Přeskočit na obsah

Na co se v prevenci srdečního selhání nepomýšlí

Nakolik závažným kardiovaskulárním rizikem je užívání rekreačních drog, shrnul ve své přednášce Moderní rizikové faktory 21. století dr. Vijay Chopra (Max Super Speciality Hospital, Saket, New Delhi, Indie). Jak uvedl, poruchy spojené s užíváním návykových látek jsou signifikantní příčinou morbidity nezávisle spojené s návštěvami pohotovosti a hospitalizací pro srdeční selhání. V tomto kontextu se dr. Chopra věnoval vapingu, alkoholu a dvěma rekreačním drogám – pervitinu a kokainu. Na prezentovaných datech z University of California, San Diego, upozornil na současné rostoucí trendy v užívání návykových látek v souvislosti se SS, kde právě užívání opioidů, pervitinu a alkoholu figuruje na prvních příčkách u osob se SS, které byly v letech 2006–2016 pro srdeční selhání hospitalizovány.


Vaping

Potenciální kardiovaskulární rizika vapingu jsou dána jednak nikotinem, který vedle toho, že aktivuje CNS, působí vazokonstrikčně a podporuje vznik arytmií. Negativní roli zde ale hrají i přídatná aditiva, která podporují záněty endoteliálních buněk, akutní poranění plic, ale i vznik karcinomu plic a kardiovaskulárních chorob. Různé příchutě pak mohou způsobovat další, zatím neznámá poškození zdraví.

Obliba vapingu narůstá, od roku 2013 do roku 2021 trh vzrostl na 5 000 mil. dolarů (z 30 mil. dolarů), přičemž v dalších dvou letech se odhaduje další nárůst o 50 procent. Další nejnovější data z roku 2020 ukazují kontinuální nárůst užívání e‑cigaret a tabáku mezi roky 2011 až 2018 u mladých mezi 11 až 18 lety v USA. Podle prezentovaných informací spotřeba tabáku dramaticky narostla právě po rozšíření vapingu. Jak dr. Chopra upozornil, nepříznivé účinky e‑cigaret se pojí s cytotoxicitou, oxidačním stresem, záněty, dysregulací genových expresí, smršťováním řetězců DNA a mitochondriální dysgenezí.

Jak ve svých nejnovějších materiálech z roku 2020 uvedla Evropská asociace preventivní kardiologie (EAPC), ačkoli zatím nejsou žádná přímá randomizovaná data o vztahu e‑cigaret a SS, je dnes již zřejmé, že e‑cigarety způsobují zrychlení srdeční frekvence, endoteliální dysfunkci, zvýšení krevního tlaku a zvýšenou arteriální ztuhlost, což vede ke zvýšení kardiovaskulárního rizika e‑cigaret.


Alkohol

Alkohol, který je absorbován v žaludku a ve střevě, vstupuje do krve. V játrech a srdci přítomný enzym ADH (dehydrogenáza) jej přeměňuje na acetaldehyd, který je zhruba 30× toxičtější než alkohol. Právě acetaldehyd je hlavní příčinou s alkoholem spojených nežádoucích účinků, včetně kardiomyopatie.

„Bylo pozorováno, že lidé, kteří konzumují přes 90 g alkoholu denně déle než pět let, jsou vystaveni minimálně vyššímu riziku rozvoje asymptomatické alkoholické kardiomyopatie. Etanol vyvolává myocytolýzu, apoptózu a nekrózu myocytů, přičemž opravný mechanismus způsobuje hypertrofii a střevní fibrózu. Tato odlišná forma městnavého SS je zodpovědná za 21–36 procent všech případů neischemické dilatační kardiomyopatie v západní společnosti. Mortalita je variabilní a byl pozorován i rozdíl mezi pohlavími,“ uvedl dr. Chopra s tím, že data mapující historii alkoholického SS např. ukazují, že ti, kteří zredukovali spotřebu alkoholu, vykazují zlepšení EF LK.

Řada studií potvrdila protektivní efekt malého množství alkoholu na SS, nicméně podle velké studie s více než 100 000 pacienty (Csengeri, EHJ 2021) publikované v letošním roce, i velmi malé množství alkoholu zvyšuje riziko výskytu fibrilace síní, které s každým drinkem narůstá. „Zatímco vysoká spotřeba alkoholu (5 drinků denně po dobu 5–10 let) vede ke kardiomyopatii, nyní již máme data z recentních studií, že i malé množství alkoholu zvyšuje riziko arteriálních fibrilací,“ dodal dr. Chopra.


Rekreační drogy

Užívání pervitinu je rostoucím problémem na celém světě. Výsledkem jeho užívání je rapidní zvýšení srdeční frekvence i krevního tlaku. Chronická expozice metamfetaminu způsobuje vazokonstrikci, cerebrální hypoperfuzi a nerovnováhu cirkulujících vazoregulačních látek. Kardiomyopatie spojená s užíváním metamfetaminu je částečně reverzibilní. Po navození abstinence bylo prokázáno obnovení EF LK, avšak míra obnovy záleží na míře fibrózy a zánětu, k nimž během užívání došlo. Tato látka může také způsobit kardiomyopatii tako‑tsubo a někdy i hypertrofickou kardiomyopatii.

Kokain blokuje zpětné vychytávání dopaminu postsynaptickými nervovými zakončeními, což vede k toxicitě katecholaminů. Užívání kokainu je častým důvodem KV pohotovosti a může vést k akutnímu KV syndromu, akutnímu SS, akutnímu infarktu myokardu, zhoršení existujícího SS, aortální disekci, CMP nebo plicní hypertenzi.

„Zneužívání psychoaktivní látky je významnou preventabilní příčinou morbidity a mortality na SS. Jak vaping, tak užívání kokainu a metamfetaminu je zdraví škodlivé. Malé množství alkoholu sice může chránit před SS, avšak jak prokázaly studie publikované v letošním roce, riziko fibrilace síní se zvyšuje i při konzumaci jen malého množství alkoholu,“ shrnul dr. Chopra.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené