Přeskočit na obsah

Kde najít tarifní třídy lékařů

Můžete mi poradit, kde najdu přehled tarifních tříd lékařů? Přehled toho, do jakých tříd lékaři spadají?

Odpovídá JUDr. Lukáš Prudil

Problematika mezd a platů je v současné době převážně řešena v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění. Zákoník práce rozlišuje mzdu a plat. Mzdou se rozumí peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci, není-li v zákoníku práce stanoveno jinak.

Platem je pak peněžité plnění poskytované za práci zaměstnanci zaměstnavatelem, kterým je a) stát), b) územní samosprávný celek, c) státní fond, d) příspěvková organizace, jejíž náklady na platy a odměny za pracovní pohotovost jsou plně zabezpečovány z příspěvku na provoz poskytovaného z rozpočtu zřizovatele nebo z úhrad podle zvláštních právních předpisů, e) školská právnická osoba zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí podle školského zákona, nebo f) veřejné neziskové ústavní zdravotnické zařízení, s výjimkou peněžitého plnění poskytovaného občanům cizích států s místem výkonu práce mimo území České republiky.

Z hlediska mzdových nároků je tedy významné to, u jakého zaměstnavatele je zaměstnanec zaměstnán. Plat nebo mzda nesmějí být nižší než je minimální mzda. Dle § 111 odst. 2 zákoníku práce činí minimální mzda nejméně 7955 Kč za měsíc nebo 48,10 Kč za hodinu s tím, že výši základní sazby minimální mzdy a dalších sazeb minimální mzdy a podmínky pro její poskytování stanoví vláda nařízením (viz nařízení vlády č. 567/2006 Sb.).

Nejnižší úroveň zaručené mzdy a podmínky pro její poskytování zaměstnancům, jejichž mzda není sjednána v kolektivní smlouvě, a pro zaměstnance, kterým se za práci poskytuje plat, stanoví vláda nařízením, a to zpravidla s účinností od počátku kalendářního roku s přihlédnutím k vývoji mezd a spotřebitelských cen.

Nejnižší úroveň zaručené mzdy nesmí být nižší než částka, kterou stanoví zákoník práce jako základní sazbu minimální mzdy. Výše zaručené mzdy je opět uvedena v nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, v platném znění.

Pokud jde o plat, dle § 123 odst. 1, 2 zákoníku práce, zaměstnanci přísluší platový tarif stanovený pro platovou třídu a platový stupeň, do kterých je zařazen, není-li v zákoníku práce stanoveno jinak. Zaměstnavatel zařadí zaměstnance do platové třídy podle druhu práce sjednaného v pracovní smlouvě a v jeho mezích na něm požadovaných nejnáročnějších prací.

Charakteristiky platových tříd jsou uvedeny v příloze č. 1 zákoníku práce. Vláda stanoví nařízením zařazení do platových tříd v souladu s jejich charakteristikami, které jsou uvedeny v příloze č. 1 zákoníku práce odstupňovanými podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce.

Dále vláda stanoví nařízením, mimo jiné, kvalifikační předpoklady vzdělání pro výkon prací zařazených do jednotlivých platových tříd, způsob zařazování zaměstnanců do platových tříd a podmínky pro určení započitatelné praxe. V současné době je tato problematika řešena nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

Pro zjištění, zda a do jaké třídy má být konkrétní lékař zařazen je tedy nezbytné nahlédnout do zákoníku práce a výše uvedených nařízení vlády.

Zdroj: www.tribune.cz

Sdílejte článek

Doporučené

Jen když se nás bojí

3. 3. 2023

Uvedu jen část slov vyjadřujících ohrožení, která se v současnosti objevují ve všech sdělovacích prostředcích:

Fanatici

17. 2. 2023

Asi 1,3 miliardy lidí na světě kouří, 240 milionů lidí je závislých na alkoholu, 15 milionů lidí na nitrožilních drogách, mnoho lidí je závislých na…