Přeskočit na obsah

Kongres EASL 2024: Revoluční pokrok ve výzkumu onemocnění jater

D6 iStock-2156502678
Ilustrační obrázek. Zdroj: iStock

Onemocnění jater se stalo jednou z největších zdravotních výzev 21. století. Postihuje více než 1,5 miliardy jedinců na celém světě a ročně si vyžádá více než dva miliony životů, což odpovídá čtyřem procentům všech úmrtí na celém světě. O nejnovější poznatky a nové strategie boje s těmito chorobami se na kongresu EASL (European Association for the Study of the Liver) podělilo v Miláně od 5. do 8. 6. 2024 přes 7 000 vědců, lékařů, osob s rozhodovací pravomocí, zástupců průmyslu a postižených komunit ze 120 zemí.

„Tento kongres není jen sdílením znalostí, ale i snahou o vytvoření globální aliance pro přímý boj s onemocněním jater s využitím nejnovějších pokroků v lékařské vědě a technologii a zavádění účinných politických opatření,“ řekl generální tajemník EASL prof. Aleksander Krag.

Je pozoruhodné, že až 90 procentům případů onemocnění jater lze předejít, avšak žádá si to odhodlání, komplexní řešení a spolupráci. Úsilí v boji proti onemocnění jater by mělo být prováděno na všech úrovních: globálně prostřednictvím koordinace politických opatření a výzkumných iniciativ, na regionální úrovni prostřednictvím harmonizace předpisů a přeshraničního sdílení osvědčených postupů, na národní úrovni vypracováním robustních politik zdravotní péče a strategií prevence a na úrovni komunity poskytováním vzdělání, včasné detekce a dostupných možností léčby všem populacím.

Podle Dr. Kremlina Wickraminghe, poradce pro výživu, fyzickou aktivitu a obezitu z Regionální kanceláře WHO pro Evropu, je nezbytné začlenit zdraví jater do širší agendy prevence nepřenosných nemocí. Steatotické onemocnění jater postihuje až čtvrtinu celosvětové populace, přičemž rostoucí prevalence souvisí s rostoucí mírou obezity a diabetu 2. typu. Přesto zůstává nemoc opomíjena a chybí i v prováděcím plánu globálních opatření pro prevenci a kontrolu nepřenosných nemocí pro období 2023–2030.

Ochrana příštích generací před onemocněním jater

Zásadní význam má řešení komerčních determinantů zdraví prostřednictvím politických opatření pro marketing, stanovování cen a zdanění alkoholu a nezdravých potravin, zejména mezi mladými lidmi. Jak odborníci připomněli, u rizikových skupin obyvatelstva, jako jsou lidé, kteří injekčně užívají drogy, s abúzem alkoholu, nebo s obezitou, hraje významnou roli při vytváření opatření pro včasné odhalení onemocnění a také pro spravedlivý přístup k odpovídající péči stigmatizace.

Účastníci kongresu také diskutovali o pokroku koalice Healthy Livers, Healthy Lives Coalition, kterou založila EASL spolu s Asijsko-pacifickou asociací pro studium jater (APASL), Americkou asociací pro studium jaterních chorob (AASLD) a Latinskoamerickou asociací pro studium jater (ALEH). Tato koalice předních jaterních asociací řídí akce napříč klinickou úrovní, úrovní veřejného zdraví a politiky, řeší globální problémy jednotným hlasem a snaží se je povýšit na politickou agendu všech národů a příslušných organizací, jako je WHO.

V centru pozornosti byly také regionální iniciativy, jejichž cílem je přesunout zaměření od konečné péče k prevenci a podpoře zdraví v Evropě. Komise zdůrazňuje, že je důležité zabývat se strukturálními faktory úmrtnosti související s jaterními chorobami, zejména roztříštěným prostředím politik týkajících se alkoholu v Evropě.

„Chceme zlepšit zdraví jater pro budoucí generace, což vyžaduje integraci vzdělávacích iniciativ pro začínající zdravotníky, vývoj klinických cest v progresivních systémech zdravotní péče a prezentaci nových politik veřejného zdraví,“ uvedl prof. Tom Hemming Karlsen, předseda řídícího výboru EASL.

Průlomy ve vědě o jaterních chorobách

Tradičně byl prvořadý důraz kladen na sdílení nových znalostí a vědecký pokrok prezentovaný odborníky z výzkumných center po celém světě, kterým se podařilo vytvořit další nové cesty pro léčbu. „Výzkum prezentovaný na letošním kongresu je příkladem dodržování našeho závazku pokročit v léčbě onemocnění jater. Jsme svědky nové éry inovací, která pacientům po celém světě přinese hmatatelné výhody,“ uvedl prof. Krag s tím, že tyto nové studie nejsou jen vědeckými milníky, ale představují skutečnou naději pro miliony lidí trpících onemocněním jater po celém světě.

Nová naděje pro pacienty s jaterní encefalopatií prostřednictvím transplantace fekální mikrobioty

Mezi nejvýznamnější patří studie fáze II (Capsular or Enema Fecal Microbiota Transplant to Prevent Hepatic Encephalopathy in Cirrhosis Already on Rifaximin and Lactulose), která prokazuje, že transplantace fekální mikroflóry (FMT) významně snižuje recidivu jaterní encefalopatie u pacientů s cirhózou, kteří jsou již na standardní léčbě.

Jak uvedl hlavní autor studie Dr. Jasmohan Bajaj z Virginia Commonwealth University, jaterní cirhózy, jejíž invalidizující mozkovou komplikací je jaterní encefalopatie (HE), celosvětově přibývá. HE je spojována se škodlivými střevními mikroby, které jsou cílem konvenčních terapií. I přes tyto terapie se však může opakovat s vážnými následky. Studie, jejímž cílem bylo prolomit tento začarovaný kruh, zahrnovala 60 pacientů, ukázala, že FMT, ať už podávaná perorálními kapslemi, nebo klystýrem, byla účinná a bezpečná, přičemž recidiva HE klesla ze 40 procent ve skupině s placebem na devět procent ve skupině FMT.

„Mikrobiom může dále přispět ke zlepšení mozkových funkcí u onemocnění jater pomocí zdravých dárcovských bakterií. Škodlivým recidivám invalidizující jaterní encefalopatie lze předejít transplantací mikrobioty nezávisle na dávkách, způsobu podání nebo na tom, zda je zdravý dárce vegan, nebo všežravec,“ vysvětlil Dr. Bajaj.

Průlom v léčbě MASLD

Další pozoruhodnou studií je studie fáze 2a týkající se ZED1227, inhibitoru transglutaminázy 2, v léčbě steatotického jaterního onemocnění spojeného s metabolickou dysfunkcí (MASLD) s významnou fibrózou. Ačkoli nesplnila primární cílový ukazatel, nastínila slibné snížení markerů fibrózy u pacientů s vysokou aktivitou onemocnění.

„Klíčová zjištění ukazují významné snížení koncentrace prokolagenu-C3 (PRO-C3) a snížení PRO-C6, biomarkeru spojeného s kardiovaskulárním onemocněním, u pacientů s vysokou aktivitou onemocnění. ZED1227 byl dobře tolerován, bez závažných nežádoucích účinků souvisejících s medikací,“ oznámil slibné výsledky studie fáze 2a Dr. Jörn M. Schattenberg z University Medical Center Univerzity Johannese Gutenberga, Mainz, Německo. Navíc inhibitor transglutaminázy 2 ZED1227 vykazuje u podskupiny pacientů s MASLD s významnou fibrózou antifibrotické účinky.

Revoluční diagnostika onemocnění jater s inteligentním testováním

Chronické onemocnění jater (CLD) je vážný a potenciálně smrtelný globální zdravotní problém. V raných stadiích může být bez příznaků, je však možné mu předejít. Již existující laboratorní testy mohou detekovat CLD, jsou ale složité a výsledky následných testů mohou být pro nejaterní specialisty obtížně interpretovatelné.

Platforma inteligentního testování jaterních funkcí (iLFT), implementovaná v roce 2018 v primární péči NHS Tayside, využívá algoritmus naprogramovaný do laboratorního počítačového systému, který automaticky kombinuje informace o pacientovi s počátečními výsledky laboratorních testů, v případě potřeby provádí další testování a interpretuje výsledky – poskytuje rady ohledně pravděpodobné příčiny a stadia CLD. Platforma iLFT během posledních pěti let významně zlepšila diagnostiku a léčbu chronických jaterních onemocnění. Provedla více než 26 000 testů a poskytla zásadní informace o etiologii a stadiu onemocnění. Ukázalo se, že platforma je přizpůsobivá, obsahuje nové klinické pokyny a snižuje zbytečná doporučení ke specialistům.

„Jsem potěšen, že mohu sdílet pětileté výsledky naší inovativní, inteligentní platformy pro testování jaterních funkcí, které ukazují její dopad na snížení pokročilého CLD a záchranu životů tím, že jednoduché věci děláme chytřeji a efektivněji,“ řekl Dr. Damien Leith, University of Dundee, Skotsko, Spojené království.

Změna paradigmatu pro transplantaci jater u těžkého ACLF

Akutní selhání jater nasedající na chronické (ACLF) často následuje po akutní dekompenzaci cirhózy a vede k zničujícím následkům. Navzdory podpůrné léčbě nejsou k dispozici žádné účinné terapie založené na důkazech. Záchranná transplantace jater zlepšuje přežití, ale je kontroverzní kvůli neznámým rizikům. Současné systémy přidělování orgánů založené na skóre MELD nezohledňují rizika selhání extrahepatálních orgánů.

Prezentovány byly průběžné výsledky globální studie CHANCE pod vedením prof. Thierry Gustota z Hôpital Erasme, Université Libre de Bruxelles, které odhalily, že transplantace jater dramaticky zlepšuje přežití u pacientů s těžkým ACLF, což podtrhuje nedostatečnost současných systémů přidělování orgánů na základě skóre MELD a poukazuje na naléhavou potřebu reformy.

Do studie bylo zařazeno 824 pacientů z 62 center na čtyřech kontinentech. Ukázalo se, že transplantace jater u pacientů s těžkým ACLF vedla k působivé tříměsíční míře přežití v 88 procentech ve srovnání s 15 procenty u pacientů, kterým byla transplantace jater zamítnuta. „Tato zjištění zdůrazňují vysokou úmrtnost nemocných s těžkým ACLF na čekací listině a nedostatečnost MELD při předpovídání těchto příhod, což podtrhuje naléhavou potřebu reformy systému přidělování orgánů,“ zdůraznil prof. Gustot.

Inovativní léčba sarkopenie a jaterní encefalopatie

Svalová ztráta neboli sarkopenie je pro pacienty s jaterní cirhózou významným problémem, který zatěžuje jak jednotlivce, tak zdravotní systém. V současné době neexistují žádné schválené způsoby léčby sarkopenie, což ukazuje na hlavní nenaplněnou potřebu. Studie fáze II s LPCN 1148 zkoumající perorální léčbu ukázala významné zlepšení svalové hmoty a snížení počtu epizod HE u mužů s cirhózou, což naznačuje novou terapeutickou možnost pro zvládnutí sarkopenie a zlepšení výsledků pacientů.

Výsledky studie, prezentované Dr. Arunem J. Sanyalem, Stravitz-Sanyalův institut pro onemocnění jater a metabolické zdraví, Virginia Commonwealth University, Richmond, USA, ukázaly trvalé přínosy po dobu jednoho roku, což naznačuje, že LPCN 1148 je bezpečnou a pro pacienty přátelskou možností ke zvýšení kvality života, snížení počtu hospitalizací a snížení zátěže pečovatele. Pozitivní výsledky otevírají cestu pro další testování v dalších oblastech, včetně žen, u závažných stavů charakterizovaných ztrátou svalové hmoty.

„Jsem potěšen, že vidím trvanlivost výsledků zaznamenaných v této důležité studii zaměřené na zlepšení sarkopenie u velmi nemocné populace pacientů s dekompenzovanou cirhózou. Data poskytují silné odůvodnění pro další studie o celkových přínosech a rizicích LPCN 1148 u této populace,“ komentoval výsledky dr. Sanyal. „Rychlý a trvalý nárůst svalové hmoty pozorovaný v této studii s LPCN 1148 je velmi vzrušující, zejména proto, že v současné době neexistují žádná farmakoterapeutika pro sarkopenii u cirhózy schválená FDA," dodala Dr. Jennifer Laiová, divize gastroenterologie a hepatologie, University of California, San Francisco, USA.

Sdílejte článek

Doporučené

Aireen se naučila poznat VPMD 

17. 7. 2024

Český startup Aireen si připsal významný úspěch. Z digitálních snímků sítnice umí poznat druhou diagnózu, věkem podmíněnou makulární degeneraci. Má…