Přeskočit na obsah

Evropská konference praktických lékařů WONCA/DEGAM

Bylo to odvážné rozhodnutí vzhledem k ekonomickým rizikům, technologické náročnosti a nejistému mezinárodnímu zájmu lékařů, navíc ve vypjatém termínu.


Německé kolegy jsme povzbuzovali pozitivními zkušenostmi z webinářů SVL ČLS JEP, které byly v loňském roce vysílány z Lékařského domu v Praze a při frekvenci dvakrát týdně dosáhly průměrné sledovanosti 1 500 připojených. Zhlédlo je celkem více než 100 000 lékařů. Přesvědčili jsme se, že online vzdělávání sice nenahradí živý kontakt posluchačů s přednášejícím, ale je dostatečně akční a přitom pohodlné, s velkým prostorem pro interaktivitu a s možností distančního propojování expertů.

Evropská konference praktických lékařů pod hlavičkou německé odborné společnosti DEGAM proběhla online ve dnech 16.–19. prosince 2020. Nebyla oficiální konferencí WONCA, protože neobsahovala volební jednání Evropské rady a některé další formality, ale jinak nabídla ve virtuální formě všechny atributy mezinárodní konference. Mimo jiné nabídla společné prohlášení, které je uvedeno níže.

Konferenci tradičně předcházela prekonference mladých evropských praktických lékařů, na které bylo mezi 160 účastníky registrováno i pět českých reprezentantů.

Na vlastní konferenci se zaregistrovalo a poplatek 280 eur (případně redukovaný pro mladé lékaře) zaplatilo 1 560 účastníků ze 67 zemí, včetně sedmi českých zástupců. Kromě Německa mělo největší zastoupení Portugalsko, Nizozemsko, Španělsko a Velká Británie. Program konference trval tři a půl dne a obsahoval šest plenárních zasedání, ve kterých vystoupilo deset klíčových řečníků, 30 interaktivních workshopů a 34 přednáškových sekcí se 196 prezentacemi (10 + 5 minut) v pěti paralelních programech. V podvečer pak přišly na řadu sekce s krátkými prezentacemi vybraných posterů a následnými diskusemi (2 + 3 minuty).

Jen vybraná část workshopů, prezentací a posterů se dostala do online programu. Zájemce stejně nemohl naživo zhlédnout vše, navíc v pracovním týdnu. Registrovaným účastníkům je proto během ledna zpřístupněna virtuální knihovna konference, kde je v nabídce všech 783 prezentací, včetně těch, na které se v online programu nedostalo.


Vybrané postřehy z konference

Zahajovací ceremoniál moderovala Bára Klárová, v animaci na pozadí Reichstagu a Braniborské brány. Stejně jako v roce 2017 na konferenci v Praze byla perfektní, podobně jako celé aranžmá z dílny Guarant International. Jako kulturní vložku Němci zvolili Ódu na radost.

Konferenci otevřel dr. Mehmet Ungan, profesor primární péče z Ankary a současný prezident WONCA Europe. Vyzval k minutě ticha za všechny praktické lékaře, kteří zemřeli v důsledku infekce COVID‑19 v roce 2020. Podle informace exekutivy WONCA tvořili praktičtí lékaři až třetinu zemřelých lékařů v Evropě.

 

K věci...
Prohlášení evropské konference WONCA/DEGAM 2020
Základní hodnoty praktického lékařství: hrozby a příležitosti
(volný překlad)
Pandemie COVID‑19 ovlivňuje všechny aspekty společnosti, včetně poskytování zdravotní péče. Existují silné tendence k fragmentaci péče. Digitální technologie jako prostředek k řešení situací vyvolaných COVID‑19 nabývají na důležitosti. Různé konflikty zájmů a nabídky zdravotních služeb ovlivňují pacienty v jejich volbách. Pracovní podmínky praktických lékařů a jejich preference se mění. Pro péči o stárnoucí populaci a rostoucí počet pacientů s komorbiditami má zásadní význam efektivní týmová práce. Vznikají nová zdravotnická povolání s různými dovednostmi a vzděláním, která mohou posílit primární péči. Zároveň však zvyšují složitost systému pro pacienty, kteří vyhledávají péči. Řádná koordinace, spolupráce a komunikace, podporovaná vhodnou regulací, je stále důležitější.
Základní hodnoty praktického lékařství jsou zpochybňovány, ale zachovávají si svou důležitost a význam. Diskuse o nich byla i předmětem této konference. Během pandemie praktičtí lékaři zajišťují přístup k péči, kontinuitu a komplexnost péče o jednotlivé pacienty v kontextu jejich rodiny a komunity. Praktičtí lékaři ze 67 zemí, kteří se zúčastnili virtuální 25. konference WONCA Europe v Berlíně, si plně uvědomují bezprecedentní historický okamžik, který zažíváme.
Evropští praktičtí lékaři vyzývají, aby:
  • evropští politici, vlády a osoby s rozhodovací pravomocí nastavili podmínky naší práce v souladu s našimi základními hodnotami, tak abychom mohli poskytovat efektivní, osobní a vyváženou týmovou péči po mnoho let a bez vyhoření,
  • se praktičtí lékaři v Evropě zavázali poskytovat vysoce hodnotnou péči, vyvarovat se nadměrné diagnostiky a léčby, stejně jako nedostatečné diagnostiky a léčby,
  • zdravotničtí pracovníci v Evropě měli na paměti důležitost péče tváří v tvář pacientovi a pouze v případě potřeby ji nahrazovali digitálními technologiemi,
  • členské organizace WONCA Europe posilovaly postavení praktického lékařství v jeho vedoucí a koordinační roli v rámci interdisciplinárních týmů primární zdravotní péče.
Pandemie COVID‑19 ukázala, že dobrá primární péče je nezbytná pro pacienty a pro systém zdravotní péče, zejména v době krize. Praktičtí lékaři/rodinní lékaři musejí být adekvátně zapojeni do plánování a rozhodování týkajícího se řešení této situace a budoucí zdravotní péče obecně. Zveme všechny organizace primární péče, aby se k nám v tomto úsilí připojily.

 

 

Úvodní klíčovou přednášku přednesla dr. Amanda Howeová z Velké Británie, bývalá prezidentka světové organizace WONCA. Hovořila o pandemii a vyčerpání lékařů se všemi riziky pro kvalitu péče, na druhou stranu uvedla pandemii jako příležitost pro posílení primární péče. Po ní vystoupil dr. Hans Kluge, ředitel evropské úřadovny WHO a příznivec praktického lékařství, kterého si pamatujeme z pražské konference v roce 2017. Zdůraznil, jak důležitá v současné medicíně i probíhající krizi je péče orientovaná na pacienta, tak jak ji umíme poskytovat právě my, praktičtí lékaři.

Přes vysokou kvalitu přednášejících plenární přednášky online neměly to kouzlo a důstojnost, jako mají v sále nabitém stovkami dychtivých posluchačů. Tyto klíčové přednášky dosáhly největší online sledovanosti na konferenci – 431. Toto číslo ovšem bledne ve srovnání s rekordem sledovanosti SVL webinářů, který překročil 2 500.

Pro přednáškové sekce organizátoři zvolili formát předtočených prezentací, což se ukázalo jako rozumné. Pak následovala živá diskuse. Někteří přednášející a moderátoři se potýkali s technickými problémy, což ubíralo času na diskusi. Jiným přednášejícím naopak distanční formát zjevně vyhovoval. Kvalita připojení nebyla vždy dokonalá. Převažovala „easy English“, jak je na podobných mezinárodních fórech žádáno, ale Britové a Irové se často, hlavně v diskusi, zapomínali.

Technicky nejnáročnější byla příprava 32 interaktivních workshopů, většinou produkovaných pracovními skupinami WONCA, na platformě CISCO Webex. Workshop si připravila Evropská skupina pro kvalitu v primární péči EQuiP, Evropská akademie učitelů ve všeobecném praktickém lékařství (EURACT), Evropská skupina pro výzkum v primární péči EGPRN, pro venkovskou péči EURIPA, pro prevenci EUROPREV a jiné, klinicky orientované pracovní skupiny. Všechny workshopy byly dopředu testovány. Nápadití tvůrci workshopů organizovali hlasování, např. zda je piha na obrázku benigní, nebo maligní, zpestřovali workshop kvízy přes aplikaci Kahoot apod. Stejně jako na tradiční konferenci měly workshopy z důvodu zajištění interaktivity limitovaný počet 70 účastníků, takže někteří pozdě příchozí byli zklamáni, když se nemohli připojit. Pro příště bude vhodné nejspíš zavést rezervační systém.

Během celé konference bylo zasláno přednášejícím a moderujícím asi 600 dotazů. To svědčí o interaktivitě, nicméně pro srovnání – na poslední webinář SVL, který se týkal očkování proti COVID‑19, přišlo 200 dotazů.

Organizátoři kontinuálně poskytovali přednášejícím, moderátorům i registrovaným účastníkům podporu pomocí help desk.

Podle mých informací byla nakonec konference ekonomicky přinejmenším neutrální. Ohlasy na konferenci z hlediska odborného programu i technického zajištění byly příznivé. Je třeba smeknout před odvahou a angažovaností německých kolegů a profesionalitou společnosti Guarant International, díky kterým se první virtuální mezinárodní konferenci praktických lékařů podařilo uskutečnit.

Pro Guarant International to byla těžká zkouška. Po úspěšných konferencích v Praze a Bratislavě získal v loňském roce postavení WONCA Europe Core PCO, tedy základní spolupracující kongresové organizace evropské větve WONCA. A hned první konferenci v této roli musel připravit jako virtuální. Nakonec přípravou této mimořádné akce své postavení posílil.

Již teď je více než pravděpodobné, že virtuálně proběhne i příští evropská konference WONCA 2021 v červnu v Amsterdamu. Holanďané slibují atraktivní novátorský formát distanční konference. Také jí plánují rozložit na více dní tak, aby byla dostupná i pro lékaře pracující přes den.


Virtuální konference v Berlíně přinesla i českou radost

V rámci zahajovacího ceremoniálu byla udělována nejvyšší mezinárodní ocenění WONCA pro evropské praktické lékaře, tzv. FEATURED DOCTORS. Na toto ocenění mohou členské organizace navrhovat praktické lékaře, kteří mají, kromě pravidelného působení v ordinaci, další zásluhy o rozvoj oboru, lokálně i mezinárodně, jsou inovátory, organizátory, výzkumníky, pedagogy apod. Jedno z ocenění bylo uděleno i české praktické lékařce MUDr. Janě Vojtíškové (viz box).

K věci...
Ocenění putuje i do Česka
Na návrh výboru SVL ČLS JEP bylo ocenění FEATURED DOCTOR uděleno MUDr. Janě Vojtíškové z České republiky. Dr. Jose Vilaseca, španělský kolega a člen exekutivy WONCA, uvedl, že dr. Jana Vojtíšková se zasloužila o rozvoj všeobecného praktického lékařství v České republice v posledních dvaceti letech. Poskytuje více než 35 let excelentní péči svým pacientům. Její školitelskou praxí prošly stovky studentů medicíny a desítky lékařů ve specializační přípravě. Přednáší na 1. lékařské fakultě UK, podílí se na koordinaci výzkumných projektů, řídí tvorbu a implementaci doporučených postupů SVL pro praktické lékaře. Zásadně přispěla ke vnímání našeho oboru v mezioborovém prostředí. Podílela se na sepsání základní učebnice v oboru. V odborné společnosti se uplatnila kromě své pozice v revizní komisi jako organizátor, autor, konstruktivní kritik a oponent, moderátor, přednášející a jeden z editorů odborného časopisu. Byla jednou z klíčových postav týmu organizátorů konferencí WONCA v Praze v roce 2013 a 2017. Ocenění doktorky Jany Vojtíškové je příspěvkem k posílení mezinárodního respektu k české praktické medicíně a jejím osobnostem

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené