Přeskočit na obsah

Monoterapie PAD při renální insuficienci: metformin nebo sulfonylurea?

Metformin používáme k léčbě diabetu 2. typu už od devadesátých let. SPC doporučovalo vyhýbat se preskripci tohoto léku u osob s renální insuficiencí, protože může dojít ke vzniku laktátové acidózy. Ale v roce 2016 bylo toto pravidlo uvolněno. Ukázalo se totiž, že u pacientů s mírnou až středně závažnou renální insuficiencí je metformin bezpečný.

Studie

Ke zjištění rizika úmrtí ze všech příčin po nasazení monoterapie metforminem nebo sulfonylureou byla provedena studie, která zpracovala údaje 175 000 pacientů. Jejími probandy byli váleční veteráni s diabetem 2. typu a chronickou renální insuficiencí.

Výsledky

Během sledování zemřelo 5 000 probandů. Po korekci na zkreslující faktory byla metforminová monoterapie (ve srovnání s monoterapií sulfonylureou) asociována s významným snížením relativního rizika úmrtí ze všech příčin.

Ve stanovených rozmezích glomerulární filtrace (≥90, 60–89, 45–59 a 30–44 ml/minuta/1,73 m2) byla metforminová monoterapie asociována s 3×, 4,3×, 3,4×, a 12,1× nižším počtem úmrtí na 1 000 osoboroků. Všechny rozdíly byly statisticky významné.

Zdroj: Marcum ZA et al. Mortality associated with metformin versus sulfonylurea initiation: A cohort study of veterans with diabetes and chronic kidney disease. J Gen Intern Med 2018 Feb; 33:155. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11606-017-4219-3

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené