Přeskočit na obsah

Léčit už umíme, zbývá najít, koho léčit

1. S jakými pocity jste přijal/a zprávu, že Nobelova cena za medicínu byla letos udělena za výzkum v oblasti hepatitidy C?

2. Co by se podle vás mělo stát, aby se zátěž spojená s HCV v České republice dále snížila?

 

 

  • Prof. MUDr. Petr Husa, CSc.,

přednosta KICH LF MU a FN Brno

1. Zprávu o udělení Nobelovy ceny za medicínu trojici vědců, která se zásadním způsobem přičinila o objev viru hepatitidy C (HCV), jsem přijal s velkou radostí a uspokojením. Asi žádný obor medicíny neprodělal za posledních 30 let takovou zásadní změnu v možnostech diagnostiky a léčby. Já osobně považuji za svou velkou životní výhru, že jsem si vybral právě tento obor medicíny a mohl se zúčastnit všech etap vývoje léčby od klinických studií až po reálnou praxi.

2. Já se domnívám, že již mnoho toho uděláno bylo. V denní praxi si uvědomuji, že přicházejících pacientů s chronickou infekcí HCV je méně a méně. Jen výjimečně nově diagnostikujeme osoby bez anamnézy injekčního užívání drog. Myslím, že dosud chybí propracovaná jednotná koncepce diagnostiky a léčby této nejrizikovější skupiny osob. Každé centrum pro léčbu infekce HCV si volí své cesty, jak se k těmto pacientům dostat, diagnostikovat je a léčit, a to není správně.

 

  • Prof. MUDr. Radan Brůha, CSc.,

předseda České hepatologické společnosti ČLS JEP

1. Především pocit, že Nobelova cena za medicínu byla udělena vědcům, jejichž objev ovlivnil celou generaci lékařů. Hepatitida C byla nosným tématem hepatologie po více než dvě desetiletí a její výzkum ve svém důsledku nesmírně posunul vývoj celého oboru. Není to jen oblast léčby samotné virové infekce, ale i rozvoj transplantačního programu, léčba komplikací cirhózy, a především vývoj neinvazivních vyšetření jater.

2. Léčba je dnes dobře dostupná a velmi účinná. Pro snížení zátěže spojené s HCV musíme pacienty s touto infekcí lépe vyhledávat.

 

  • MUDr. David Jilich, Ph.D.,

Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí 1. LF UK v Praze a Nemocnice Na Bulovce

1. Díky tomuto objevu bylo zabráněno nakažení velkého počtu osob, ke kterým by došlo, kdybychom tento virus neznali. Identifikace nového infekčního vyvolavatele je také prvním krokem k hledání úspěšné léčby. Moderní terapie virové hepatitidy C je vysoce úspěšná a bezpečná a jejím konečným krokem je eliminace viru z lidského organismu, tj. kompletní vyléčení.

2. Vzhledem k dostupnosti a vysoké účinnosti léčby VHC zůstává největším úskalím vyhledávání nakažených osob, které nemají žádné příznaky. Jednoznačně nejdůležitější aktivitou je tedy snaha o nalezení maximálního počtu těchto osob.

 

  • MUDr. Soňa Franková, Ph.D.,

Klinika hepatogastroenterologie IKEM

1. Měla jsem samozřejmě obrovskou radost, ale to určitě každý, kdo se o pacienty s hepatitidou C stará! Hepatitida C je onemocnění, které vám může obrátit život úplně naruby, naopak její rychlé vyléčení vám život ulehčí. V IKEM jsme se roky starali o pacienty na hemodialýze, kteří nikdy nemohli kvůli HCV k transplantaci ledviny. Pacienti po transplantaci jater byli krátce po výkonu ohroženi návratem HCV do jaterního štěpu. Pokrok ve výzkumu a zejména nástup nových antivirotik používaných k léčbě HCV infekce umožnil skvělou, de facto stoprocentní účinnost léčby hepatitidy C, do nedávné doby nejčastější příčiny selhání jater a hepatocelulárního karcinomu v západních zemích. Udělení Nobelovy ceny jednoznačně dokládá, že HCV infekce představovala veliký medicínský problém, který je nyní vyřešen.

2. V ČR žije přibližně 40 000–50 000 pacientů s HCV, většina z nich o své chorobě neví. Abychom v horizontu deseti let dosáhli eliminace infekce, muselo by být ročně léčeno zhruba pět tisíc pacientů. Je ale těžké je najít. Díky nízkému výskytu HCV v populaci České republiky (je infikováno asi 0,5 % lidí) by nebyl plošný screening nákladově efektivní. Je tedy třeba pátrat cíleně, na základě rizikových faktorů přenosu infekce v minulosti. Vyšetřeni mají být ti, kteří si v minulosti aplikovali drogy, byť i jen jednou, pacienti, kteří obdrželi krevní transfuzi před rokem 1992, osoby s amatérsky provedeným tetováním či piercingem. Samozřejmostí by mělo být vyšetření protilátek anti‑HCV u osob, které mají vyšší jaterní testy. Každý vyléčený pacient je důležitý, jednak proto, že u něj nedojde k další progresi jaterního onemocnění, ale také proto, že jako vyléčený již nikoho dalšího nemůže nakazit.

 

  • MUDr. Pavel Dlouhý,

primář Infekčního oddělení, Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

1. Byl oceněn objev, který dramaticky zvýšil bezpečnost podávání krevních transfuzí. Před zavedením testů na přítomnost viru hepatitidy C v transfuzních přípravcích byl přenos tzv. non‑A non‑B hepatitidy běžný a v celém světě i u nás jsou dodnes odhalováni nemocní s chronickou hepatitidou C a jejími komplikacemi, kteří se nakazili v té době. Identifikace viru také umožnila výzkum a vývoj antivirotik, jejichž poslední generace vyléčí a zbaví infekce 99 procent nemocných.

2. Nové přípravky ze skupiny přímo působících antivirotik (tzv. DAA) jsou natolik účinné, bezpečné a dobře snášené, že můžeme usilovat o eliminaci viru hepatitidy C v populaci. Koncept „léčba jako prevence“ v šíření nákazy byl úspěšně vyzkoušen v oblasti HIV/AIDS a je v posledních letech prosazován Světovou zdravotnickou organizací také u virových hepatitid. Ani v době epidemie SARS‑CoV‑2 bychom neměli zapomínat na jiné závažné infekce a dál intenzivně vyhledávat a léčit nemocné s chronickou hepatitidou C.

 

  • Prof. MUDr. Petr Urbánek, CSc.,

vedoucí lékař Oddělení gastroenterologie, hepatologie a metabolismu ÚVN

1. Udělení Nobelovy ceny objevitelům viru HCV je pro mě přirozeně velmi potěšující záležitost. Málokomu se poštěstí, že je Nobelova cena udělena v souvislosti s chorobou, které se věnuje celý svůj profesní život. Pro mě osobně je to zcela jednoznačně důkazem toho, že události, které se kolem HCV infekce za posledních 30 let, a zejména v posledních deseti letech staly, jsou jednou z nejvíce vzrušujících kapitol moderní medicíny. Objev a identifikace viru HCV (Harvey Alter, Michael Houghton) podmíněné značným technologickým pokrokem na poli molekulární genetiky vedly k neuvěřitelnému rozvoji hepatologie jako takřka samostatného oboru medicíny. Dokonalé poznání životního cyklu viru (Charles Rice) zase umožnilo vývoj nejmodernějších léků na HCV infekci, které představují vrchol a možná největší změnu v léčebných možnostech v celé interní medicíně od objevu inzulinu. V posledních letech jsem opakovaně říkal, že mi je ctí a potěšením být součástí tohoto procesu. A že jde o proces zcela jedinečný, dokazuje právě udělení Nobelovy ceny trojici osobností, které stály na samém počátku nové, moderní éry hepatologie.

2. Principiálně je odpověď jednoduchá: je třeba léčit a vyléčit všechny HCV infikované osoby, a to v relativně krátkém časovém období. Reálně je odpověď složitá, protože má více rovin. Tou jednodušší stranou mince je skutečnost, že v tuto chvíli máme dostupnou léčbu s téměř 100% účinností. Nicméně abychom mohli infikované osoby léčit, je třeba je v populaci identifikovat – správně stanovit jejich diagnózu. Nelze přitom spoléhat na klinický obraz HCV infekce, neboť chronická HCV infekce probíhá zcela asymptomaticky. Jediným přístupem k tomu je proto aktivní vyhledávání infikovaných osob. A právě pro realizaci aktivního vyhledávání HCV infikovaných osob v populaci je třeba učinit celou řadu opatření a systémových změn, protože podobně jako v ostatních zemích EU a celého světa je i v ČR HCV infekce poddiagnostikována. Snahy o navýšení úrovně testování HCV infekce jsou komplikovány mnoha okolnostmi, které vyplývají z lokálních epidemiologických, zdravotních i společenských okolností. Za základní principy aktivit vedoucích k navýšení testování HCV infekce lze považovat následující:

a. zvýšení povědomí odborné veřejnosti o HCV infekci – zejména mezi lékaři mimo obor hepatogastroenterologie;

b. zvýšení povědomí laické veřejnosti o HCV infekci – cílem je, aby se navýšila míra osob v běžné laické populaci, které sebe samy identifikují jako osobu, která se mohla v průběhu svého života infikovat HCV;

c. začlenění „povinného“ testování HCV na vhodná místa v systému poskytování zdravotní péče tak, aby testování probíhalo bez závislosti na údajích poskytnutých pacientem nebo na erudici konkrétního lékaře.

Zcela samostatným problémem, stojícím mimo trend navýšení testování, je léčba osob ve vysoce rizikových skupinách (osob užívajících drogy a vězňů). Zde není problémem jejich testování, ale jde o specifickou skupinu osob z pohledu epidemiologického i terapeutického.

 

  • Doc. MUDr. Jan Šperl, CSc.,

Klinika hepatogastroenterologie IKEM

1. Jsem opravdu nadšen, že Nobelova cena byla udělena právě za objev viru hepatitidy C. Laureátům to přeji, nepochybně si to zaslouží, neboť použitá metodika byla ve své době zcela průlomová. Jsem nadšen, že celý svět nyní vidí, že vědecká komunita považuje hepatitidu C za takový problém pro lidstvo, aby za klíčový objev v této oblasti byla udělena Nobelova cena. Ač na tom objevu nemám žádnou zásluhu, pociťuji určité zadostiučinění vůči všem, kteří naši práci v oblasti diagnostiky a léčby hepatitidy C sráželi a kritizovali s tím, že se jedná o chorobu uživatelů drog, která není hodna zájmu lékařů ani plátců zdravotní péče. Rozhodnutí udělit Nobelovu cenu za objev viru hepatitidy C jednoznačně ukazuje, že se jedná o závažný celospolečenský problém.

2. Postup ke snížení zátěže spojené s hepatitidou C v ČR je popsán v epidemiologickém modelu publikovaném kolektivem autorů (Fraňková S a další, Cent Eur J Public Health 2019). Počet léčených pacientů musí přesáhnout 5 000 v jednom roce, tj. musí se ztrojnásobit proti současnému počtu. Abychom pacienty mohli léčit, musíme je ale dříve diagnostikovat, předpokládáme, že v naší populace žije asi 40 000–60 000 osob infikovaných virem hepatitidy C a nejvíce z nich ve věkové skupině mezi 20 až 40 lety (Chlíbek R a další, PLoS One 2017). Ideálním postupem by bylo plošné vyhledávání v této věkové kategorii, což ale v současné epidemiologické i ekonomické situaci není reálné. Pak je třeba zahájit alespoň cílené vyhledávání ve skupinách s nejvyšší předpokládanou prevalencí hepatitidy C. V praxi to znamená vyhledávání hepatitidy C mezi pacienty s diabetem, pacienty v péči revmatologů, mezi těhotnými ženami a mezi pacienty, kteří se připravují k operacím. Je třeba, aby byl co nejdříve schválen a implementován do praxe Komplexní doporučený postup časné diagnostiky a léčby virové hepatitidy C, jehož garantem je prof. MUDr. Petr Urbánek, CSc., z ÚVN Praha (sám jsem členem kolektivu autorů). Do vyhledávání infikovaných osob by se pak měli zapojit praktičtí lékaři i někteří odborníci, nejprve se pro ně ale musí podle závěrů KDP vytvořit podmínky ve smyslu přípravy metodických postupů a vyjednání úhrady ze strany plátců zdravotní péče.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Stačí se podívat

21. 6. 2024

Hodnocení druhých lidí na základě pozorování jejich tváře a těla je ovlivněno pocitem důvěryhodnosti a dominance.

Sir Michael Anthony Epstein (1921–2024)

22. 4. 2024

Sir Michael Anthony Epstein, patolog, který identifikoval první známý lidský onkogenní virus, zemřel 6. února ve věku 102 let. Jeho tým zkoumající…

Ruce vzhůru, gatě dolů…

17. 4. 2024

Ne, od zájmu o fungující české zdravotnictví ruce pryč dávat nebudeme. Nemocničním lékařům oprávněně vadí, že ostatní lékaři nejsou ochotni se…