Přeskočit na obsah

Na konci července se připomíná Světový den Castlemanovy choroby

lékař, pacient
Foto: shutterstock.com

Světový den Castlemanovy choroby připadá každoročně na 23. červenec. Tento den je vždy velkou příležitostí pro lékaře, vědce i pacientské organizace spojit síly v pomoci nemocným s tímto vzácným onemocněním. Letos tomu tak bylo již popáté. Má to smysl i proto, že terapeutické možnosti se pro tyto pacienty v posledních letech výrazně rozšiřují.

Tak jako u jiných vzácných nemocí, i u Castlemanovy choroby (CD) až příliš často dochází ke stanovení správné diagnózy s velkým časovým odstupem. Nemocní s nevysvětlitelnou lymfadenopatií a s nejasným histologickým nálezem procházejí zdravotním systémem a jejich život může být ohrožen. Vzhledem k vzácnému výskytu CD je snadno pochopitelné, že většina lékařů s tímto onemocněním má jen malé nebo vůbec žádné zkušenosti. Nemoc se přitom může projevit v jakémkoli věku, bez ohledu na pohlaví nebo etnicitu.

Castelmanovu chorobu poprvé popsal patolog Benjamin Castleman již v roce 1954. V souvislosti s touto nemocí se ale často skloňuje jméno Davida Fajgenbauma. Jako medik ve třetím ročníku poznal CD na vlastní kůži. Při první atace idiopatické multicentrické CD téměř zemřel, ale agresivní chemoterapií a imunomodulací se podařilo onemocnění zvládnout. Recidiva na sebe nechala čekat několik měsíců. Dlouhodobou remisi navodila až imunosupresivní léčba (sirolimus). Castlemanova choroba provází dr. Fajgenbauma po celý život, jejímu výzkumu, budování povědomí u odborné i laické veřejnosti zasvětil svou celou profesní dráhu.

Měli byste vědět...

O Castlemanově chorobě

Castlemanova choroba (CD) je vzácné hematologické a onkologické onemocnění mízních uzlin, kdy jsou nejčastěji postiženy lymfatické tkáně v břiše, hrudníku, krku a pánvi. Jde o skupinu tří základních poruch imunitního systému, které spojuje právě mikroskopicky rozpoznatelná změna lymfatických uzlin. Každá porucha má však rozdílné příznaky, příčiny i odlišnou léčbu. Tři hlavní podtypy CD zahrnují unicentrickou Castlemanovu chorobu (UCD), multicentrickou Castlemanovu chorobu asociovanou s HHV‑8 (HHV‑8+ MCD) a HHV‑8 negativní/idiopatickou multicentrickou Castlemanovu chorobu (IMCD). Castlemanova choroba je spojena se zvýšeným rizikem vzniku některých zhoubných nádorů.

Incidence unicentrické formy CD (UCD) činí v USA 16–19 případů na milion obyvatel, multicentrické formy (MCD) je v USA pět případů na milion obyvatel. Pokud by tomu bylo podobně i v ČR, mělo by u nás ročně být diagnostikováno 160–190 případů UCD a 50 případů MCD.

Příznaky idiopatické multicentrické Castlemanovy nemoci

Diagnostiku tohoto onemocnění znesnadňuje skutečnost, že mnoho příznaků CD se překrývá s jinými, častějšími nemocemi. Castlemanova choroba musí být nakonec diagnostikována biopsií lymfatických uzlin, pro její diagnostiku tedy nestačí samotné příznaky. K těm nejčastějším patří:

 • zvětšení lymfatických uzlin,
 • příznaky podobné chřipce, jako jsou horečky, noční pocení, únava a úbytek hmotnosti,
 • anémie,
 • zvýšené koncentrace C‑reaktivního proteinu (CRP),
 • velmi nízké nebo velmi vysoké hodnoty krevních destiček,
 • dysfunkce ledvin,
 • dysfunkce jater,
 • akumulace tekutin,
 • hypergamaglobulinémie.

Choroba mívá individuální průběh, od chronicky probíhajících jen mírně agresivních forem „flu‑like“ až po značně agresivní formy „sepsis‑like“, které jsou méně četné. Velmi agresivní případy jsou spojeny s anasarkou s multiorgánovým selháním a vedou často k úmrtí.

Nadprodukce interleukinu 6 vede ve svém důsledku k systémové zánětlivé reakci provázené anémií chronických chorob, hypoalbuminémií, neoangiogenezí a zvýšenou vaskulární permeabilitou (cestou VEGF) a celkovými symptomy: neinfekčními subfebriliemi či febriliemi, úbytkem hmotnosti, nočním pocením, patologickou únavou.

Klinický průběh má čtyři formy:

 • opakované relapsy a remise (flu‑like),
 • stabilní perzistující choroba,
 • progredující fatální choroba (sepsis‑like),
 • transformace v maligní lymfom.

Terapie

Mezinárodní doporučení pro léčbu CD z roku 2018 uvádějí, že léčba by měla probíhat ve specializovaném centru, které má zkušenosti jak s histopatologickou diagnostikou, tak s léčebnými režimy. Kombinované chemoterapeutické režimy je vhodné ponechat pro pacienty, u nichž IMCD progreduje při použití nových léků (siltuximab, rituximab či tocilizumab, případně imunomodulační léčbou jako u myelomů). Tento přístup je založen na expertním názoru, protože pro nízkou incidenci CD nebyly prováděny srovnávací klinické studie vyjma klinické studie se siltuximabem, který jako jediný prokázal v randomizované klinické studii efekt.

V roce 2012 David Fajgenbaum spolu s Fritsem van Rhee založili platformu Castleman Disease Collaborative Network (CDCN). Jejím cílem je získat a investovat zdroje do výzkumu a zvyšování povědomí o CD. Díky ní se propojily stovky lékařů a vědců v desítkách zemí. Mimo jiné se CDCN podařilo vytvořit diagnostická kritéria a léčebné doporučené postupy pro idiopatickou multicentrickou CD.

Tato organizace podporuje i pacientské sdružení (v současnosti již více než 6 000 pacientů, z nichž někteří jsou dětského věku) k zvýšení informovanosti laické veřejnosti, pacientů a jejich blízkých.

Castelman Disease Collaborative Network na podnět doktora Davida Faj­gen­bau­ma slavila Světový den Castelmanovy choroby poprvé v roce 2018 a o rok později, 19. července 2019, městská rada ve Filadelfii jednomyslně schválila rezoluci, která prohlašuje 23. červenec za Světový den Castlemanovy choroby. Více na https://cdcn.org/.    

K věci...

Co se v poslední době mění u Castlemanovy choroby

2014   schválen první cílený léčivý přípravek proti idiopatické multicentrické CD – siltuximab

2017   první mezinárodní kritéria pro diagnózu CD

2018   první mezinárodní doporučení pro léčbu multicentrické formy CD

2019   David Fajgenbaum vydává autobiografickou publikaci Chasing My Cure: A Doctor’s Race To Turn Hope Into Action. A Memoir (Hon za léčbou: Závod lékaře za proměnou naděje v činy. Paměti)

2020   první mezinárodní doporučení pro léčbu unicentrické formy CD

2020   první prediktivní model pro idiopatickou multicentrickou Castlemanovu chorobu – definice IPI‑Castleman

Sdílejte článek

Doporučené