Přeskočit na obsah

Biologická léčba juvenilní idiopatické artritidy

Imunologické funkce tumor nekrotizujícího faktoru (TNF) jsou významné, široké a nejsou ve všech směrech objasněné. Důležité jsou známé prvky: původ, produkce, genetika, struktura, TNF receptorové (TNFR) interakce, vliv na rezistenci k infekcím a působení v nádorovém procesu. TNF je homotrimer, který má schopnost vázat a síťovat tři molekulové receptory. Receptory TNF existují ve dvou formách: TNFR1 (p55) a TNFR2 (p75). Oba jsou exprimovány na řadě buněk: hematopoetických, fibroblastech a cévních endoteliálních. Tato široká distribuce exprese TNFR vysvětluje mnohotvárnost těchto cytokinů. Aktivované mononukleární fagocyty jsou hlavním zdrojem produkce TNF. Jiné zdroje TNF zahrnují antigen-stimulujíci buňky T, přirozené zabíječské buňky (natural killer) a žírné buňky. Pokud se zvýší produkce TNF, většina těchto buněk začne uvolňovat TNFR exprimovaných na povrchu ve formě solubilních TNFR (sTNFR), a tento proces brání další stimulaci těchto buněk. Tak je tomu v situaci, kdy je vysoká zánětlivá aktivita. Proto není překvapením že koncentrace sTNFR koreluje se zánětlivou aktivitou u mnoha chorob. Mohutným stimulátorem produkce TNF je endotoxin. Tumor nekrotizující faktor stimuluje endoteliální buňky a makrofágy k uvolňování dalších cytokinů (hlavně IL-1, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12). Některé z těchto cytokinů hrají důležitou roli v chemotaxi leukocytů (hlavně neutrofilů a monocytů). TNFα bývá spojován se zánětem a destrukcí v patologii revmatoidní artritidy. Koncentrace TNF je zvýšena v synoviální tekutině pacientů s revmatoidní artritidou. Zvýšená koncentrace TNFα byla zjištěna nejen v synoviální tekutině, ale také v periferní krvi pacientů s juvenilní revmatoidní artritidou. Vzdor tomu lze přímou korelaci mezi koncentrací TNFα a aktivitou nemoci obtížně prokazovat. Na druhé straně koncentrace sTNFR koreluje s aktivitou juvenilní revmatoidní artritidy, což lze vzít jako podklad k tvrzení, že TNF je skutečně důležitý mediátor zánětlivé reakce ze těchto podmínek. Inhibice aktivity TNF pomocí léčby blokující TNF vedla ke snížení aktivity revmatoidní artritidy u dospělých. Podobné účinky má tato léčba i u dětí s juvenilní idiopatickou artritidou.Etanercept
Etanercept je schválen pro léčbu dětí s polyartikulární juvenilní idiopatickou artritidou, u kterých nebylo možné dosáhnout zmírnění aktivity nemoci pomocí jednoho nebo více léků ze skupiny chorobu modifikujících léků (DMARD). Etanercept není v USA ani v jiných zemích (včetně ČR) povolen pro oligoartikulární nebo systémovou formu juvenilní idiopatické artritidy. Přesto u řady pacientů může tato forma juvenilní idiopatické artritidy přejít do formy polyartikulární. Původně byl etanercept zkoušen u polyartikulární formy juvenilní idiopatické artritidy u dětí ve věku 4–17 let. Tato studie byla podkladem pro uvolnění preskripce etanerceptu pro tuto skupinu nemocných. Je ale dost publikací o dalších indikacích, jednak pro děti mladší než čtyři roky, a to pro léčbu makrofágy aktivující syndrom (MAS), pro léčbu uveitid nebo systémové juvenilní idiopatické artritidy.
...

Plnou verzi článku najdete v: Pediatrie po promoci 3/2005, strana 52

Zdroj:

Doporučené