Přeskočit na obsah

Komorbidity jsou asociované s progresí invalidity u roztroušené sklerózy

V této retrospektivní studii výzkumníci analyzovali databázi zdravotních údajů více než tří tisíc dospělých pacientů s roztroušenou sklerózou. Byly identifikovány komorbidity jako diabetes mellitus, hyperlipidémie, srdeční choroby, chronické plicní choroby, hypertenze a epilepsie a jejich výskyt byl měřen v období jednoho roku před započetím časového rozmezí studie a v jeho průběhu, celkem 21 let.

Asociace mezi komorbiditami a progresí invalidity spojené s roztroušenou sklerózou byla následně hodnocena pomocí škály EDSS, podle níž byli pacienti skórováni během každé návštěvy lékaře.

Na začátku studovaného období mělo 454 (14,3 %) pacientů jednu komorbiditu a 92 (2,9 %) osob mělo dvě nebo více než dvě komorbidity. Pro každou další komorbiditu měli pacienti průměrný nárůst EDSS skóre o 0,18 bodu (95% CI, 0,09−0,28). V multivariantním modelu byly epilepsie (0,68; 95% CI, 0,11−1,26) a ischemická choroba srdeční (0,31; 95% CI, 0,01−0,61) asociovány s významně vyšším EDSS skóre v porovnání s ostatními komorbiditami.

Pacienti s vyšším socioekonomickým statusem měli nižší EDSS skóre než pacienti s nižším statusem (−0,39; 95% CI, −0,57 až −0,20). Mezi užíváním chorobu modifikujících léčiv a EDSS skóre nebyla asociace nalezena (0,04; 95% CI, −0,28 až 0,35).

Autoři této studie naznačují, že některé komorbidity nemusely být adekvátně zachyceny, především pro nízkou senzitivitu použitých algoritmů. Navíc má podle jejich tvrzení studie omezenou obecnou platnost, protože jejími probandy byli mladí dospělí, kteří jsou pravděpodobně zdravější než starší pacienti.

Hlavním poselstvím této studie je vazba mezi vzrůstajícím počtem komorbidit a vyšším EDSS skóre, která ukazuje na urychlení progrese invalidity. Kliničtí lékaři by proto měli pacientům s větším počtem komorbidit věnovat zvýšenou pozornost.

Zdroj: Zhang T, Tremlett H, Zhu F, et al; for the CIHR Team in the Epidemiology and Impact of Comorbidity on Multiple Sclerosis. Effects of physical comorbidities on disability progression in multiple sclerosis. Neurology. 2018;90(5):e419-e427.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Interna na cestě k digitální péči

5. 12. 2022

Uplatnění digitální péče a telemedicíny je realitou a jejich rozvoj nadějí pro pacienty s obezitou, diabetem, ale i dalšími chronickými nemocemi.

Zdravější plíce – zdravější lidé

1. 12. 2022

U příležitosti Světového dne chronické plicní nemoci (CHOPN), který každoročně 16. listopadu připomíná dopad chronických plicních onemocnění na…