpovídá JUDr. Dominik Brůha

Odborné semináře uvedené v dotaze lze vzhledem k faktu, že jsou ohodnoceny určitým počtem bodů (kreditů) považovat za tzv. celoživotní vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků, kterým se podle § 53 zákona č. 96/2004 Sb. rozumí průběžné obnovování, zvyšování, prohlubování a doplňování vědomostí, dovedností a způsobilosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků v příslušném oboru v souladu s rozvojem oboru a nejnovějšími vědeckými poznatky.

Toto celoživotní vzdělávání je ze zákona (§ 53 odst. 2 zákona č. 96/2004 Sb.) povinné pro všechny zdravotnické pracovníky a jiné odborné pracovníky. Je proto patrné, že tazatelka se mýlí, pokud se domnívá, že její účast na seminářích je dobrovolná.

Formy celoživotního vzdělávání přitom zahrnují mimo jiné právě účast na školicích akcích, konferencích, kongresech a sympoziích, pokud tak stanoví právní předpis upravující kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků.

Seminářem se ve smyslu prováděcí vyhlášky č. 423/2004 Sb. rozumí vzdělávací akce,

  • která trvá alespoň 2 hodiny v každém dni,
  • jejíž program se týká výkonu příslušného zdravotnického povolání nelékařského zdravotnického pracovníka, a
  • která je pořádána zdravotnickým lůžkovým zařízením, akreditovaným zařízením nebo zařízením, kterému vydalo souhlasné stanovisko profesní sdružení a které má vypracovaný plán celoživotního vzdělávání zaměstnanců.

Z hlediska dotazu je klíčové, že podle § 54 odst. 5 zákona č. 96/2004 Sb. se veškeré celoživotní vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků (s výjimkou publikační, pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti a samostatného studia odborné literatury) považuje za prohlubování kvalifikace podle zákoníku práce.

Proto také účast na školení nebo jiných formách přípravy anebo studiu za účelem prohloubení kvalifikace se považuje za výkon práce, za který přísluší zaměstnanci mzda nebo plat. Pokud se zaměstnanec účastní seminářů na příkaz zaměstnavatele nebo s jeho souhlasem mimo rozvrh své stanovené týdenní pracovní doby, pak půjde nepochybně o práci přesčas ve smyslu § 78, resp. § 93 zákoníku práce.

Zaměstnavatel je tak sice podle § 230 odst. 2 zákoníku práce oprávněn uložit zaměstnanci účast na školení a studiu, nebo jiných formách přípravy k prohloubení jeho kvalifikace, nicméně ze zákona č. 96/2004 Sb. ani ze zákoníku práce nevyplývá, že by se pokyn zaměstnavatele automaticky bez dalšího měl vztahovat i k veřejnému vystoupení formou přednášky, i když ani to nelze vyloučit.

Je třeba doplnit, že podle vyhlášky č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků, se vůbec nepočítá s udělování kreditů za přednes přednášky na semináři, neboť za účast na jednom semináři se uděluje pouze 1 kredit, a to bez rozlišení pasivní nebo aktivní účasti.

Pouze v případě kongresu, odborné konference, pracovního dne, sjezdu nebo sympozia (které trvají alespoň 1 celý den a jsou zabezpečeny alespoň 4 přednášejícími v každém dni) vyhláška přiznává nelékařskému zdravotnickému pracovníkovi 10 kreditů za přednesení vlastní přednášky.

Dosud není k dispozici veřejně dostupný soudní judikát, který by jednoznačně odpověděl na otázku, zda odmítnutí aktivní účasti (zabezpečení přednášky) ze strany SZP na vzdělávací akci organizované v rámci povinného celoživotního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků může být zaměstnavatelem kvalifikováno jako porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci.

Bude v praxi záležet na ujednáních obsažených v pracovní smlouvě, na charakteru pokynu zaměstnavatele k lektorskému zajištění přednášky, jakož i na charakteru vzdělávací akce samotné, nicméně patrně nelze vyloučit, že odmítnutí lektorského zabezpečení přednášky ze strany SZP na vzdělávací akci organizované v rámci povinného celoživotního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků může za určitých okolností být kvalifikováno jako porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci, neboť v kontextu zákona č. 96/2004 Sb. lze i zabezpečení přednášky podřadit pod prohlubování kvalifikace ve smyslu zákoníku práce.

www.tribune.cz

 

Zdroj: www.tribune.cz

Sdílejte článek

Doporučené

Sir Michael Anthony Epstein (1921–2024)

22. 4. 2024

Sir Michael Anthony Epstein, patolog, který identifikoval první známý lidský onkogenní virus, zemřel 6. února ve věku 102 let. Jeho tým zkoumající…

Ruce vzhůru, gatě dolů…

17. 4. 2024

Ne, od zájmu o fungující české zdravotnictví ruce pryč dávat nebudeme. Nemocničním lékařům oprávněně vadí, že ostatní lékaři nejsou ochotni se…

O houbách a lidech

12. 4. 2024

Většina z nás považuje houby za rostliny. Nejsou jimi. Jsou samostatná říše života. Něco mají společného s rostlinami, něco s živočichy, něco mají…