Přeskočit na obsah

Délka apnoických pauz jako prediktor rizika mortality

Cíl studie

Americká studie měla za cíl vyhodnotit souvislosti mezi délkou apnoických pauz a mortalitou a stanovit tak, zda délka dechových zástav během spánku může sloužit jako ukazatel rizika mortality. Autoři studie upozorňují, že apnoický/hypopnoický index (AHI) není dostatečně kvalitním ukazatelem rizika mortality, přestože se jedná o nejrozšířenější metodou hodnocení závažnosti spánkové apnoe. Podle amerických odborníků tento index dostatečně nezohledňuje všechny aspekty apnoických pauz (například stupeň hypoxemie a fragmentaci spánku) a není tak vhodným prediktorem mortality. Naopak délka apnoických pauz coby informace, kterou lze získat z běžného polysomnografického záznamu, pomáhá lépe analyzovat rizika obstrukční spánkové apnoe a identifikovat rizikové pacienty.

Popis a výsledky studie

V rámci studie bylo sledováno více než 5700 pacientů po dobu 11 let. Autoři během tohoto období zaznamenali 1290 případů úmrtí a konstatovali, že jedinci, u kterých docházelo ke krátkým apnoickým a hypopnoickým pauzám, čelili v dlouhodobém horizontu o 31 % vyššímu riziku úmrtí než pacienti s delšími apnoickými pauzami během spánku. Tato spojitost byla nejvýraznější u osob se spánkovou apnoí hodnocenou dle AHI jako středně závažnou – v této skupině dosahovalo riziko mortality téměř o 60 % vyšších hodnot.

Shrnutí a závěr

Krátké dechové zástavy podle autorů studie svědčí mimo jiné o změněných probouzecích reakcích, které souvisejí s fragmentací spánku a vyšším rizikem hypertenze. Přestože design studie neumožnil potvrdit příčinnou souvislost mezi krátkými apnoickými pauzami a úmrtími, krátké pauzy mohou být projevem jiných základních onemocnění, která zvyšují riziko mortality. Autoři studie konstatují, že kratší délka dechových zástav může svědčit o predispozici k ventilační nestabilitě a reakcím autonomního nervového systému, jež zvyšují pravděpodobnost dalších zdravotních problémů. Délka apnoických pauz podle nich tedy může plnit roli prediktoru rizika mortality u pacientů obou pohlaví.

Zdroj: http://www.thoracic.org/about/newsroom/press-releases/journal/length-of-each-breathing-disruption-in-sleep-apnea-may-predict-mortality-risk-better-than-number-of-breathing-disruptions%20.php

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené