Přeskočit na obsah

Asociace mezi příjmem vápníku nebo vitaminu D a rizikem fraktur u starších jedinců

Úvod

Přibližně 40 % žen ve věku 50 let je ve vysokém riziku vzniku osteoporotické fraktury v pozdějším životě, přičemž tyto zlomeniny jsou asociovány s významnou morbiditou. Za nejzávažnější typ osteoporotické zlomeniny jsou považovány fraktury proximálního femuru. Z výsledků kohortové studie vyplývá, že více než pětina pacientů s tímto typem zlomeniny umírá do jednoho roku od jejího vzniku. Přeživší mohou navíc vyžadovat větší sociální a ošetřovatelskou péči.

Hlavním cílem veřejného zdravotnictví je tak prevence osteoporotických zlomenin. Guidelines doporučují v prevenci zlomenin u starších lidí suplementaci vápníkem a vitaminem D. Nicméně dosud publikované metaanalýzy nedosáhnuly konzistentních výsledků ohledně suplementace a incidence osteoporotických zlomenin. Recentní metaanalýza se proto soustředila na tuto asociaci u starších lidí žijících mimo zdravotnická a sociální zařízení.

Metodika studie

Prostřednictvím databází PubMed, Cochrane library a EMBASE byly vyhledány systematické přehledy a metaanalýzy publikované od 24. prosince 2006 do 24. prosince 2016. Současně byly do metaanalýzy zahrnuty i recentní randomizované klinické studie publikované od 16. července 2012 do 16. července 2017.

Do metaanalýzy byly vybrány studie zabývající se suplementací vápníkem, vitaminem D a jejich kombinací v porovnání s placebem nebo žádnou léčbou u pacientů starších 50 let s dostupnými daty ohledně výskytu fraktur. Z metaanalýzy byly vyloučeny studie zahrnující kortikosteroidy indukovanou osteoporózu a jinou polékovou osteoporózu.

Primárním cílem byl počet pacientů s frakturou v oblasti proximálního femuru, protože tato zlomenina má nejzávažnější zdravotní následky. Mezi sekundární cíle studie patřilo zjištění počtu pacientů s nevertebrální a vertebrální frakturou a celkovým počtem zlomenin (zlomeniny ve všech sledovaných lokalitách nebo pokud studie lokalizaci fraktury neuváděla).

Výsledky studie

Inkluzní kritéria splnilo celkem 33 randomizovaných studií s celkovým počtem 51 145 účastníků. Celkem 14 studií porovnávalo suplementaci vápníkem s podáváním placeba nebo žádnou léčbou. Mezi suplementací vápníkem a snížením rizika zlomeniny v oblasti proximálního femuru nebyla zjištěna statisticky signifikantní asociace v porovnání s podáváním placeba nebo žádnou léčbou (RR = 1,53; 95% CI 0,97 ‒ 2,42; ARD = 0,01; 95% CI 0,00 ‒ 0,01). Stejně tak nebyla zjištěna statisticky signifikantní asociace ani v sekundárních cílech studie. Analýza podskupin založená na dávkování vápníku, pohlaví, historii zlomeniny, dietním příjmu vápníku nebo sérové hladině 25-hydroxyvitaminu D také neprokázala statisticky signifikantní asociaci.

Celkem 17 studií porovnávalo suplementaci vitaminem D s podáváním placeba nebo žádnou léčbou. Mezi suplementací vitaminem a snížením rizika zlomeniny v oblasti proximálního femuru nebyla zjištěna statisticky signifikantní asociace v porovnání s podáváním placeba nebo žádnou léčbou (RR = 1,21; 95% CI 0,99 ‒ 1,47; ARD = 0,00; 95% CI 0,00 ‒ 0,01). Statisticky významné asociace nebylo dosaženo ani v parametrech sekundárních cílů a analýze podskupin.

Celkem 13 studií porovnávalo suplementaci vitaminem D a vápníkem s podáváním placeba nebo žádnou léčbou. Také v tomto parametru nebyl zjištěn žádný statisticky signifikantní rozdíl v žádném ze sledovaných cílů.

Závěr

V metaanalýze randomizovaných klinických studií nebyla suplementace vápníkem a vitaminem D spojena se signifikantním poklesem incidence fraktur u starších jedinců žijících v komunitním prostředí.

Zdroj: Zhao J. G., Zeng X. T., Wang J., Liu L. Association Between Calcium or Vitamin D Supplementation and Fracture Incidence in Community-Dwelling Older Adults: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA 2017 Dec 26; 318 (24): 2466-2482. doi: 10.1001/jama.2017.19344.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené