Přeskočit na obsah

Jak na daně v případě koupě praxe

Koupil jsem praxi jako prodej podniku za cenu celkem, bez rozdělení na jednotlivé předměty. Po podpisu smlouvy jsem uhradil polovinu ceny dne 4.7.2012. Druhou polovinu ceny jsem uhradil 10.1.2013. Praxi takto koupenou jsem začal provozovat 1.12.2012.

Jak tuto cenu praxe uplatnit do daňových výdajů za rok 2012 a za rok 2013?

Za vyřízení koupě jsem uhradil 30 tisíc advokátovi. Zvyšuje toto palmare cenu praxe, nebo je nutno samostatně uplatnit do daňovýchvýdajů?

Odpovídá Pavel Vítek, daňový poradce č. 2756 z daňové a účetní kanceláře DATES.

Dobrý den.

Odpověď na váš dotaz bude trochu složitá a v každém případě bych Vás odkázal raději na odbornou pomoc se znalostí konkrétních podmínek (nevím, zda zahajujete podnikání nebo již podnikáte, kdo je prodávajícím, zda účtoval nebo vedl daňovou evidenci nebo dokonce uplatňoval výdaje procentem a podobně). Na největší problém narazíte při uplatňování ustanovení §23 odst. 15 zákona o dani z příjmu

Do základu daně se zahrnuje i rozdíl mezi oceněním podniku nebo části podniku, tvořící samostatnou organizační složku, nabytého koupí a souhrnem ocenění jeho jednotlivých složek majetku v účetnictví prodávajícího sníženým o převzaté závazky (dále jen "oceňovací rozdíl při koupi podniku nebo části podniku"). Kladný oceňovací rozdíl při koupi podniku nebo části podniku se zahrnuje do výdajů (nákladů) rovnoměrně během 180 měsíců, a to v poměrné výši připadající na počet měsíců v příslušném zdaňovacím období nebo období, za něž je podáváno daňové přiznání. Záporný oceňovací rozdíl při koupi podniku nebo části podniku je částkou zvyšující výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji rovnoměrně během 180 měsíců, a to v poměrné výši připadající na počet měsíců v příslušném zdaňovacím období nebo období, za něž je podáváno daňové přiznání, pokud nebyl ve stejné výši podle zvláštního právního předpisu 20) součástí příjmů (výnosů). Neodepsanou část záporného oceňovacího rozdílu při koupi podniku nebo části podniku je poplatník povinen zahrnout do základu daně při vyřazení poslední složky dlouhodobého nehmotného majetku nebo hmotného majetku; obdobně lze postupovat i u neodepsané části kladného oceňovacího rozdílu při koupi podniku nebo části podniku. Při postupném vyřazování majetku tvořícího koupený podnik nebo část podniku se oceňovací rozdíl nemění.

Při nájmu podniku, 70) jehož pronajímatel odpisoval oceňovací rozdíl při koupi podniku nebo části podniku, může nájemce na základě písemné smlouvy s pronajímatelem pokračovat v zahrnování tohoto oceňovacího rozdílu do základu daně obdobně po dobu trvání nájmu.

Při fúzi nebo při převodu jmění na společníka nebo při rozdělení obchodní společnosti nebo družstva 70), kdy rozdělovaná obchodní společnost nebo družstvo zaniká, se neodepsaná část kladného nebo záporného oceňovacího rozdílu při koupi podniku nebo části podniku zahrne do základu daně zanikající obchodní společnosti nebo družstva, pokud nebylo dohodnuto, že nástupnická obchodní společnost nebo družstvo pokračuje v zahrnování do základu daně obdobně, jako by k přeměně nedošlo.

Při rozdělení obchodní společnosti nebo družstva, kdy rozdělovaná obchodní společnost nebo družstvo zaniká a nástupnická obchodní společnost nebo družstvo pokračuje v zahrnování kladného nebo záporného oceňovacího rozdílu při koupi podniku nebo části podniku do základu daně, může nástupnická obchodní společnost nebo družstvo tento oceňovací rozdíl zahrnovat do základu daně pouze v rozsahu zjištěném podle ekonomicky zdůvodnitelného kritéria.

Při rozdělení obchodní společnosti nebo družstva, kdy rozdělovaná obchodní společnost nebo družstvo nezaniká, je kladný nebo záporný oceňovací rozdíl při koupi podniku nebo části podniku zahrnován do základu daně rozdělované obchodní společnosti nebo družstva a do základu daně nástupnické obchodní společnosti nebo družstva pouze v rozsahu zjištěném podle ekonomicky zdůvodnitelného kritéria.

Kladný nebo záporný rozdíl mezi oceněním podniku nebo části podniku, tvořící samostatnou organizační složku, nabytého koupí a souhrnem jeho individuálně přeceněných složek majetku sníženým o převzaté závazky (goodwill) se zahrnuje do základu daně obdobně jako oceňovací rozdíl při koupi podniku nebo části podniku.

 

Ve Vašem případě tedy bude důležité, co všechno a v jakém ocenění bude tvořit složky koupeného podniku. V případě, že nebudete účtovat a povedete daňovou evidenci, převezmete hodnoty majetku z evidence prodávajícího a oceňovací rozdíl stejně jako případný goodwill v případě individuálního přecenění majetku budete odepisovat 180 měsíců. V případě, že by v majetku prodávajícího byl dlouhodobý hmotný majetek, budete pokračovat v jeho odepisování. Z hodnoty kupní ceny si do nákladů uplatníte pouze hodnotu pohledávek ale to až při přijetí jejich úhrady. Nebude tedy záležet na tom kdy jste podnik doplatil avšak prakticky budete výdaj za ordinaci odepisovat 15 let.

 

Pokud byste se rozhodl účtovat, bylo by pro Vás výhodnější odepisovat goodwill 60 měsíců avšak to by šlo za předpokladu, že provedete jednotlivé ocenění majetku znalcem. Ocenění by muselo být provedeno ke dni prodeje podniku (lze to i zpětně). V takovém případě by také nezáleželo na termínech provedení úhrad splátek podniku, ale účtovalo by se na základě smlouvy a ocenění majetku.

 

Příklad:

Nakoupil jste ordinaci jako podnik za 1 milion Kč. Součástí nakoupeného podniku bylo

 

  1. Vybavení ordinace oceněné na 300.000,- Kč

Z toho předměty do 40.000,- Kč za 200.000,- Kč

Přístroj v hodnotě 100.000,- Kč.

  1. Závazky v hodnotě 20.000,- Kč (například neuhrazené faktury za telefon)

  2. Pokladna s hotovostí 10.000,-

  3. Běžný účet se zůstatkem 40.000,- Kč.

  4. Závazky z titulu neuhrazených mezd a odvodů za zaměstnance ve výši 50.000,- Kč.

  5. Pohledávky za zdravotní pojišťovnou ve výši 150.000,- Kč.

 

Nejprve tedy vypočteme goodwill. Ten je 1.000.000 – (300.000 + 10.000 + 40.000 + 150.000)= 500.000 a snížený o závazky ve výši 70.000,- Kč pak zůstává 430.000,- Kč.

 

Do nákladů uplatníte částku 200.000 Kč za nakoupený drobný majetek, případně ji časově rozdělíte například ½ v roce pořízení a ½ v roce následujícím.

 

K 1.12.2012 zařadíte majetek v celkové hodnotě jeho ocenění bez ohledu na to, zda je celý uhrazen nebo ne, a za rok 2012 můžete uplatnit odpis tohoto majetku.

 

Do nákladů uplatníte částku 50.000 Kč za převzaté peníze.

 

Z částky 430.000,- Kč uplatníte v roce 2012 7.166,66 Kč, tj. částku odpisu za jeden měsíc při době odepisování 60 měsíců.

 

V každém případě je nutno uvést, že tato odpověď rozhodně není komplexním výčtem variant a možností a jak jsem již uvedl na začátku, rozsah variant a možností přesahuje rámec možností uvedení v písemné odpovědi.

 

www.tribune.cz

Zdroj: www.tribune.cz

Doporučené

Sir Michael Anthony Epstein (1921–2024)

22. 4. 2024

Sir Michael Anthony Epstein, patolog, který identifikoval první známý lidský onkogenní virus, zemřel 6. února ve věku 102 let. Jeho tým zkoumající…

Ruce vzhůru, gatě dolů…

17. 4. 2024

Ne, od zájmu o fungující české zdravotnictví ruce pryč dávat nebudeme. Nemocničním lékařům oprávněně vadí, že ostatní lékaři nejsou ochotni se…

O houbách a lidech

12. 4. 2024

Většina z nás považuje houby za rostliny. Nejsou jimi. Jsou samostatná říše života. Něco mají společného s rostlinami, něco s živočichy, něco mají…