Přeskočit na obsah

Klostridiový den – letos již popáté!

Akce garantovaná Českou internistickou společností ČLS JEP, Společností infekčního lékařství ČLS JEP a Společností pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP je každoročně zaměřena na problematiku infekcí Clostridium difficile (CDI) v širokém spektru laboratorních, klinických a dalších souvislostí.Letošního pátého Klostridiového dne se zúčastnilo více než 100 odborníků z řad infektologů, mikrobiologů, gastroenterologů, internistů, hygieniků, epidemiologů a dalších zdravotnických a laboratorních pracovníků z celé České republiky a Slovenska. Mezioborové setkání bylo tradičně rozčleněno do tří tematických sekcí.

Úvodní sekce byla zaměřena na mikrobiotu trávicího traktu. MUDr. Janovská ze Stomatologické kliniky 1. LF UK a VFN se zabývá problematikou onemocnění ústních sliznic a přednesla zajímavou přednášku o orální mikrobiotě. Zmínila současný multifaktoriální pohled na etiopatogenezi parodontitidy, kde hraje úlohu individuálně modifikovaná imunitní odpověď, environmentální a místní faktory v dutině ústní a bakterie. Věnovala se rovněž historii studia orální mikrobioty. Doc. Kohout a MUDr. Vejmelka z Interní kliniky 3. LF UK a Thomayerovy nemocnice měli za úkol zodpovědět dotaz, zda vaříme našim střevním mikrobům správně. V krátkém přehledu shrnuli historii stravování vč. období paleolitu a uvedli moderní způsoby úpravy potravin, které jsou mnohdy nevýhodné pro naši střevní mikrobiotu. Zdůraznili nutnost nepřejídat se a především respektovat individuální složení a funkci střevní mikrobioty. Prof. Krejsek z Ústavu klinické imunologie a alergologie Fakultní nemocnice Hradec Králové popsal imunologické aspekty přirozené střevní mikrobioty, která je zásadní součástí střevní bariéry. Věnoval se dynamice fyziologického osídlení střeva, uvedl také prebiotika, probiotika, synbiotika a rovněž postbiotika, která představují fragmenty zdraví prospěšných bakterií a další bioaktivní látky – produkty metabolismu v řízeném procesu fermentace.

Následující sekce byla věnována diagnostice a dohledu nad infekcemi vyvolanými Clostridium difficile. Prim. Ježek z OKM Oblastní nemocnice Příbram hovořil o úskalích laboratorní diagnostiky CDI a zmínil kazuistiku pacienta s raritním laboratorním nálezem negativity GDH a pozitivity toxinu A/B. Kultivace C. difficile ze vzorku stolice byla pozitivní a potvrdila diagnózu CDI. Uvedl, že pacienti mohou po několikatýdenních úporných průjmech vykazovat nestandardní výsledky testů, které je nutno konfirmovat. Přínos multianalytového gastro testu v diagnostice u pacientů s podezřením na CDI popsala Mgr. Krůtová z Ústavu lékařské mikrobiologie FN v Motole a Diagnostické laboratoře infekcí Clostridium difficile. Testem lze stanovit sedm různých antigenů, pět patogenů (GDH a toxiny A/B, Norovirus GII.4, Norovirus GI, Rotavirus, Adenovirus a Campylobacter sp.); ve studovaném souboru byla pozorována vyšší senzitivita pro stanovení toxinů A/B. U 4,5 procenta pacientů s podezřením na CDI byla multianalytovým testem zjištěna jiná infekční příčina průjmu. Zkušenosti s využitím lokální surveillance infekcí Clostridium difficile představily MUDr. Hedlová z Oddělení nemocniční hygieny ÚVN Praha a MUDr. Bareková z Oddělení klinické mikrobiologie Pardubické nemocnice a Národního refenčního centra pro infekce spojené se zdravotní péčí SZÚ Praha. Součástí programu Klostridiového dne byla také veterinární problematika. Prof. Čížek z Fakulty veterinárního lékařství VFU Brno přednesl zajímavé sdělení o Clostridium difficile u koní, nálezy C. difficile byly vázány na hospitalizované koně, častá byla asymptomatická kolonizace. Nalezené ribotypy C. difficile byly shodné s ribotypy identifikovanými ze vzorků pacientů hospitalizovaných s CDI.

Závěrečný blok byl zaměřen na prevenci a léčbu klostridiové kolitidy. Zahájil jej MUDr. Pavlík z ÚZIS Praha, který přehledně popsal celkové náklady na hospitalizace spojené s CDI v datech referenčních nemocnic v roce 2017. Prof. Beneš z Kliniky infekčních nemocí 3. LF UK a Nemocnice Na Bulovce informoval o nových evropských doporučených postupech, podle nichž metronidazol přestává být považován za spolehlivý lék klostridiové kolitidy a může být nadále používán jen jako záložní přípravek pro terapii nezávažné CDI. Základním lékem CDI zůstává orálně podávaný vankomycin, případně fidaxomicin. U rekurentních forem CDI je vhodné provést fekální bakterioterapii. Problematice infekcí Clostridium difficile na Infekčním oddělení Pardubické nemocnice se věnovala MUDr. Halamíčková. Zkušenosti s fekální bakterioterapií v léčbě pacientů s CDI představil MUDr. Stebel z Kliniky infekčních chorob LF MU a FN Brno. Na tomto pracovišti byla fekální bakterioterapie v ČR provedena poprvé (RNDr. Polák) a doposud zde bylo provedeno nejvíce těchto výkonů z celé ČR. Fekální bakterioterapie je bezpečnou a efektivní metodou léčby rekurentní CDI, uzavřel své sdělení MUDr. Stebel. Případy extraintestinálních infekcí vyvolaných Clostridium difficile (maximum v oblasti trávicího traktu a v ráně) uvedl na závěr Klostridiového dne prim. Nyč z Ústavu lékařské mikrobiologie FN v Motole.

Součástí Klostridiového dne byla i prezentace posterů, které představily historii Klostridiového dne, přinesly přehled dárcovských bank stolice v EU a ve světě. Prezentována byla data projektu FMT_CZE, dle kterého bylo v ČR provedeno již více než 650 výkonů fekální bakterioterapie na 29 pracovištích, majoritně v indikaci rekurentní CDI. Doc. Lesňáková z Infekčního oddělení ÚVN SNP Ružomberok zmínila data o CDI na Slovensku, ředitelka Nemocnice Bánovce MUDr. Bobocká představila možnosti léčby CDI pomocí fekálního filtrátu od nepříbuzných dárců získaného cestou bratislavského institutu IPPM, který spolupracuje s anglickou klinikou Taymount.

Závěrem nám dovolte poděkovat všem účastníkům 5. ročníku Klostridiového dne za jejich zájem o problematiku infekcí Clostridium difficile, za jejich dotazy, připomínky a podnětnou diskusi. V neposlední řadě děkujeme řečníkům za připravená sdělení, organizující firmě Forsapi za zajištění průběhu celé akce a především všem sponzorům, bez jejichž pomoci by se 5. ročník Klostridiového dne nemohl uskutečnit.

Zájemce o typizaci izolátů Clostridium difficile nebo konfirmaci neobvyklých laboratorních nálezů odkazujeme na Diagnostickou laboratoř infekcí Clostridium difficile (www.cdilab.cz). Doporučený postup fekální bakterioterapie pro léčbu rekurentní klostridiové kolitidy lze nalézt na www.infekce.cz.Budeme vděčni za vaši zpětnou vazbu, náměty témat na další ročníky či za váš zájem o aktivní účast formou posteru nebo prezentace zajímavé kazuistiky. Již nyní nás můžete kontaktovat na adrese klostridiovy.den@gmail.com.

Přejeme si, aby se nám společně dařilo účinně a včasně bojovat proti infekcím Clostridium difficile.

Těšíme se na setkání s vámi na šestém ročníku Klostridiového dne.

Čtěte také

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené