Přeskočit na obsah

Náhlá srdeční smrt může nastat i bez závažné levokomorové dysfunkce

Nejlepším prediktorem náhlé srdeční smrti (NSS) je v současné době nízká ejekční frakce levé komory srdeční (EF LK).

Pacienti s ischemickou chorobou srdeční (ICHS) a nízkou EF LK mají vysoké riziko NSS a představují většinu kandidátů primárně preventivního zavedení ICD. Nicméně, jelikož poměrně málo pacientů s ICHS má závažnou levokomorovou dysfunkci, až 70 % NSS se projeví u jedinců bez snížené systolické funkce levé komory. Navzdory tomu zatím nebyly nalezeny rizikové faktory NSS pro pacienty bez závažné levokomorové dysfunkce.

Autoři studovali především rizikové faktory arytmické NSS. Do prospektivního sledování zařadili 5 761 pacientů s ICHS bez implantovaného ICD. Pacienti měli EF LK > 30 % bez známek srdečního selhání anebo EF LK > 35 % a byli v NYHA třídě II a vyšší. Průměrný věk při zařazení do studie byl 64 let, 76 % byli muži a průměrná EF LK byla 56 %.

V mediánu 4 let sledování byla incidence arytmické NSS 2,1 % a nearytmické NSS 7,7 %. Mezi faktory spojené s vyšší incidencí arytmické NSS patřila EF LK mezi 30 a 40 % a NYHA třída III/IV. Riziko stoupalo úměrně s poklesem ejekční frakce levé komory. Vyšší incidence arytmické NSS byla spojena s vyšším věkem, nižší EF LK a vyšší NYHA třídou.

Komentář editora:

V současné době personalizované medicíny je nezbytné správně určit osoby rizikové pro arytmickou NSS. Přes léta výzkumu a vývoje množství pomůcek zůstává nejsilnějším prediktorem arytmické NSS nízká EF LK s hranicí ≤ 35 %, která byla určena v randomizovaných kontrolovaných studiích. Přesto náhlou smrtí umírá více jedinců s EF LK > 35 % než těch s nižší EF LK. A pouze schopnost predikovat riziko arytmické NSS u jedinců s EF LK > 35 % nám pomůže k rozhodnutí, kteří pacienti by měli být kandidáty pro zavedení ICD. Popisované studii chybí specificita, což přispívá k absenci odpovědi na tuto otázku. Otázkou do diskuze je také obtížnost a možné chyby při uplatňování současné WHO definice NSS bez pitevního protokolu, jelikož náhlá smrt může mít mnoho nekardiálních příčin.

Mark S. Link, MD reviewing Chatterjee NA et al. JAMA Cardiol 2018 May 2 Tseng ZH. JAMA Cardiol 2018 May 2. https://www.jwatch.org/na46710/2018/05/22/sudden-cardiac-death-can-occur-without-severe-left?query=etoc_jwcard&jwd=000020018440&jspc=MPD

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené