Přeskočit na obsah

Migrény jsou spojeny s častějšími kardiologickými potížemi

Po úpravě proměnných byla migréna pozitivně asociována s IM (poměr rizik HR 1,49), ischemickou CMP (HR 2,26), hemoragickou CMP (HR 1,94), tromboembolickou nemocí (TEN; HR 1,59) a atriální fibrilací (AF) nebo s fibrilací síní (1,25). Uvedl to Kasper Adelborg, MD, PhD s kolegy z dánské Aarhus University Hospital.

Vyšší riziko kardiovaskulárních (KV) příhod měli pacienti s aurou a ženy. „Migréna by měla být brána jako významný a přetrvávající rizikový faktor většiny KV onemocnění,“ uvedli vědci v The BMJ. Zatímco současné doporučené postupy nedoporučují pro léčbu migrény antikoagulancia, „bude důležité určit, zda mohou preventivní opatření u pacientů s migrénou snížit zátěž KV onemocněním.“

„Máme teď dostatek důkazů, že migréna by měla být seriózně považována za významný marker KV rizika,“ poznamenal Tobias Kurth, MD, ScD z berlínského Institute of Public Health, Charité v editorialu k článku. Spolu s kolegy dodávají, že financování výzkumu migrény bylo dost zanedbáváno. „Urgentně potřebujeme určit strategie pro snížení přídatného KV rizika u pacientů s migrénou a také zda má nějaký efekt snížení četnosti záchvatů.“

Tato studie rozšiřuje předchozí výzkum o migrénách a CMP a IM a přidává nové informace o provokované a neprovokované TEN. Rovněž poprvé poukazuje na spojitost migrény a AF nebo fibrilací síní.

Tým sledoval všechny pacienty s novou primární nebo sekundární diagnózou migrény v Dánském národním registru pacientů (DNPR) v letech 1995 až 2013. Vyloučeny byly osoby s předchozím IM, s CMP, s periferní arteriální chorobou, s TEN, AF nebo s fibrilací síní nebo se srdečním selháním. Pro každého pacienta s migrénou bylo náhodně přiřazeno 10 osob z Dánského občanského registračního systému, které migrénou netrpěli a odpovídali věkem, pohlavím a kalendářním rokem. Srovnávací kohorta rovněž neměla v anamnéze žádné KV příhody. Skupina s migrénou zahrnovala 51 032 pacientů, srovnávací kohorta 510 320 osob. Průměrný věk při diagnostikování migrény byl 35 let a 71 % účastníků studie byly ženy. Na počátku studie měla kohorta s migrénou lehce vyšší zastoupení rizikových KV faktorů a komorbidit.

Po 19 letech byla srovnána kumulativní incidence KV příhod na 1 000 osob ve skupině pacientů s migrénou oproti běžné populaci s následujícími výsledky:

  • IM: 25 vs. 17
  • ischemická CMP: 45 vs. 25
  • hemoragická CMP: 11 vs. 6
  • periferní arteriální onemocnění: 13 vs. 11
  • TEN: 27 vs. 18
  • AF nebo flutter síní: 47 vs. 34
  • srdeční selhání: 19 vs. 18

Riziko KV příhod bylo nejvyšší během prvního roku po diagnóze, konkrétně 8× vyšší pro ischemickou a hemoragickou CMP a zhruba 2× vyšší pro IM, TEN, AF nebo flutter síní.

Informace o auře byly dostupné u 30 069 pacientů migrénou a ukázalo se, že upravené HR byly vyšší u migrény s aurou než bez ní s výjimkou TEN a srdečního selhání. Poměry vesměs přetrvávaly u pacientů, kteří neužívali antimigrenika ani NSAID. Avšak upravené HR pro ischemickou CMP byly u pacientů, kteří tyto léky brali, nižší. Zatímco riziko CMP bylo značně vyšší v prvním roce po diagnóze migrény, HR pro ostatní KV příhody zůstalo během dalšího sledování relativně konstantní, což může podle autorů naznačovat, že spojitost migrény a KV příhod je způsobena více mechanismy.

Odhady relativních rizik byly v této analýze vyšší než v předchozích pracích. Adelborg et al. to přikládají skutečnosti, že byli zahrnuti pacienti s migrénou diagnostikovaní jak na lůžkových odděleních, tak v ambulancích a mohlo tedy být zahrnuto více pacientů s vážnou migrénou.

Vědci poukázali na to, že analýza má několik omezení – například je neznámá validita diagnózy migrény v DNPR a chyběly informace o používání perorální antikoncepce, nicméně většina spojitostí byla přítomna u mužů i žen. Navíc nelze vyvodit žádné pevné závěry o příčině a efektu, jelikož šlo o observační studii. Výsledky také mohly být ovlivněny jinými neznámými faktory, uvedl výzkumný tým.

Studie byla financována Aarhus univerzitou a Programem pro infrastrukturu klinického výzkumu (PROCRIN), který byl založen nadacemi Lundbeck a Novo Nordisk.

Vědci uvedli, že nemají žádný vztah k farmaceutickému průmyslu.

Editorialisté oznámili finanční propojení s CoLucid, Amgen, Novartis a Eli Lilly.

Zdroj: Judy George pro MedPage Today, dostupné na https://www.medpagetoday.com/neurology/migraines/70901.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené