Přeskočit na obsah

Jsou střevní bakterie spouštěčem kolorektálního karcinomu?

Podle odhadů National Cancer Institute (NCI) by mohlo být v USA v roce 2018 diagnostikováno přes 140 tisíc nových případů kolorektálního karcinomu. Mezi známé rizikové faktory patří kromě rodinné anamnézy zejména špatné stravovací návyky a obezita.

Vědci proto soustředili svou pozornost na možnou souvislost mezi složením bakteriálních kolonií ve střevě a genovou expresí vedoucí k vzniku nádoru. A nedávno publikovaná studie v časopise mSystems potvrzuje, že toto spojení zřejmě opravdu existuje.

Interakce mezi mikrobiomem a mikroRNA

Podle vedoucího studijního týmu Rana Blekhmana stála na začátku studie hypotéza, že střevní bakterie ovlivňují činnost některých typů mikroRNA – malých nekódujících molekul RNA, které se podílejí na regulaci genové exprese. Tyto interakce pak mohou vést k dysregulaci na buněčné úrovni a následnému vzniku karcinomu. „Chtěli jsme se dívat na všechny tyto věci uceleně,” říká Blekhman, „abychom zjistili, zda interakce mezi hostitelskou mikroRNA a mikrobiomem skutečně u kolorektálního karcinomu existují.”

Ve studii provedené univerzitou v Minneapolis analyzovali celkem 88 vzorků z nádorové i zdravé tkáně střeva od 44 lidí a zkoumali v nich přítomnost mikroRNA. Následně sledovali asociaci mezi složením mikrobiomu a stupněm exprese mikroRNA v jednotlivých vzorcích. Ukázalo se, že exprese mnoha molekul mikroRNA v nádorové tkáni byla odlišná od zdravé tkáně. Tyto rozdíly se navíc zdály být konzistentní s bakteriálním zastoupením v nádorech.

U střevních bakterií Fusobacterium a Providencia, již dříve spojovaných s kolorektálním karcinomem, se zjistila asociace s expresí molekul mikroRNA – např. mikroRNA-182, mikroRNA-503 a mikroRNA17-92.

Potenciál pro cílenou léčbu

Blekhman vysvětluje, že během studie identifikovali skupinu mikrobů, která je závislá na mikroRNA. Poté detailně zkoumali ty mikroby, u kterých se předpokládala souvislost s nádory, a identifikovali všechny molekuly mikroRNA, které korelovaly s bakteriálním zastoupení těchto mikrobů.

I přes tento úspěch si ovšem vědci uvědomují, že bude nutné prokázat kauzalitu mezi spojením mikroRNA s mikrobiomem a vznikem kolorektálního karcinomu.

Pokud se to podaří, nabízí se možnost vyvinutí cílené terapie, při které by se změnou složení mikrobiomu přímo ovlivňovala exprese mikroRNA, čímž by se zabránilo vzniku karcinomu.

Zdroj: https://medkit.info/2018/05/16/could-gut-bacteria-drive-colon-cancer/

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Supratentorální sutura dury bez tenze

29. 9. 2023

Vodotěsné uzavření není důležité při sutuře dury u supratentorálních kraniotomií. Adhezivní těsnicí materiály by mohly být použity k zakrytí mezer…

Duchenne bez bariér

26. 9. 2023

Každý rok se v České republice narodí přibližně deset dětí, převážně chlapců, s Duchenneovou svalovou dystrofií (DMD). Příznaky onemocnění nastupují…