Přeskočit na obsah

Léčba ischemické choroby srdeční začíná prevencí


Problematice hypolipidemické terapie se mimo jiné ve svém příspěvku věnovala prof. MUDr. Vaverková, CSc., ze III. interní kliniky LF UP a FN Olomouc, která v rámci posterové sekce představila studii IN-CROSS srovnávající účinnost kombinace ezetimib/simvastatin 10/20 mg versus rosuvastatin 10 mg u pacientů s porušeným lipidovým metabolismem a dalšími přidruženými chorobami.

První dva postery prezentované zahraničními lékaři ukázaly v subanalýzách studie IN-CROSS účinnost změny terapie z monoterapie statinem na kombinaci ezetimib/simvastatin 10/20 mg u pacientů ne/obézních a s metabolickým syndromem a bez něj vporovnání se změnou na rosuvastatin. Obě subanalýzy došly ke stejným závěrům: změna na kombinaci ezetimib/simvastatin z původní monoterapie statiny u špatně kontrolovaných pacientů je účinnější než změna na rosuvastatin.

Subgroup analýza této multicentrické randomizované, dvojitě zaslepené, aktivně kontrolované, šestitýdenní paralelní studie ukázala na vzorku 618 pacientů, že ezetimib/simvastatin ve srovnání s rosuvastatinem významně snížil LDL cholesterol, triacylglyceroly (TC), non-HDL cholesterol, poměr TC/HDL cholesterolu a ApoB. V signifikantně vyšším procentu případů kombinace ezetimib/simvastatin dosáhla cílů v koncentraci LDL a non-HDL cholesterolu a v koncentraci ApoB. Přitom bezpečnost a compliance byla stejná v obou skupinách. Žádné signifikantní rozdíly nebyly nalezeny mezi podskupinami obézní vs. neobézní pacienti a pacienti s metabolickým syndromem a bez něj.

Poster prezentovaný profesorkou Vaverkovou byl zaměřen na subanalýzu téže randomizované studie u pacientů s DM 2. typu a u vysoce rizikových pacientů s vysokými hodnotami LDL cholesterolu i přes léčbu statiny. U pacientů s DM 2. typu ukázala benefit změny z monoterapie statinem na ezetimib/simvastatin oproti rosuvastatinu - došlo zde k signifikantnímu poklesu a k dosažení cílových hladin v LDL a non-HDL cholesterolu, v triacylglycerolech a ApoB oproti rosuvastatinu. Bezpečnost a compliance pacientů byla srovnatelná v obou skupinách. U pacientů s vysokým rizikem hypercholesterolémie studie ukázala, že změna z monoterapie na kombinaci ezetimibu/simvastatinu vedla oproti rosuvastatinu k většímu snížení LDL cholesterolu, což vedlo k signifikantně většímu procentu pacientů, kteří dosáhli cílové hodnoty LDL cholesterolu. Bezpečnost a compliance v obou skupinách byla opět srovnatelná.

Kombinační terapie je účinná a bezpečná

Srovnání účinnosti přidání ezetimibu k atorvastatinu v porovnání s vyššími dávkami samotného atorvastatinu u osob starších/mladších 65 let s vysokým rizikem rozvoje ischemické choroby srdeční se v rámci posterové sekce věnovaly další dvě studie zahraničních autorů. První z nich byla post hoc analýza dat z 12měsíční multicentrické randomizované, dvojitě zaslepené studie, ve které pacienti starší 65 let (n = 1 030) nejdříve po dobu šesti týdnů dostávali 10 mg atorvastatinu denně, poté byli randomizováni v poměru 1 : 1 do větve s kombinací atorvastatin 10 mg plus ezetimib 10 mg denně na dobu 12 týdnů a do větve s dvojnásobnou dávkou atorvastatinu (20 mg/den) na dobu šesti týdnů, poté byla dávka ještě jednou zdvojnásobena na 40 mg/den atorvastatinu na dobu dalších šesti týdnů.

Pacienti měli vysoké riziko rozvoje ischemické choroby srdeční s výraznou aterosklerózou nebo bez ní a při terapii atorvastatinem 10 mg/den nedosahovali koncentrace LDL cholesterolu nižší než 2 mmol/l či triacylglycerolů nižší než 4 mmol/l. Primárním cílem studie bylo ověřit, zda přidání ezetimibu 10 mg/den k atorvastatinu 10 mg/den vede k dosažení cílového snížení LDL cholesterolu pod 2 mmol/l, triacylglycerolů pod 4 mmol/l ve srovnání s vyššími dávkami atorvastatinu, a současně ověření bezpečnosti a compliance pacientů. Výsledky studie ukázaly, že přidání ezetimibu 10 mg k atorvastatinu 10 mg vede k dosažení cílových hodnot LDL cholesterolu a triacylglycerolů v šestém i dvanáctém týdnu terapie ve srovnání s dvojnásobnou nebo čtyřnásobnou dávkou atorvastatinu u pacientů s vysokým rizikem rozvoje ischemické choroby srdeční.

Druhou prací byla multicentrická, dvojitě zaslepená, paralelní studie pacientů ve věku 18 až 80 let (n = 579), kteří užívali stabilní dávku statinu ekvivalentní nebo nižší svojí účinností vůči atorvastatinu 40 mg/den nebo neužívali před vstupem do studie statin anebo ezetimib. Všichni pacienti museli mít riziko rozvoje ischemické choroby srdeční do deseti let vyšší než 20 % dle Framinghamské klasifikace. Nemocní nejdříve dostávali 40 mg atorvastatinu po dobu čtyř až pět týdnů a ti z nich, kteří nedosáhli koncentrace LDL cholesterolu nižší než 1,8 mmol/l, byli poté randomizováni na atorvastatin 40 mg/den plus ezetimib 10 mg/den nebo na atorvastatin 80 mg/den. Výsledky studie potvrdily dřívější zjištění, že přidání ezetimibu 10 mg/den k atorvastatinu 40 mg/den zvyšuje počet pacientů, kteří dosáhnou snížení hodnoty LDL cholesterolu pod 1,8 mmol/l, ve srovnání s dvojnásobnou dávkou atorvastatinu. Bezpečnost a compliance pacientů byla v obou skupinách stejná.

Zdroj: Medical Tribune

Sdílejte článek

Doporučené

Proč bychom měli analyzovat cesty pacientů

29. 2. 2024

V anglickém jazyce rozlišujeme „patient pathway“ a „patient journey“. Zvláště zajímavým tématem s velkým potenciálem ke zlepšení je cesta pacienta v…

Robotických výkonů bude přibývat

28. 2. 2024

Otcem myšlenky založit ve Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze multioborové centrum robotické chirurgie je přednosta Urologické kliniky 3. LF UK a…