Přeskočit na obsah

Co je nového v biologické léčbě kolorektálního karcinomu

Kromě publikovaných výsledků týkajících se biologické léčby bych se v úvodu ráda zmínila o studii III. fáze zaměřené na adjuvantní chemoterapii. Jedná se o randomizovanou studii srovnávající adjuvantní aplikaci režimu XELOX (capecitabin, oxaliplatina) versus FU/FA Mayo (bolusový fluorouracil, leukovorin) u pacientů III. klinického stadia (NO16968/Xeloda study).

Do studie bylo zařazeno 1 886 pacientů. Primárním cílem bylo období bez příznaků choroby (DFS). S mediánem sledování (follow‑up) 57 měsíců byl prokázán signifikantně delší tříletý a čtyřletý DFS v rameni XELOX vs. FU/FA Mayo (71,0 vs. 67,0 % pro tříletý, resp. 68,4 vs. 62,3 % pro čtyřletý DFS, p = 0,0045). Celkové přežití (OS) zatím nelze hodnotit pro krátký follow‑up.

Studie AVANT, adjuvantní studie III. fáze srovnávající efekt režimu XELOX/ FOLFOX a přidání bevacizumabu (Avastin) v průběhu léčby a 24 týdnů po ukončení chemoterapie, publikovala první výsledky týkající se nežádoucích účinků. Bevacizumab v uvedené kombinaci byl velmi dobře tolerován, vyšší četnost venózní a arteriální trombózy byla v rameni s FOLFOX, což patrně souvisí s kontinuálním podáváním fluorouracilu a nutností kanylace centrálním žilním katetrem.

Při samotné adjuvantní aplikaci bevacizumabu nebyl rozdíl mezi rameny pozorován. První data o účinnosti však budou publikována v roce 2010.

Bevacizumab se již etabloval do terapie 1. linie metastatického kolorektálního karcinomu, což potvrdila zejména studie NO16966. Na konferenci však byla publikována data o bezpečnosti a účinnosti podání bevacizumabu v závislosti na věku pacienta.

Ve studii BEAT byli pacienti léčení 1. linií paliativní chemoterapie v kombinaci s bevacizumabem rozděleni dle věku do skupin < 65 let, 65 až 74 let, > 75 let.

Při celkovém počtu pacientů 1 914 (v jednotlivých větvích 1 286, 499, 129) byl medián doby do progrese (PFS) 10,8 (resp. 10,8; 11,2; 10,0), medián celkového přežití pak 22,7 (resp. 23,5; 22,8; 16,6). Perforace a arteriální tromboembolie G3/4 byly nejčetnější ve skupině nejstarších pacientů na rozdíl od hypertenze, jejíž nejvyšší incidence se pohybovala ve věkové skupině 65 až 74 let.

Klinicky velmi zajímavé byly studie II. fáze BOXER a G.O.N.O věnované neoadjuvantní terapii primárně neresekabilních či potenciálně resekabilních synchronních jaterních metastáz léčených kombinací XELOX a Avastinu.

Do studie BOXER bylo zařazeno 47 osob (hodnoceno čtyřicet pět). Kompletní remise (CR) se dosáhlo v 7 %, parciální remise (PR) v 71 procentech. Celková odpověď tedy byla 78 %, celkem 32 % původně neresekabilních metastáz bylo resekováno. Co se týče perioperačních komplikací, G3/4 nenastaly, TEN činila 6,5 %, hypertenze a perforace duodena 2 procenta.

Ve studii G.O.N.O (n = 57) dosáhlo 17 pacientů operability s podobnými výsledky odpovědí jako u předchozí studie, z toho 43 % R0 resekcí u pacientů pouze s jaterním postižením.

Na čem závisí volba kombinované terapie

Dále byly na berlínské konferenci prezentovány celkem tři velké studie III. fáze v rámci 1. a 2. linie léčby kolorektálního karcinomu.

Randomizovaná studie PRIME srovnávala ramena A s FOLFOX 4 a panitumumabem versus rameno B s FOLFOX 4 v 1. linii léčby. Primárním cílem byl PFS. Dodatečně byla zhodnocena populace wild‑type K‑ras (nemutovaný stav). Celkem bylo zařazeno 1 183 pacientů. Ve skupině pacientů s wild‑type K‑ras byl PFS 9,6 měsíce v rameni A, resp. 8,0 měsíce v rameni B (HR 0,80; p = 0,0234) a RR 55 % versus 48 procent.

Ve skupině pacientů s MT K‑ras (mutovaným) byl PFS 7,3 a 8,8 měsíce (HR 1,29; p = 0,0227). Studie prokázala důležitost stanovení K‑ras před zahájením biologické léčby. Další randomizovaná studie III. fáze srovnávala FOLFIRI a panitumumab versus FOLFIRI ve 2. linii léčby metastatického kolorektálního karcinomu. Zařazeno bylo 1 186 pacientů, ve skupině pacientů s wild‑type K‑ras byl PFS 5,9 měsíce v rameni A, resp. 3,9 měsíce v rameni B (HR 0,73; p = 0,004), medián OS byl 14,5 měsíce, resp. 12,5 měsíce v rameni bez panitumumabu (HR 0,85; p = 0,115). Ve skupině pacientů s MT K‑ras nebyl pozorován rozdíl mezi rameny v PFS, OS či RR. Nežádoucí účinky byly srovnatelné napříč rameny vyjma NUL specifických pro biologickou terapii.

Třetí zmiňovanou studií je COIN trial, srovnávající FOLFOX/XELOX, intermitentní aplikaci FOLFOX /XELOX (léčba 12 týdnů a následně při progresi) a tentýž režim s cetuximabem a bez něj. Celkem bylo zařazeno 2 445 pacientů. Primárním cílem bylo zhodnocení OS u skupiny s wild‑type K‑ras. Analýza neprokázala benefit přidání cetuximabu k režimu s oxaliplatinou jak v OS (17,0 vs. 17,9 měsíce, p = 0,68), tak v PFS (v obou ramenech 8,6 měsíce, p = 0,6). Tento výsledek je v rozporu s publikovanými daty studií CRYSTAL a OPUS, jež obě prokázaly benefit přidání cetuximabu (první k režimu FOLFIRI, druhá k režimu FOLFOX) jak v PFS, tak i v celkovém přežití, i když ve studii OPUS nedosáhl rozdíl v OS statistické významnosti.

Stejná studie COIN pak provedla analýzu kontinuálního versus intermitentního podávání oxaliplatiny, které se jevilo jako slibné v rámci redukce toxicity, a prokázala rozdíl v mediánu přežití mezi oběma rameny v neprospěch intermitentního podávání (1,3 měsíce).

Publikované studie prokazují, že biologická léčba je nedílnou součástí léčby metastatického kolorektálního karcinomu. Volba kombinované terapie závisí na efektu, spektru nežádoucích účinků a preferenci pacienta. Co se týče adjuvantního podání, vyčkáme výsledků studie AVANT a NSABP C08. Slibným se jeví použití bevacizumabu v rámci neoadjuvantního podání, kde dosažení resekability jaterních metastáz zásadně ovlivní přežití pacientů s původně metastatickým inoperabilním onemocněním.

Zdroj: MedicalTribune

Sdílejte článek

Doporučené

Robotických výkonů bude přibývat

28. 2. 2024

Otcem myšlenky založit ve Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze multioborové centrum robotické chirurgie je přednosta Urologické kliniky 3. LF UK a…

Proč mají dětští psychiatři tolik práce?

27. 2. 2024

Je důvodem současného přetížení dětských psychiatrů nárůst těžkých případů, nebo spíše chybějící mezičlánky zajišťující včasnou a odbornou péčí o…