Přeskočit na obsah

Robotická chirurgie pohledem dalších center

1. Stala se robotická chirurgie v ČR již etablovanou operační metodou?

2. Kde by v budoucnu ještě měla najit uplatnění? Brání něco jejímu dalšímu rozšíření?

 

  • Prof. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D.,

přednosta Urologické kliniky LF UK a FN Hradec Králové

1. Roboticky asistovaná chirurgie patří ke standardním operačním metodám u řady náročných onkologických výkonů. Důvody pro její rozšíření ve vyspělých zemích – a s menším zpožděním také v Česku – jsou jasné a přesvědčivé. Robotické operace dosahují lepších onkologických výsledků v porovnání s otevřenou operativou. Ještě větším benefitem je výrazně menší invazivita, která vede k signifikantně nižším krevním ztrátám a rychlejší rekonvalescenci. Například u radikální prostatektomie se doba hospitalizace snížila z osmi dnů na tři. Celková rekonvalescence se zkrátila zhruba z osmi týdnů na tři. Podobně je to i u dalších operací.

2. Robotická chirurgie má díky svým výhodám ohromný potenciál do budoucna. V urologii by velkým přínosem byly operace veziko‑vaginálních píštělí, močovodů pro stenózy, resekce metastatických uzlin (pánevních, tříselných nebo retroperitoneálních) a další komplikované výkony. Pro všechny je společné, že jde o náročné zákroky a je nutno u nich provést velký operační řez. Ten je spojen s dlouhým a často komplikovaným hojením. Slabým místem robotiky v ČR jsou komplikované a nízké úhrady od zdravotních pojišťoven. Rozhodně není pravdou, že se jedná o enormně drahé operace. Například nejčastější výkon, prostatektomie, má úhradu cca 110 tisíc korun za celou hospitalizaci. To je srovnatelné s dlouhodobou hospitalizací u otevřených operací. Je to ovšem mnohonásobně méně než v případě radioterapie nebo biologické léčby. Úhrady za stejnou robotickou operaci jsou cca poloviční než třeba v Rakousku nebo Německu. Přitom jsou systém da Vinci a potřebné nástroje identické, výrazně nižší je pouze ohodnocení zdravotníků. Pozitivní ovšem je, že v posledních měsících se pohled autorit (ministerstva zdravotnictví a vedení zdravotních pojišťoven) na úhrady robotických operací zlepšuje. Jejich další rozšíření bude velkým přínosem především pro pacienty.

 

  • MUDr. Jan Schraml, Ph.D.,

přednosta Kliniky urologie a robotické chirurgie FZS UJEP a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

1. Roboticky asistovaná chirurgie si našla v ČR pevné místo nejen v urologické operativě, ale napříč všemi obory. Urologické spektrum operací v ČR zatím i nadále hraje hlavní roli, i když např. v USA urology na tomto čelním místě přeskočili gynekologové. V některých operacích má robot nezastupitelnou úlohu, a proto další „velká nemocnice“ – FN Plzeň – v letošním roce úspěšné rozšířila spektrum operací o roboticky asistované, protože letos v této nemocnici proběhla úspěšná instalace robotického systému. Od první operace robotem v roce 2005 v ČR došlo k výraznému rozvoji robotiky, lze očekávat, že se budou otevírat nová centra, minimálně jedno ročně, obdobně jako je tomu v posledních několika letech. Osobně se domnívám, že záhy dojde k ustanovení center robotické chirurgie v každé nemocnici III. typu v návaznosti na komplexní onkologická centra.

2. Limitací rozvoje roboticky asistované chirurgie je její finanční náročnost. Na rozdíl od situace v USA a dalších vyspělých zemích je u nás její úhrada alokována pouze na výkony, kde má nesporný efekt nejen kosmetický, ale i funkční. Proto jsou v ČR hrazeny zejména operace onkologicky nemocných, spojené i s velkou rekonstrukční fází zákroku. Očekávaný příchod konkurenta povede k rozvoji konkurenčního prostředí a snížení ceny nejen stroje, ale i spotřebního materiálu. V konečném důsledku to bude znamenat zlevnění roboticky asistované operace a další rozvoj robotiky. Pouze finanční otázka je limitem masivního rozvoje robotické chirurgie.

 

  • MUDr. Matěj Škrovina, Ph.D.,

primář Chirurgického oddělení Nemocnice AGEL Nový Jičín, a. s.

1. Robotická chirurgia, tak ako ju chápeme v dnešných dňoch, je využívaná posledných 20 rokov. V ČR bola prvá inštalácia robotického systému realizovaná v roku 2005 v Nemocnici Na Homolce. V súčasnosti táto moderná operačná metóda nachádza svoje miesto v liečbe vybraných urologických, chirurgických a gynekologických ochorení v 11 zdravotných zariadeniach naprieč celou ČR. Prakticky vo všetkých týchto centrách robotickej chirurgie sú inštalované systémy 4. generácie, väčšinou da Vinci Xi. Vzhľadom na výsledky operačných výkonov realizovaných za využitia robotického systému a každoročnému nárastu počtu takto operovaných pacientov môžeme už aj v rámci ČR považovať túto metódu za plne etablovanú.

2. Spektrum operačných výkonov každoročne vzrastá a táto chirurgická metóda si postupne nachádza čoraz rozsiahlejšie uplatnenie naprieč všetkými chirurgickými špecializáciami. V ČR akcelerácii ďalšieho rozširovania spektra roboticky realizovaných operačných výkonov v súčasnosti bránia hlavne zmluvné vzťahy s platcami zdravotnej starostlivosti, zatiaľ stále relatívne vysoká cena robotického systému, ako aj dostatok týchto systémov a odborne zaškoleného personálu. Pevne však verím, že tieto prekážky budú postupne odstraňované a táto nová operačná metóda, tak ako to vidíme vo vyspelom svete, bude aj v rámci ČR čoraz častejšie využívaná k skvalitneniu chirurgickej liečby a jej výsledkov u selektovaných skupín pacientov.

 

  • MUDr. Jaroslav Tvarůžek,

vedoucí lékař Centra robotické chirurgie Vysočina, Nemocnice Mostiště, a. s.

1. Robotická chirurgie se u nás v průběhu patnácti let stala absolutně etablovanou metodou a ve vybraných indikacích také velmi používanou operační technikou. Centrum robotické chirurgie Mostiště patří již od roku 2007 mezi největší poskytovatele roboticky asistovaných výkonů v naší zemi. V letošním složitém roce dosáhneme zřejmě počtu 500 radikálních prostatektomií da Vinci. V urologii se ještě zaměřujeme na parciální resekce ledvin a pyeloplastiky, v obecné chirurgii pak na nízké resekce rekta. Je zajímavé sledovat i počty záchytů nově zjištěných karcinomů prostaty, například v roce 2006 a loni. Aktuálně diagnostikujeme nesrovnatelně více nových případů.

2. Pokud jde o uplatnění robotické chirurgie do budoucna, trendy v zahraničí ukazují, že indikace k takovým výkonům nepochybně narůstají. Pro poskytovatele je však limitující nejen pořizovací cena systému, ale také dostatečný počet provedených výkonů v jednom kalendářním roce, aby bylo možné nákladnou technologii financovat jak v době nákupu, tak zejména z pohledu každodenního provozu. Podle mého názoru se bavíme asi o 250 roboticky asistovaných operacích typu radikální prostatektomie ročně, aby pracoviště dosáhlo nulového hospodářského výsledku. Počty nad tuto hranici již mohou být ziskové. Úvaha o umístění robotického systému by měla být vedena především představou, zda nemocnice, která tento nákladný systém hodlá koupit, dosáhne minimálního počtu 300 výkonů za jeden kalendářní rok.

 

  • Prof. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D.,

přednosta Urologické kliniky LF UP a FN Olomouc

1. Robotická chirurgie se v ČR již řadí k etablovaným metodám, hlavně v urologii, kde se používá při operační léčbě nádorů prostaty a k resekci malých tumorů ledvin. I původně zarytí odpůrci robotiky uznali její nesporné výhody jak pro pacienta, tak pro společnost.

2. Ze zahraničí, hlavně ze Spojených států, víme, že se robotika rozšířila v gynekologii a všeobecné chirurgii, jejímu dalšímu rozvoji u nás brání vyšší ekonomická náročnost.

Zdroj: MT

Doporučené

Sir Michael Anthony Epstein (1921–2024)

22. 4. 2024

Sir Michael Anthony Epstein, patolog, který identifikoval první známý lidský onkogenní virus, zemřel 6. února ve věku 102 let. Jeho tým zkoumající…

Ruce vzhůru, gatě dolů…

17. 4. 2024

Ne, od zájmu o fungující české zdravotnictví ruce pryč dávat nebudeme. Nemocničním lékařům oprávněně vadí, že ostatní lékaři nejsou ochotni se…

O houbách a lidech

12. 4. 2024

Většina z nás považuje houby za rostliny. Nejsou jimi. Jsou samostatná říše života. Něco mají společného s rostlinami, něco s živočichy, něco mají…