Přeskočit na obsah

Zachrání digitalizace sociální služby?

Hlavní a klíčová otázka, která zaznívá při diskusích o budoucím rozšíření a využití nových technologií v dlouhodobé péči, nejčastěji je, zda to budou právě technologie, které zásadně přispějí ke vzniku největší budoucí hrozby – nedostatečné kapacity, a tím nedostupnosti dlouhodobé péče. Digitalizace sociálních služeb má v současné době víceméně detekční nebo monitorující funkci. Chytré hodinky pro seniory nebo také tzv. emergency button neumějí již jen to, co před pár lety, tj. přivolat pomoc v případě pádu nebo jiné nouzové situace seniora. Tato zařízení již sama detekují pád, monitorují každodenní návyky seniorů a v případě odchylky od každodenní rutiny na to upozorní. Dokážou ale také monitorovat pohyb seniorů a spustit alarm, pokud senior opustí předem defi nované území. V rezidenčních sociálních službách jsou to pak všechna různá čidla, kamery, senzory či různá chytrá zařízení. Monitorují přítomnost klienta, pády, zvýšenou hladinu zvuku, pohyby na lůžku, ale i stupeň vlhkosti v inkontinenčních pomůckách. Součástí digitalizace je samozřejmě i telemedicína, tj. dálkové měření koncentrace cukru, tělesného tlaku, teploty, tepové frekvence atp.

Obecně jde tedy o technologie, které tak, jak je dnes známe, zásadně přispívají k těmto skutečnostem:

  • Zvyšují bezpečnost klientů sociálních služeb, zejména v pobytových a respitních službách.
  • Umožňují seniorům zůstat déle ve svém domácím prostředí (mimo jiné právě také díky zvýšení bezpečnosti).
  • Přispívají k částečnému ulehčení práce pečujících osob.

Jinými slovy, technologie tak, jak je nyní známe a jak můžeme odhadovat, že bude jejich další vývoj a rozšíření pokračovat v příštích pěti až deseti letech, pořád nenahrazují lidský faktor ve smyslu poskytování každodenní podpory a péče.

Jinou oblastí je pak robotizace péče. Zde jsou již nyní známa chytrá zařízení, která dohlížejí na aplikaci léků a pomáhají s ní, roboti, kteří obdobně jako chytří asistenti (Siri) komunikují se seniory, včetně prototypů robotů, kteří asistují v každodenní péči. Zde jsme ještě v podstatě na počátku. Existuje několik robotů, resp. řešení v některých státech. Cesta k všestrannějším a inteligentním řešením je a bude ještě dlouhá, a to včetně následného rozšíření a fi nanční dostupnosti těchto řešení (včetně vypořádání se s etickými dilematy, která tato řešení přinášejí a přinesou).

I kdybychom zde však např. za deset let měli plně funkčního a fi nančně dostupného robota, který by samostatně zabezpečil některé výkony, zejména sociální péče, anebo k nerozeznání od opravdového člověka si byl schopen povídat s člověkem trpícím demencí, uměl vyhodnotit jeho neklid, úzkost, zavolal by pomoc apod., pak zde stejně bude ještě dlouho přetrvávat jedna bariéra. A tou je přijetí těchto robotických pečovatelů pečovanými osobami. Bude minimálně jednu, spíše dvě generace trvat, než zde bude generace, která s roboty bude možná už vyrůstat (doma, ve škole) a pro niž bude spíše představitelné nechat robota o sebe pečovat. Moje generace, nebo alespoň já budu vždy spíše upřednostňovat lidský faktor, osobní a lidský kontakt, a to i za cenu, že na rozdíl od robotů může být tento pečovatel či pečovatelka nedokonalá či lidsky chybující.

Zdroj: MT

Doporučené

Omluvit se

1. 12. 2023

Jestliže člověk provede druhému člověku cokoli, co ho poškozuje, měl by to napravit, chce‑li udržet vztah. Jedním ze způsobů nápravy je omluva. V…

Odliv

24. 11. 2023

Racionalita, unikátní a největší výtvor řecké antické filosofie a jejích pokračovatelů, je namáhavá. Natož moderní vědecké myšlení, které, dejme tomu…

Není vše ztraceno

20. 10. 2023

Stárnutí a stáří nemá dobrou pověst, i když jsme docela zdraví a hmotně zajištění. Epizodická paměť, která zaznamenává osobní události, je ve stáří…