Přeskočit na obsah

V souvislosti s eReceptem podá ČLK trestní oznámení

Podpořili růst platů v nemocnicích s tím, že navýšení by se měly dostat také ambulance. Schválili zvýšení členských příspěvků a koupi nemovitosti v Praze 9, v níž má být Dům lékařů. O hlavních bodech usnesení hovořil MT s prezidentem ČLK MUDr. Milanem Kubkem.

Delegáti XXXII. sjezdu České lékařské komory, který se konal 11. a 12. listopadu v Brně, vyzvali novou Poslaneckou sněmovnu, aby odložila platnost eReceptů. Podpořili růst platů v nemocnicích s tím, že navýšení by se měly dostat také ambulance. Schválili zvýšení členských příspěvků a koupi nemovitosti v Praze 9, v níž má být Dům lékařů. O hlavních bodech usnesení hovořil MT s prezidentem ČLK MUDr. Milanem Kubkem.

Začněme tím, co je aktuálně zřejmě nejžhavějším problémem, a to povinností eReceptů, které sjezd odmítl jako neuvážený experiment ohrožující dostupnost péče. Jak mají lékaři po 1. lednu při postupovat?

ČLK vyzývá lékaře, aby i po 1.1.2018 předepisovali pacientům léky, a to jakýmkoliv možným způsobem. Dostupnost lékařské péče nesmí být ohrožena kvůli neuváženému experimentu, který představuje uzákonění povinných elektronických receptů. ČLK bude bránit všechny své členy, kteří by se dostali do problémů kvůli tomu, že předepíší pacientovi lege artis potřebný lék klasickým způsobem.

Pokud budou lékaři nadále psát recepty v listinné podobě, za to jim hrozí až dvoumilionové sankce. Jak se těchto lékařů hodlá zastat komora?

Komora bude hájit své členy, kteří v souladu s etickými imperativy lékařského povolání upřednostní zájmy pacientů, všemi dostupnými právními prostředky. Nebudeme litovat peněz ani námahy. Je to principiální otázka. Pokud bude nějakému lékaři či lékařům vyměřena nespravedlivá pokuta, existuje reálná možnost, že část lékařů jako projev solidarity začne elektronické recepty bojkotovat. Státní úředníci by si s lékaři neměli zahrávat. Jejich trpělivost není neomezená.

Jaké navrhujete řešení, aby přechod na eRecepty byl pro lékaře schůdný, kdo by měl být z této povinnosti vyňat?

V současnosti projednává Legislativní rada vlády návrh prováděcí vyhlášky předložený ministerstvem zdravotnictví. Díky soustředěnému tlaku ČLK a dalších organizací zdravotníků návrh umožňuje vydání klasického receptu v případech: ZZS, návštěvní služba, poskytování odborné první pomoci, klinická studie. Návrh upravuje situace, kdy z prokazatelných technických důvodů není možné vystavit elektronický recept, a to: výpadek elektřiny, výpadek internetového připojení, výpadek systému předepisujícího lékaře, výpadek tzv. centrálního úložiště. V těchto případech je možné vystavení klasického receptu, na kterém musí lékař uvést důvod, proč nebyl vystaven jako elektronický.

Klasický recept by měl být přípustný dále v případě omamných látek, transfuzních přípravků, receptů vystavených smluvním lékařem poskytujícím zdravotní služby sobě, manželovi, svým rodičům, prarodičům, dětem, vnukům a sourozencům podle § 17 odst. 7 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění, v případě receptů určených k vyzvednutí v zahraničí.

Zásadním problémem zůstávají lékaři, kteří jsou například v seniorním věku, přičemž by ale byli za stávajících podmínek ještě schopni a ochotni ordinovat, avšak z objektivních důvodů nemohou od ledna přejít na elektronické recepty. Tyto své členy nemůže profesní komora zradit a „hodit přes palubu“.

ČLK nadále trvá na tom, aby do vyhlášky byla doplněna možnost vystavení klasického receptu v případě, kdy o tom rozhodne lékař. Jako kompromisní variantu navrhuje zřízení institutu tzv. analogové praxe. Tento status by měla zdravotnická zařízení (poskytovatelé zdravotních služeb, lékaři), kteří z objektivních důvodů nejsou schopni vystavovat pacientům elektronické recepty. Naše zdravotnictví není v takovém stavu, abychom si mohli dovolit ztratit několik stovek kvalifikovaných lékařů, kteří jsou stále ochotní pracovat, ale nemohou vyhovět nárokům, které na ně povinné elektronické recepty kladou.

Otázkou pro ombudsmana či Ústavní soud zůstává omezení práv pacientů, kterého se zákon dopouští. Podle našeho názoru musí mít pacient právo odmítnout vystavení elektronického receptu, aniž by ztratil možnost být léčen. Proto komora navrhuje doplnění vyhlášky o ustanovení, že klasický recept může lékař vystavit také na žádost pacienta.

V usnesení se mluví v souvislosti s eReceptem o trestním oznámení na neznámého pachatele. Kdy je podáte a co si od toho slibujete?

Kdy? To je spíše otázka na právníky. Cílem trestního oznámení by mělo být prošetření možného korupčního jednání v souvislosti se státními zakázkami na elektronické recepty. Zajímalo by nás, v čí kapse skončilo těch více než 300 milionů korun, které stát zaplatil z peněz daňových poplatníků za systém, který byl nepoužitelný, takže se muselo začít investovat znova.

Podle ministra zdravotnictví nelze stihnout odložení povinnosti eReceptů, navíc je to podle něj nefér vůči těm, kdo se na tuto povinnost už připravili. Co o tom soudíte? Lze zrušení povinnosti stihnout?

Kde je vůle, tak je i cesta. Je třeba připomenout, že do časové tísně nás dostal právě ing. Ludvík svojí nezodpovědností. Komora v létě podávala do projednávaného zákona o léčivech pozměňovací návrh, který měl i po 1.1.2018 zachovat elektronické recepty jako dobrovolnou možnost předepisování léků. Ministerstvo však náš návrh pohřbilo.

Lékařským praxím přibude od března 2018 také povinnost EET. Budete usilovat o zrušení této povinnosti, pokud ano, proč?

Soukromí lékaři na rozdíl od jiných skupin podnikatelů poctivě platí daně odjakživa. Naše příjmy od zdravotních pojišťoven jsou registrované již dávno. Komora požaduje výjimku z povinnosti EET pro soukromé lékaře – poskytovatele zdravotních služeb, jejichž hotovostní příjmy jsou zanedbatelné. U většiny lékařů nemá EET žádný význam.

V celém sjezdovém programu pouze jednání o koupi nemovitosti v Praze 9, kde by měl vzniknout Dům lékařů, bylo uzavřené veřejnosti. Můžete pro své členy, kteří na sjezdu nebyli, upřesnit, proč komora tento dům potřebuje, co se v něm bude dít, jaké jsou předpokládané náklady na jeho koupi a renovaci, kdy by měl začít fungovat?

Omlouvám se, ale do ukončení celé transakce tyto informace podléhají obchodnímu tajemství. Komora musí chránit zájmy svých obchodních partnerů i zájmy svoje. Delegáti sjezdu, kteří o nákupu rozhodovali, se dozvěděli vše, co potřebovali znát. Komora si nechala provést stavební i právní průzkum nemovitosti externími firmami, jejichž přítomní zástupci odpověděli na všechny otázky delegátů. Nemůžeme si dovolit kupovat zajíce v pytli.

Dům lékařů bude nejenom novým sídlem komory včetně našeho archivu, ale především zde vybudujeme školicí centrum, tedy posluchárnu a několik seminárních místností. Naší ambicí je pořádat v rámci celoživotních vzdělávání lékařů ještě více vzdělávacích akcí a byli bychom rádi, kdyby si tyto kurzy lékaři více spojovali s komorou. Dnes si na vzdělávací akce a konference musíme prostory půjčovat, a tak si lékaři často ani neuvědomí, že akci ve skutečnosti pořádá komora. Dům lékařů bude dostatečně prostorný, aby se tam mohla v případě zájmu nastěhovat některá okresní sdružení komory, rádi bychom nabídli střechu nad hlavou i dalším menším lékařským organizacím, které si vlastní sídlo nemohou dovolit. Dům lékařů tak bude naším příspěvkem ke sjednocování lékařského stavu. Netajíme se ani tím, že nákup nemovitosti v perspektivní lokalitě považujeme za dobrý způsob, jak investovat peníze komory. Pouze ekonomicky silná a nezávislá komora může efektivně hájit zájmy lékařů.

Souvisí s koupí nemovitosti i to, že členské příspěvky pro příští rok stoupnou? Nejvíc si podle zveřejněné tabulky připlatí vedoucí a soukromí lékaři, proč?

Od začátku se jako prezident komory snažím zvýhodňovat mladé lékaře, kteří jsou ekonomicky nejzranitelnější, a nepracující důchodce, u kterých si vážím, že mají zájem o dění ve zdravotnictví, o spolkový život, a že tedy zůstávají členy komory, i když v podstatě nemusí.

Příspěvky do ČLK patří v porovnání s ostatními komorami k nejnižším a naše komora přistoupila k valorizaci členských příspěvků po šesti letech. Podle názoru většiny delegátů zvýšení o 570,- Kč ročně pro soukromé lékaře a primáře nepředstavuje problém, stejně tak jako zvýšení o 360,- Kč pro ostatní zaměstnance s výjimkou mladých lékařů.

Co znamená pro okresní sdružení ČLK schválená změna způsobu rozdělení výnosu z členských příspěvků mezi centrem a jednotlivými sdruženími?

Jedná se o prohloubení existující solidarity velkých okresních sdružení s těmi malými. Již několik let pozorujeme trend, že velké okresy registrující tisíce lékařů při dobrém hospodaření hromadí na účtech peníze, zatímco malá sdružení s několika stovkami členů při nejlepší snaze ekonomicky nevyjdou a nemohou si dovolit vlastní kancelář ani sekretářku na částečný úvazek. V řadě těchto sdružení si funkcionáři nemohou ani vyplácet náhradu za ztrátu času spojenou s prací pro lékaře. Malé okresy prostě nemohou kvůli nedostatku peněz poskytovat svým členům obdobný servis jako sdružení velká.

Můžete stručně shrnout hlavní změny stavovských předpisů, jež sjezd schválil? Proč byly změny nutné?

Schválili jsme stavovský předpis č. 22, kterým se bude řídit činnost Sekce mladých lékařů ČLK. Novela licenčního řádu je v podstatě jen technického rázu, když reflektuje změny vyplývající z novely zákona o vzdělávání lékařů. Do novely stavovského předpisu č. 7 jsme promítli úpravu členských příspěvků sjezdem schválenou.

Pokud se vrátíme k mnoho let trvajícím problémům, sjezd uložil prezidentovi a představenstvu žádat revizi úhradové vyhlášky, co je důvodem požadované změny?

Komora podporuje zvyšování platů lékařů a zdravotních sester pracujících v nemocnicích, nemůže ale souhlasit s tím, aby veškeré zvyšování úhrad zdravotních služeb směřovalo pouze do nemocnic. Skutečnost, že ani v čase ekonomické prosperity a růstu výběru zdravotního pojištění není ministerstvo ochotno ocenit náročnou práci ambulantních lékařů, považuje komora za projev pohrdání a arogance. Personální devastace se přitom týká celého zdravotnictví, nikoli pouze nemocnic.

Úhradová vyhláška opětovně zakotvuje regulační mechanismy a způsob jejich uplatnění, které jsou v rozporu s ústavním pořádkem České republiky. Limitace výsledné úhrady dle referenčního období, kterým je rok 2016, neumožňuje promítnutí navýšení ceny práce nositelů výkonů do úhrad od zdravotních pojišťoven.

Vzhledem k meziroční míře inflace 2,9 procenta představuje vyhláška pokles reálných úhrad pro soukromé lékaře. Tento pokles vyznívá ještě dramatičtěji, pokud zohledníme nárůst nákladů, které soukromé lékaře čekají v souvislosti s EET a s elektronickými recepty.

Sjezd trvá na pravidelné desetiprocentní valorizaci ceny práce nositelů výkonu v Seznamu výkonů, co je důvodem?

Seznam zdravotních výkonů by se měl změnit v reálný ceník, který zohlední skutečné náklady poskytovatelů zdravotních služeb a umožní jim tvořit přiměřený zisk. Zdravotní pojišťovny by pak měly být povinny platit všem zdravotnickým zařízením za identické výkony stejné ceny. Základní podmínkou je však narovnání ceny lidské práce, která je hluboko podhodnocená. Komoře se v roce 2016 podařilo po deseti letech prosadit alespoň 10procentní zvýšení ceny práce. Toto zvýšení však zůstalo izolované, a navíc se kvůli úhradovým vyhláškám a regulacím v plné výši do plateb zdravotních pojišťoven ani nepromítlo. Zvyšování ceny práce je však správná cesta a komora se po ní bude snažit jít i nadále.

Co si slibujete od konference Demografická data ve zdravotnictví plánované na první čtvrtletí příštího roku, na niž hodláte pozvat premiéra ČR a představitele ministerstev zdravotnictví, financí a školství?

Naším cílem je konfrontovat politickou reprezentaci s personální devastací zdravotnictví.

Sjezd podpořil senátorku MUDr. Alenu Dernerovou v úmyslu předložit změnu zákona č.96/2004 Sb., jíž se zruší dva nové vzdělávací obory terapeut a specialista tradiční čínské medicíny. Považujete čínskou medicínu za takové riziko, že se dostala i do usnesení sjezdu?

Začlenění jakýchkoliv léčitelů mezi zdravotníky považujeme za velmi nebezpečný precedens. Nutně vyvstávají otázky, jací další šarlatáni budou požadovat o zařazení mezi zdravotníky a kdy někoho napadne, aby takzvanou tradiční čínskou medicínu hradily zdravotní pojišťovny. Zkrátka, tu ostudu musíme napravit co možná nejdříve. Jsem rád, že se na naši stranu přidaly například akademické senáty všech lékařských fakult.

Sjezd uložil zástupcům komory v akreditačních komisích, aby prosazovali co nejjednodušší systém specializačního vzdělávání a bránili vytváření zbytečných nástavbových oborů a funkčních kurzů. Co je důvodem?

Komora prosazuje, aby specializační vzdělávání mladých lékařů bylo dostupné, kvalitní a nebylo zbytečně dlouhé. Naším cílem je bránit rozdrobení medicíny v řadu úzkých subspecializací, které by vedlo k nesmyslnému prodlužování celého vzdělávání. Přijatá novela zákona o vzdělávání lékařů je špatná a komora se musí snažit v rámci projednávání prováděcích vyhlášek, v akreditačních komisích a ve vzdělávací radě zachránit, co se dá. Zajímalo by mě, zda si ti profesoři, kteří pro ukojení své vlastní ješitnosti ty nesmyslné nástavbové atestace a funkční kurzy prosazují, uvědomují, jak ubližují svým mladším kolegům a jak ohrožují budoucnost české medicíny.

A na závěr – můžete přiblížit informační kampaň Nasezdravotnictvi.cz? Co je jejím cílem, má souvislost s Krizovým plánem obsahujícím návrhy na řešení problémů českého zdravotnictví, o němž máte z pověření sjezdu jednat s novou vládou?

Dne 19.10.2017 spustila komora na adrese: www.nasezdravotnictvi.cz nové elektronické informační médium o zdravotnictví, kterým se bude obracet na širokou veřejnost.

Nový online magazín „Naše zdravotnictví“ se bude věnovat všemu, co souvisí s naším zdravím. Veřejnosti bude zprostředkovávat informace zasazené do kontextu fungování českého zdravotnictví, jejichž přidanou hodnotou by měl být otevřený pohled lidí, kteří zdravotní péči přímo zajišťují. Tedy lékařů, sester i dalších zdravotnických pracovníků. Projekt navazuje na akci „Zdravotnictví volá o pomoc“, jejímž prostřednictvím vysvětlujeme občanům, proč za stávajících podmínek již lékařská komora nemůže garantovat kvalitu a bezpečnost zdravotní péče. Naše vlastní nové informační médium bude však mít ještě širší záběr. Vedle upozorňování na problémy českého zdravotnictví bychom rádi předávali lidem informace důležité pro jejich zdraví. Naše médium je nezávislé na komerčních i politických vlivech a nepatří ani žádnému oligarchovi. Díky tomu můžeme veřejnosti sdělovat pravdivé informace o našem zdravotnictví, které funguje díky obětavé práci tisíců lékařů, zdravotních sester a dalších zdravotníků. Vlastní informační médium pro nás bude zárukou, že se veřejnost dozví to, co jí potřebujeme sdělit!

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Naši bližní peněžní

3. 12. 2021

Peníze jsou cokoli, co je prostředkem směny, nositelem hodnoty a účetní jednotkou. Penězi byly kousky bronzu, drahých kovů, perly, sůl, mušličky…

Fórum: Motivace pro praktiky

29. 11. 2021

Posílení a rozšíření kompetencí praktických lékařů je spojeno s motivací poskytovat pacientům tu nejlepší péči. Padla proto některá preskripční…