Přeskočit na obsah

Mezinárodní studie SPRINTT za účasti českých seniorů

Tento projekt probíhal v 18 evropských centrech 13 zemí a jeho nábor byl ukončen v listopadu 2017. Celkem bylo vyšetřeno 7 104 osob, z nich splnilo kritéria pro účast a bylo zařazeno do studie 1 519 osob. K hlavním cílům projektu podle prof. MUDr. Evy Topinkové, CSc., přednostky Geriatrické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, která byla koordinátorkou studie pro střední a východní Evropu, patřilo zejména navrhnout a ověřit definici fyzické křehkosti a sarkopenie u seniorů využitelnou pro klinickou praxi a regulační instituce (Evropskou lékovou agenturu – EMA).

„Jsem ráda, že právě projekt SPRINTT získal financování z evropských zdrojů od inovativního farmaceutického průmyslu (Innovative Medicine Initiative), protože je to určitý signál i pro farmaceutické firmy, že staří lidé jsou důležitou skupinou v klinickém výzkumu,“ uvedla prof. Topinková s tím, že dosud byly např. léky na kardiovaskulární onemocnění, kterými trpí až 70 procent starší populace, zkoušeny na mladších lidech s předpokladem, že staří budou reagovat podobně. To však nemusí být vždy pravda. Proto bylo cílem projektu také identifikovat a validovat nové diagnostické a prognostické biomarkery a definovat cílovou populaci pro klinické studie se staršími nemocnými.

Jde zejména o syndrom seniorské křehkosti, která je dosud definována podle klinických projevů. „Nepochybně má ale i multisystémový biochemický a neurohumorální základ, proto bylo součástí studie SPRINTT také vytvoření evropské biobanky s cílem definovat a monitorovat biomarkery křehkosti a sarkopenie, které by se daly využít pro diagnózu těchto poruch a sledování efektu léčby právě u starších pacientů,“ vysvětlila prof. Topinková. Prevenci křehkosti je třeba zahájit již v časném seniorském věku 60–70 let s cílem udržet zdraví a fyzický potenciál do nejvyššího stáří. Hlavní je zde předejít úbytku svalové hmoty a ztrátě fyzických sil. Třetím důležitým cílem projektu tedy bylo ověřit efektivitu a ekonomickou nákladnost nového léčebného postupu – komplexní multimodální intervence, která umožní udržet fyzickou zdatnost a zabrání rozvoji disability u rizikových seniorů (více na www.mysprint.eu).


Klinická studie SPRINTT v ČR

Součástí celého projektu SPRINTT byla i klinická studie SPRINTT, která měla za cíl identifikovat cílovou skupinu a realizovat multidisciplinární intervenční program zaměřený na prevenci negativních zdravotních i ekonomických dopadů fyzické křehkosti a sarkopenie u osob nad 70 let. Jejím cílem je oddálit rozvoj invalidity u intervenovaných osob a jako první rozsáhlý evropský projekt přinést vědecké důkazy o účinnosti intervence v randomizované kontrolované studii. Studie probíhala na 18 pracovištích ve 13 státech Evropy a zahrnovala více než 1 500 osob.

V České republice byli účastníci projektu oslovováni od února 2016, první byl zařazen v dubnu 2016. Celkem bylo v ČR do studie zařazeno 116 osob ve dvou centrech v Praze a Opavě. Klinické hodnocení jich dokončilo 82. K parametrům pro zařazení patřily např. věk nad 70 let, snížená fyzická zdatnost hodnocená testem SPPB, avšak bez významného omezení chůze (test 400 m chůze v časovém limitu), uspokojivé kognitivní funkce. Hlavním, ale nejobtížněji splnitelným kritériem byla přítomnost těžké sarkopenie měřená metodou DXA jako ALM (Appendicular Lean Mass) při relativně zachovaných funkčně zdatnostních parametrech. Klinická studie probíhala v Evropě v 18 centrech s náhodným zařazením účastníků do dvou kohort porovnávajících účinnost dvou intervenčních programů MCI a HALE v předcházení závažné nesoběstačnosti při chůzi.

Zatímco program „Zdravé stárnutí“ HALE (Healthy Aging Lifestyle Education program) byl založen na pravidelných edukačních interaktivních přednáškách motivujících účastníky ke zdravému životnímu stylu, program MCI (Multi‑Component Intervention) byl komplexní. Zahrnoval strukturovanou skupinovou fyzickou aktivitu pod vedením fyzioterapeuta dvakrát týdně i domácí individuální cvičení. Fyzická aktivita zahrnovala chůzi a progresivní odporový trénink s posilováním svalových skupin zejména dolních končetin, zpočátku vlastní vahou, později i se zátěží, a také balanční cvičení. Současně byl vyhodnocován stav nutrice a příjem jednotlivých složek potravy, zejména bílkovin, a účastníkům byl k dispozici nutriční terapeut. Zároveň bylo vyhodnocováno využití IT technologií k monitoringu fyzické aktivity, rychlosti chůze, pádů atd. Zařazení účastníci již byli křehcí, měli úbytek svalové hmoty a pomocí sportovního programu nebo edukačními aktivitami se měli udržet aktivní fyzicky a duševně. Cílem pak bylo oddálit invaliditu a imobilitu. Jak připomněla jedna z koordinátorek studie Mgr. Helena Michálková, Ph.D., najít vhodné uchazeče, kteří splňovali potřebné parametry, získat a udržet jejich spolupráci po celé tři roky trvání klinické studie nebylo vůbec jednoduché.

Zásadní je, že studie využívala komplexní, multimodální intervence. „Snažíme‑li se působit jen jedním směrem, jednou intervencí nebo jedním lékem či výživou, ne vždy je to dostačující, protože u staršího organismu jsou příčiny křehkosti i sarkopenie multifaktoriální. Proto se ověřuje účinnost komplexních intervencí nejen u seniorské křehkosti, ale například i u Alzheimerovy a dalších demencí. Předpokládá se, že právě komplexní intervence by mohly zvrátit nepříznivý průběh mnohdy složité multimorbidity a zlepšit, nebo alespoň udržet mobilitu a soběstačnost geriatrických nemocných,“ vysvětlila prof. Topinková a zároveň ocenila výdrž a spolupráci přítomných seniorů v celém programu. Jak připomněla, do studie se podařilo zařadit i řadu devadesátníků a jednoho z obdivuhodných výsledků dosáhla např. 88letá účastnice s celkem devíti chronickými chorobami, včetně diabetu. „Tato žena s nadváhou za tři roky studie ztratila 8 kg tuku, naopak jí přibylo 2,5 kg svaloviny. To je naprosto neuvěřitelný výsledek,“ doplnila s tím, že velmi důležité jsou výsledky měření a údaje o fyzické aktivitě, kterých dosud u seniorské populace mnoho neexistovalo. Studie SPRINTT tak jako jedna z prvních ukazuje i to, že fyzická aktivita je velmi důležitá, a to i v pokročilém věku, a spolu se správnou výživou tvoří základní pilíř zdravého stárnutí.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené