Přeskočit na obsah

Diabetik a syndrom geriatrické křehkosti

D4 shutterstock_342600509
Foto: shutterstock.com

Syndrom geriatrické křehkosti je podle definice publikované v r. 2008 Z. Kalvachem „věkově podmíněný pokles potenciálu zdraví (zdatnosti, odolnosti a adaptability organismu) s kumulací funkčně závažných deficitů a změn, zvláště pak mentálních (apatie), pohybových (hypomobilita, instabilita, sarkopenie) a nutričních (anorexie, hubnutí)“.

Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., přednosta Geriatrické kliniky 2. LF UK a FN Motol, na XXX. výročním kongresu České kardiologické společnosti v bloku připraveném Českou internistickou společností ČLS JEP nejprve připomněl, co ukázaly uplynulé dva pandemické roky. Osoby, u kterých byl jako základní příčina smrti uveden covid‑19, trpěly podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) v mnoha případech dalšími závažnými onemocněními. Nejčastěji se jednalo o diabetes (19 %) a ischemickou chorobu srdeční (rovněž 19 %).

Aktuální data také ukazují, že nejčastější příčinou úmrtí osob s diabetem byl v r. 2021 covid‑19 (18 %), který tak překonal jak ischemickou chorobu srdeční (17 %), tak solidní zhoubné nádory (16 %). „To ale neznamená, že by pacient s diabetem byl natolik křehký a zranitelný, že snáze zemře na covid‑19,“ zdůraznil prof. Kvapil. Při bližším pohledu do statistik lze zjistit i to, že průměrný věk osob zemřelých v důsledku onemocnění covid‑19 byl 79 let, u mužů nižší (77 let) než u žen (81 let).

„Podíváme‑li se na věkovou strukturu pacientů s diabetem v ČR, zjistíme, že se s uvedenou statistikou zemřelých na covid‑19 hodně shoduje,“ uvedl prof. Kvapil. Medián věku diabetiků v ČR je 69 let (muži 67 let, ženy 71 let), přičemž největší podíl pacientů s diabetem je u mužů i žen shodně ve věkové kategorii 70–74 let. Přibližně dvě třetiny pacientů léčených v ČR antidiabetiky jsou lidé starší 65 let, tedy senioři.

Prof. Kvapil připomněl i aktuální analýzu prof. Duška z ÚZIS – mezi pacienty s pozitivním výsledkem testu na covid‑19 i s jeho symptomatickým průběhem počet diabetiků průběžně stoupal se zvyšujícím se věkem, od 50. roku poměrně strmě.

„Data, která jsme před několika lety prezentovali v Dubaji, přitom ukazují, že v ČR umíme léčit diabetes a jeho komplikace tak dobře, že tito pacienti mají stejnou šanci dožití jako běžná populace. V roce 2019 dokonce v příčinách mortality diabetiků mladších 65 let byla kardiovaskulární onemocnění poprvé předstižena malignitami. Covid‑19 s tím poté sice zase trochu zamával, nicméně trend je jasný – mezi mladšími diabetiky nebudou kardiovaskulární onemocnění tím hlavním problémem,“ konstatoval prof. Kvapil.

Polymorbidita pacienta s diabetem není sama o sobě důvodem křehkosti – ale nedostatečně léčený diabetes je rizikovým faktorem komplikací, které vedou ke vzniku a progresi syndromu geriatrické křehkosti. Profesor Kvapil proto závěrem zdůraznil: „Polymorbidní diabetik se syndromem geriatrické křehkosti je velmi zranitelný pacient. Minimalizace rozvoje tohoto syndromu je přitom v moci všech oborů medicíny.“

Sdílejte článek

Doporučené