Přeskočit na obsah

Zájem je hlavně o kombinovanou formu studia zdravotnických škol

Přímo do zdravotnických zařízení nastupuje jen malá část absolventů, většina pokračuje ve studiu na VOŠ a VŠ. Zeptali jsme se tiskové mluvčí MŠMT ČR Anety Lednové:


  • Jak chce MŠMT ČR zvýšit zájem o studium zdravotnické školy a následně o nástup do zdravotnictví?

Veškeré kroky u oborů vzdělání skupiny 53 Zdravotnictví vycházejí z právních předpisů ministerstva zdravotnictví a jsou realizované ve spolupráci s ním. Zájem o obory středního odborného vzdělávání je u žáků a jejich rodičů ovlivněn podmínkami, které školy nabízejí, a možnostmi uplatnění absolventů na trhu práce po ukončení studia. Skutečnost, zda absolventi středních škol po ukončení studia zahájí pracovní dráhu ve svém oboru, závisí na řadě faktorů. Především na samotném zájmu v oboru pracovat, situaci na trhu práce, na poptávce v regionu a rovněž na sociálních sítích, protože řada absolventů si hledá práci s pomocí rodičů, příbuzných nebo známých. V nepříznivé ekonomické situaci pak dávají někteří žáci přednost strategii oddálení vstupu na trh práce a volí další studium, které vnímají jako zvýšení šancí na pracovní uplatnění.


  • Můžete uvést statistiky, z nichž by bylo patrné, jak se zájem o studium vyvíjí?

Ve školním roce 2009/2010 bylo na středních zdravotnických školách 18 190 studentů, studium úspěšně zakončilo 4 113 absolventů a 4 806 bylo nově přijatých ke studiu. V dalších letech počty klesaly, ve školním roce 2010/2011 bylo 17 966 studentů, 3 887 absolventů a 5 042 nově přijatých. Pod hranici 17 000 klesly počty studentů ve školním roce 2013/2014, kdy bylo 16 768 studentů, 3 277 absolventů a nově přijatých 4 333. Pod hranici 16 000 klesly počty studentů ve školním roce 2015/2016, kdy bylo 15 827 studentů, tedy nejméně za posledních deset let, absolventů bylo 3 154 a nově přijatých 4 306. V posledních třech letech celkové počty studentů i počty nově přijímaných plynule rostou až k 17 570 studentům ve školním roce 2018/2019, kdy bylo 2 892 absolventů a 5 159 nově přijatých.


  • Jaké kroky činí MŠMT ČR v souvislosti se změnami zákonů upravujících vzdělávání?

V souvislosti s novelou zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění platných předpisů, připravilo MŠMT ČR legislativní podmínky pro nově vznikající obory vzdělání Praktická sestra, Masér ve zdravotnictví a Diplomovaná dětská sestra, zároveň ukončilo vzdělávání v oboru vzdělání Zdravotnický asistent a Diplomovaný zdravotnický záchranář. Posledně jmenovaný obor zůstává pouze jako studijní program vysokých škol. V roce 2017 byly vydány MŠMT ČR po dohodě s Ministerstvem zdravotnictví ČR vzdělávací programy pro nové obory vzdělání 53‑41‑M/03 Praktická sestra a 53‑41‑M/04 Masér ve zdravotnictví.


  • Jak se změna zákona promítla do konkrétních kroků?

V souladu s výše uvedenou novelou zákona o nelékařských povoláních MŠMT ČR vydalo ve spolupráci s MZ ČR Metodický pokyn k zajištění jednotného postupu při uplatňování ustanovení § 95 odst. 1 a 2 školského zákona při přijímání uchazečů ke vzdělávání ve vyšší odborné škole do vyššího ročníku než prvního akreditovaného vzdělávacího programu Diplomovaná všeobecná sestra. Tento metodický pokyn stanoví postup v případech, kdy vyšší odborné školy postupují při přijímání žáků do vyššího ročníku podle zákona. Je určen vyšším odborným školám, které mají ve školském rejstříku zapsanou denní a kombinovanou formu vzdělávání akreditovaného vzdělávacího programu Diplomovaná všeobecná sestra. Současně jsme vyhlásili pokusné ověřování pro přijímání uchazečů do vyššího než prvního ročníku i v případech, kdy není naplněno ustanovení § 95 odst. 2 školského zákona tím, že obsah předchozího vzdělávání uchazeče neodpovídá obsahu vzdělávání v těch ročnících, které student nebude absolvovat. V pokusném ověřování je zároveň monitorován vhodný způsob úpravy organizace vzdělávání studentů přijatých podle pravidel pokusného ověřování. V průběhu prvního roku realizace pokusného ověřování bylo zjištěno, že převládá zájem o studium v kombinované formě vzdělávání. Potřebnost rozšíření pokusného ověřování o tuto formu vzdělávání – také z důvodu nedostatku ošetřovatelského personálu na pozicích všeobecná sestra – byl zdůrazněn na jednání zástupců MŠMT ČR, MZ ČR a vyšších odborných škol zdravotnických dne 23. dubna 2019. Dodatek pokusného ověřování, který do pokusného ověřování zařazuje kombinovanou formu vzdělání, byl schválen dne 26. 6. 2019 a je zveřejněn na webových stránkách MŠMT.


  • Ovlivnily nějak zájem o studium zdravotnické školy změny ve vzdělávání a následně kompetencích absolventek – sestra, všeobecná sestra, zdravotnický asistent?

Tento dotaz spíše spadá do gesce ministerstva zdravotnictví, které může posoudit situaci i z pohledu absolventů.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Stačí se podívat

21. 6. 2024

Hodnocení druhých lidí na základě pozorování jejich tváře a těla je ovlivněno pocitem důvěryhodnosti a dominance.

Sir Michael Anthony Epstein (1921–2024)

22. 4. 2024

Sir Michael Anthony Epstein, patolog, který identifikoval první známý lidský onkogenní virus, zemřel 6. února ve věku 102 let. Jeho tým zkoumající…

Ruce vzhůru, gatě dolů…

17. 4. 2024

Ne, od zájmu o fungující české zdravotnictví ruce pryč dávat nebudeme. Nemocničním lékařům oprávněně vadí, že ostatní lékaři nejsou ochotni se…