Přeskočit na obsah

Mediteránní dieta zpomaluje stárnutí mozku

Vědci zkoumali vliv středomořské diety na strukturální změny mozku spojené se stárnutím v kohortě 1091 dospělých bez přítomnosti demence. Míra adherence k mediteránní dietě byla stanovena pomocí skóre v dotazníkovém šetření provedeného u účastníků ve věku zhruba 70 let. Celkový objem mozku i šedé hmoty mozkové a tloušťka kortexu byly určovány pomocí zobrazování magnetickou rezonancí (MRI) provedeném v odstupu 3 a 6 let od vstupu do studie.

Premorbidní inteligence a kognitivní výkonnost na počátku studie byly obdobné jak u skupiny s vysokou adherencí, tak u skupiny s nízkou adherencí (celkově průměrné skóre Mini-Mental State Examination činilo 28,9).

Po třech letech se po vyšetření MRI ukázalo, že účastníci s vysokou adherencí mají vyšší koncentraci apolipoproteinu E ℇ4 (lidé, kteří jsou nositeli ε4 alely, mají významně vyšší riziko vzniku AD v mladším věku – pozn.red.), větší celkový objem mozku (997,52 ml oproti 981,85 ml) a větší objem šedé hmoty než participanti ve skupině s nízkou adherencí.

Po šesti letech dle vyšetření MRI vykázali více šedé hmoty a navíc i větší tloušťku kortexu než participanti s nízkou adherencí.

Nízká adherence k mediteránní dietě byla ve srovnání s vysokou adherencí spojena s výrazně větším poklesem v celkovém objemu mozku po adjustaci vzhledem k věku, pohlaví, indexu tělesné hmotnosti, komorbiditám, vzdělání, intelektuálním schopnostem, kognitivní výkonnosti a přítomnosti apolipoproteinu E ℇ4. Konzumace masa a ryb nebyla spojena se strukturálními změnami mozku.


Komentář
„Tato longitudinální data potvrzují význam změn v životním stylu v podpoře zdraví mozku. Preference středomořské diety může mít protektivní účinek při atrofii mozku u starších osob, ale při konzultaci s lékařem by se nemělo zapomenout ani na ostatní lifestylové změny, jako je např. cvičení,“ komentovala Jennifer Rose V. Molanová z University of Cincinnati pro časopis NEJM Journal Watch.

Zdroj: NEJM Journal Watch

Sdílejte článek

Doporučené