Přeskočit na obsah

CNS profylaxe u vysoce rizikového difuzního velkobuněčného B lymfomu

lymfom
Ilustrační foto: Shutterstock

Profylaktické vysoké dávky metotrexátu (MTX) nebo metotrexát intratekálně jsou běžně spojeny s indukční imunochemoterapií u pacientů s difuzním velkobuněčným B lymfomem (DLBCL) a rizikovými faktory pro parenchymový nebo leptomeningeální relaps v CNS. S cílem zjistit, zda načasování podání MTX ovlivňuje výsledky pacientů, byla provedena mezinárodní retrospektivní analýza dat téměř 1 400 pacientů s nově diagnostikovaným DLBCL, u nichž bylo riziko relapsu v CNS považováno za vysoké. Ukázalo se, že tříletá míra relapsu v CNS se mezi skupinami na konci léčby nelišila (5,7 % a 5,8 %). Intratekální podání MTX výsledky neovlivnilo. V podskupině pacientů s nejvyšším skóre mezinárodního prognostického indexu CNS byla míra relapsu v obou skupinách rovněž podobná (9,1 % a 10,5 %). Toxicita spojená s léčbou byla ovšem vyšší u MTX podávaného s indukčními cykly, což zhoršilo schopnost podávat indukční léčbu v plné dávce podle plánu a může to následně zhoršit systémovou kontrolu onemocnění. Pacienti dostávali cykly indukčního režimu R‑CHOP nebo R‑CHOP‑ ‑like (rituximab, cyklofosfamid, hydroxydaunorubicin, vinkristin a prednison) spolu s vysokými dávkami MTX podávanými buď s indukčními cykly, nebo po jejich ukončení. Zhruba polovina dostávala také intratekální MTX. Zda lepší systémová kontrola DLBCL pomocí polatuzumabu nebo ibrutinibu zlepší výsledky, je třeba teprve zjistit. Je zjevně zapotřebí lépe porozumět biomarkerům relapsu do CNS a podtypům DLBCL, u nichž je zvýšené riziko tohoto relapsu CNS.

Zdroj: Wilson MR et al. Timing of high‑dose methotrexate CNS prophylaxis in DLBCL: A multicenter international analysis of 1384 patients. Blood 2022 Apr 21; 139:2499. Portell CA. CNS prophylaxis in DLBCL: First do no harm. Blood 2022 Apr 21; 139:2420.

Sdílejte článek

Doporučené