Přeskočit na obsah

Experti doporučují u karcinomu plic bisfosfonáty


Kostní metastázy jsou zodpovědné za významnou část morbidity onkologických pacientů, a to buď tím, že způsobují patologické kostní zlomeniny, nebo tím, že přispívají ke vzniku nádorem indukované hyperkalcémie. U karcinomů plic se objevují ve 30 až 60 procentech, a to u třetiny pacientů v době diagnózy a u dvou třetin v době rekurence. Polovina z těchto nemocných má závažné kostní příhody (Skeletal‑Related Event – SRE), z toho třetina v době diagnózy a dvě třetiny v průběhu léčby. SRE vedou k významnému snížení kvality života a k až o 50 % zkrácenému přežití. Protinádorová léčba je dnes již na tak vyspělé úrovni, že se začíná projevovat vliv kostních metastáz na vznik kostních příhod.

Doporučení evropského panelu expertů pro diagnózu kostních metastáz u karcinomu plic (viz rámeček) říká, že bisfosfonáty mají své místo i v léčbě karcinomu plic. Jediným bisfosfonátem hodnoceným v této indikaci je kyselina zoledronová, která v rámci studií prokázala snížení rizika vzniku kostních příhod o 31 procent. Toto je první konkrétní doporučení pro užívání bisfosfonátů u pacientů s karcinomem plic, jež jasně říká, že užívání kyseliny zoledronové by se mělo zvážit u pacientů s karcinomem plic a kostními metastázami a přiměřenou možností přínosu danou očekávanou délkou přežití a aktuálním stavem pacienta.

Účinnost kyseliny zoledronové byla ověřena studií čítající 507 pacientů randomizovaných do větve s kyselinou zoledronovou 4 mg/den (n = 257) a placebem (n = 250).

Výsledky jednoznačně ukázaly, že kyselina zoledronová oddaluje dobu do vzniku kostní příhody, medián do první SRE byl v aktivní skupině 155 dnů, vs. 236 v placebové skupině, doba do první fraktury 161 vs. 294 dnů a doba do prvního ozáření pro kostní metastázu 93 vs. 132 dnů.

Bisfosfonáty jsou tedy indikovány u pacientů s karcinomem plic v případě, že mají potvrzené (scintigrafie, RTG, PET) kostní metastázy a hyperkalcémii. Zároveň lze u nich předpokládat „delší“ dobu přežití a dobrou kvalitu života.

Před nasazením kyseliny zoledronové je zapotřebí u pacientů vyšetřit renální funkce (riziko nefrotoxicity), minerály kostního metabolismu a provést stomatologické vyšetření (riziko osteonekrózy čelisti).

Zvláštní pozornost je třeba věnovat nefropatickým pacientům, kteří musejí dodržovat adekvátní hydrataci. Při hypokalcémii se přidává Kombi‑Kalz 1000/800 a vždy Magnesium 500 mg/den. Čtyři miligramy kyseliny zoledronové se podávají ve formě infuze trvající minimálně 15 minut každé tři až čtyři týdny, lze ji podávat současně s chemoterapií.

 

Zdroj: Medical Tribune

Sdílejte článek

Doporučené