Přeskočit na obsah

Guidelines pro léčbu chronického žilního onemocnění 2024

The woman shows the dilation of small blood vessels of the skin on the leg2e00 Medical inspection and treatment of Telangiectasia2e00 Phlebeurysm2e00
Ilustrační obrázek. Zdroj: iStock

Doporučené postupy pro léčbu chronického žilního onemocnění (CVD) podle European Society for Vascular Surgery z roku 2022 mají i českou verzi z roku 2023, resp. nejnovější – letošní (2024), vydanou Společností všeobecného lékařství ČLS JEP.

Víte, jak aktuálně vypadá klasifikace CVD? Jaké jsou příznaky, diagnostika, stadia nemoci a její léčba? 

Definice CVD

Chronické žilní onemocnění je jakékoliv morfologické (venózní dilatace, případně obstrukce) nebo funkční (venózní reflux) postižení žilního řečiště, které se manifestuje symptomy a/nebo znaky této nemoci. Jde o nejběžnější cévní onemocnění, které má negativní dopad zejména na kvalitu života (Chronická žilní onemocnění. Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře. Novelizace 2024).

Pro chronická žilní onemocnění je typický vznik žilní hypertenze s rozsáhlými negativními vlivy, zejména do oblasti mikrocirkulace v podobě zánětlivého stavu.

Mezi objektivní projevy onemocnění patří retikulární žíly a teleangiektázie, žilní varixy, kožní změny, otok nebo žilní ulkus.

Tyto změny často nemusí být projeveny, nicméně jsou u pacienta již přítomny ve formě subjektivních příznaků. Ty mohou být vyjádřeny příznačným typickým diskomfortem jako je únava, pocit napětí nebo tíhy v končetině/-nách. Přítomny můžou být i znaky na povrchu pokožky jako napětí, pálení, svědění, v některých případech doprovázené svalovými křečemi. Varovným signálem pro diagnózu CVD může být také otok končetiny vznikající po dlouhém stání v druhé polovině dne.

Základní formou onemocnění žil dolních končetin jsou varixy, u části nemocných doprovázené kožními změnami a vředy žilní etiologie. Existuje však celá škála dalších, méně typických znaků a symptomů, jakými jsou intermitentní otoky končetin, parestezie, křeče, kožní změny bez varikosity. Malá část nemocných má typické obtíže, aniž by byly viditelné změny. Naopak někteří nemocní jsou i při viditelných změ­nách asymptomatičtí. U části nemocných dochází ke komplikacím akutního charakteru v podobě varikoflebitidy (trombózy povrchové žíly) nebo krvácení z varixů (Léčba chronických žilních chorob. Doporučený postup České angiologické společnosti. 2023).

Rodinná a osobní anamnéza

Anamnéza je nezbytná u pacientů symptomatických i asymptomatických: přítomnost CVD v rodině, profese pacienta, komorbidity – přítomnost alergie, kouření, komedikace. Dalšími důležitými informacemi jsou také anamnestická data s vazbou na projevy CVD: anamnéza krvácení, předchozí žilní intervence, hluboké i povrchové trombózy, hormonální léčba současná nebo v minulosti, počet těhotenství. A dále je nezbytné zvážit specifické venózní symptomy – zda mají skutečně vazbu na žilní nedostatečnost, především jde o venózní klaudikace (bolest při chůzi doprovázející posttrombotický syndrom), pánevní kongesce (specifická forma CVD postihující ženy), případně hemoroidy.  

Klasifikace nemoci

Na základě sestavení klinického obrazu pacienta, který může stanovit nejen lékař v ordinaci, ale také v terénu, se onemocnění zařazuje do třídy C0 – C6.

Klasifikace CVD vznikla na základě mezinárodního konsenzu se zkratkou CEAP: jejím cílem je postihnout klinické projevy onemocnění (C – clinical, klinika), etiologii (E – ethiology, etiologie), lokalizovat změny (E – anatomy, anatomie) a určit patofyziologické aspekty nemoci (P – pathophysiology, patofyziologie). K písmennému klasifikačnímu označení „C“ se dále přiřazuje „s“ pro symptomatické stavy a „a“ pro asymptomatické projevy.

U C0 nejsou viditelné nebo palpovatelné abnormality, C1 označuje teleangiektazii nebo retikulární žíly, u třídy C2 jde o varixy.

Do třídy C2 přibylo označení C2r – rekurentní varixy jako vysoce alarmující známka postižení.

C3 zahrnuje postižení žilním edémem, C4 (C4a a C4b) je třída, do které spadají pacienti vykazující kromě varixů také kožní změny (hyperpigmentace, ekzém, lipodermatoskleróza, atrofie).

C4c – corona phlebectatica – teleangiektázie u vnitřního kotníku byla původně zahrnuta do méně závažné klinické skupiny C1. Ukazuje se, že jde o důležitý ukazatel žilní hypertenze, proto došlo k přeřazení do vyšší klasifikační třídy.

C5 je zhojený žilní vřed, C6 označuje aktivní vřed a dále C6r ukazující na rekurenci žilního vředu.

Diagnostika pomocí USG aneb mapování žil

Pro přesné stanovení příčin, anatomického rozsahu a patologie se jedná je třeba přidat sonografický maping – duplexní ultrasonografické vyšetření (USG). To ukazuje na stav průchodnosti hlubokého řečiště, posuzuje diametr hlavních kmenů, posttrombotických změn na povrchovém i hlubokém řečišti, zjišťuje insuficienci junkcí a stavu perforátorů.

Toto vyšetření by měl absolvovat nejméně jednou během života každý pacient zařazený do klasifikace C2 a dále.

U USG jsou za klíčové ukazatele považovány délka refluxu v jednotlivých řečištích, diametr žil, případně sledování známek posttrombotického syndromu z důvodu ev. žilní intervence.

Při suspekci na extenzivní trombózu hlubokých žil je vhodné u pacienta zařadit i abdominální USG vyšetření.

Klasifikace etiologie je dále rozšířena o intravenózní příčinu (Esi), extravenózní příčinu (Ese) a nezjištěnou příčinu (En).

V sekci anatomie je zahrnuta třída „anatomická lokace nezjištěna (An). Patologii pak obdobně zakončuje třída Pn – patologie nezjištěna.

Ve specifických případech je nutné provést také CT venografii pomocí magnetické rezonance. Další možností je i přímá flebografie, ta je v dnešní době používána jako léčebný proces, nikoli diagnostický nástroj.

Intravaskulární sonografie je další diagnostickou metodou pro pánevní oblast.

Využitelná je též pletysmografie pro kvantifikaci refluxu k funkčnímu posouzení celého problému. 

Diagnostický algoritmus

Při prvotní suspekci na CVD se provádí klinické vyšetření pacienta ve stoje. Dále navazuje USG – podle rozlišení, zda pacient CVD má, či nikoli (a jak si přeje obtíže řešit anebo zda je/není nutná intervence) je stanovena léčba.

Základem terapie jsou metody konzervativní (režimová opatření, kompresivní léčba a farmakoterapie). U pokročilých stadií CHŽO neváháme indikovat radikální postup (eliminace varixů a refluxu). Pokud pacient k intervenci indikován je, je důležité rozlišit, v čem problém spočívá – zda jde o infraingvinální, nebo supraingvinální postižení.

U infraingvinální se zjišťuje, kde je inkompetence – zda v povrchových, nebo hlubokých žilách – a v jakém rozsahu.

Léčba CVD

Typický pro toto onemocnění je velmi široký rozsah jeho projevů a nízká korelace objektivních znaků a subjektivních obtíží. Pacientem uváděné mnohostranné potíže nemusí být nutně vždy ve vazbě na malý objektivní nález – to stejné platí i obráceně.

Každopádně platí, že u všech pacientů ve všech stadiích nemoci, kde si pacient stěžuje na symptomy a má CVD, je nastolena konzervativní léčba. Ta má několik stavebních kamenů: režimová opatření, jehož základem je pohyb (preferenčně častá chůze, která uvádí v činnost svalově-žilní pumpu), cviky zaměřené na zachování hybnosti hlezenních a kolenních kloubů, předcházení dlouhému stání, častá elevace končetin (i u ležících pacientů) během dne, podložení nohou během noci. Dále je nutné dosažení/udržení optimální tělesné hmotnosti a také poradenství ohledně činností, které pacient (ne)smí vykonávat. Dalšími pilíři konzervativní léčby je nošení kompresních pomůcek a využití účinných venofarmak.

Komprese mírní symptomy, otoky, urychluje hojení kožní léze. K dispozici je široká škála kompresních pomůcek: elastická obinadla, neelastické bandáže, adjustované kompresní pomůcky nebo intermitentní pneumatická komprese. Komprese má řadu indikací: příznivě ovlivňuje subjektivní známky projevů CVD, zlepšuje hojení bércových vředů, zmírňuje vedlejší účinky po intervenci atd. Kontraindikací je naopak minimum: při pokročilém stádiu srdeční insuficience (třída NYHA III–IV), kritické končetinové ischemii (kotníkový tlak <50 mm Hg), pokročilé diabetické neuropatii nebo mikroangiopatii, alergii na použitý materiál.

Farmakoterapie

Využití venofarmak je pro většinu symptomatických pacientů klíčem ke mírnění onemocnění a zlepšení hojení. Důležité je dlouhodobé kontinuální podávání bez přerušení. Jejich základním úkolem je příznivě působit na tonus žil, snižovat patologickou kapilární permeabilitu a redukovat uvolňování zánětlivých působků v mikrocirkulaci. Tím snižují v subdermálních oblastech zánětlivou nežádoucí reakci, často vedoucí až k tvorbě vředů a dalších pokročilých kožních změn. Důležité je volit venofarmaka s pozitivními důkazy o účinnosti. Dělíme je na přírodní a syntetické. Mezi přírodní patří flavonoidy a glykosidy a dalších výtažků z rostlin (ginkgo biloba, kaštan koňský, vinná réva).

Hierarchie léků ve vztahu k prokázaným účinkům je stanovena souhrnem několika parametrů zahrnujícími bolest, tíhu, únavu nebo otok.

Tato škála zůstává i v nových doporučených postupech neměnná – i nadále je na prvním místě mikronizovaná purifikovaná flavonoidní frakce ((MPFF® Detralex®). Tuto léčbu je pro její medikamentózní vlastnosti obsažených látek (venoprotektivní, antiinflamatorní a antiedematózní účinky) doporučeno aplikovat dlouhodobě a bez nutnosti přerušení. Využitelná je nejen při úlevě od symptomů CVD u nemocných v třídách C0s–C6s, ale také v rámci hojení žilních ulcerací ve třídě C6 coby přídatná léčba ke kompresi a lokální léčbě.

Dalšími účinnou možností je využití extraktu z rostliny ruscus aculeatus.

Mezi syntetická venofarmaka řadíme kalcium dobesilát a heptaminol.

Pro léčbu bércových vředů je však účinek dostatečně prokázán pouze u třech z nich: lékem první volby je zde opět MPFF®, dalšími léky jsou sulodexid a pentoxifylin. Charakter průkazu účinnosti je zde ve třídě IIa, v úrovni A. 

Intervenční léčba

U pacientů s přetrvávajícími symptomy (od stadia C2, resp. C2s dle mezinárodních doporučení) uvažujeme o indikaci intervenčních řešení. Tyto výkony provádí specialista – cévní chirurg.

U nemocných ve třídě C4–C6 (kožní změny, výskyt vředů) je pak intervenční postup většinově nezbytný.

Intervenční léčebné strategie se velmi rozvinula a z velké části se také přesunula do ambulantní složky. Aktuální možnosti léčebných strategií řešení insuficience velké safény dělíme na termální a netermální a jsou následující: endovenózní termální ablace (EVTA), vysoká ligace a stripping (HLS), kyanoakrylátové lepidlo (CAC), pěnová skleroterapie naváděná ultrasonografií (UGFS), katétrem řízená pěnová skleroterapie (CDFS), mechanochemická ablace (MOCA). Metodou první volby jsou v současnosti klasická termální řešení, tedy laser a radiofrekvenční ablace. V kategorii netermálních metod je velmi časté využití kyanoakrylátu.

Podle aktuálních doporučených postupů má léčba splňovat především následující parametry: má být nastavena jako dlouhodobá, kontinuální a komplexní zahrnující konzervativní a intervenční metody.

Nové guidelines pro léčbu chronického žilního onemocnění najdete zde.

Sdílejte článek

Doporučené