Přeskočit na obsah

Nemocniční paliativní péče se dočkala standardů

paliativa, nemocnice
Foto: shutterstock.com

Standardy poskytování specializované paliativní péče ve formě konziliárního týmu paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče v České republice byly publikovány ve Věstníku MZ ČR. Dochází tak k významné podpoře rozvoje kvalitní a dostupné paliativní péče v českých a moravských nemocnicích. Standardy jsou jedním z výstupů pilotního projektu nemocniční paliativní péče MZ ČR.

Dokument je významným výsledkem dlouholeté práce odborníků v oblasti paliativní péče, jeho základy pomohly definovat zjištěná data a vznikly za podpory projektu Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.00/15_039/0007277, realizovaného Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost financovaného z Evropského sociálního fondu. Tyto standardy formulují jak principy, tak formu poskytování paliativní péče konziliárními týmy paliativní péče (KTPP) a jejich místo v systému i aktuální finanční zajištění (podrobně viz Ministerstvo zdravotnictví ČR, Věstník č. 1/2022 – https://www.mzcr.cz/vestnik/vestnik‑c‑1‑2022).

KTPP poskytuje intervence časné i terminální paliativní péče. Jedná se o multidisciplinární týmy, které zajišťují konzultace a intervence paliativních specialistů pro všechna oddělení nemocnice. „Nemocní i jejich blízcí zažívají v péči paliativních týmů respekt k vlastním hodnotám a přáním, jistotu, že i s pokročilou nemocí nebo v samotném závěru života nezůstanou bez pomoci a že se o jejich potřeby postarají erudovaní profesionálové – jak ohledně potřeb tělesných, tak i psychických, spirituálních nebo sociálních. Konziliární týmy paliativní péče v nemocnicích se staly nositeli skutečné mezioborové spolupráce a jejich role je velmi dobře hodnocena jak pacienty a jejich rodinami, tak lékaři a dalšími zdravotníky v nemocnicích,“ popisuje význam týmů MUDr. Ondřej Kopecký, primář Kliniky paliativní medicíny 1. LF UK a VFN a člen realizačního týmu projektu.

Obvyklé situace, ve kterých je indikována péče KTPP

KTPP intervenuje na žádost základního ošetřujícího týmu nebo na základě elektronického screeningu potřeb paliativní péče, pokud je takový systém u daného poskytovatele zdravotních služeb zaveden. Podnět k intervenci KTPP může iniciovat i pacient sám, případně jeho blízcí. Situace obvyklých indikací pro intervenci týmu specializované paliativní péče jsou:

  • podpora v porozumění situaci a možnostem vývoje i alternativám poskytované péče v situacích pokročilých závažných a život ohrožujících onemocnění,
  • práce s emocemi a adaptací na situaci závažného onemocnění i závěru života,
  • komunikace závažných témat, formulace hodnot a preferencí klíčových pro stanovení cíle a plánu péče,
  • mediace neadekvátního očekávání a konfliktů při formulaci cíle a plánu péče,
  • léčba a tlumení symptomů (např. symptomy závěru života, dušnost, bolest, GI symptomy, poruchy spánku, úzkost a deprese, výživa a další),
  • psychické a spirituální symptomy a potřeby jako samota, existenciální tíseň, ztráta smyslu, motivace či naděje,
  • organizační, sociální a koordinační potřeby v kontextu závěru života a umírání,
  • organizační zajištění a předání do navazující péče poskytovatele specializované paliativní péče,
  • koordinace komunikace v kontextu medicínských a etických dilemat,
  • péče směřovaná blízkým se zaměřením na psychickou a emoční podporu, adaptaci na situaci závažného onemocnění, sociální stabilitu apod.

Standardy popisují KTPP jako multidisciplinární tým s definovaným personálním zabezpečením (lékař, sestra, zdravotně‑sociální pracovník, psycholog nebo jiný zdravotnický pracovník s ukončeným psychoterapeutickým výcvikem akreditovaným pro práci ve zdravotnictví), v současné úpravě se jedná o dva typy týmů dle objemu úvazků. Specializovaná paliativní péče v podobě KTPP je součástí komplexní sítě služeb specializované paliativní péče v ČR. Standardními součástmi této sítě ve vyspělých zdravotnických systémech jsou péče ambulantní, lůžková včetně konziliární a péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacientů.

Úhradová vyhláška pro rok 2022 definuje bonifikaci pro poskytovatele, který zajišťuje paliativní péči prostřednictvím samostatného paliativního týmu. Cílem tohoto opatření je zajistit udržitelnost pilotního projektu financovaného z EU a podpořit poskytování specializované paliativní péče v dalších nemocnicích. V současné době splňuje podmínky přiznání bonifikace 25 KTPP v nemocnicích v celé ČR.

Rostoucí zájem o nemocniční paliativní péči

Zvyšující se zájem o rozvoj paliativní péče v nemocnicích v ČR potvrdil i dotazníkový průzkum MZ ČR již v uplynulých letech. Bylo zjištěno, že v roce 2020 už 40 nemocnic v ČR deklaruje existenci týmu paliativní péče, což znamená dvojnásobný nárůst oproti roku 2018, kdy fungovalo pouze 18 týmů. Respondenti z nemocnic, ve kterých paliativní tým zatím nevznikl, avizovali zájem o jeho zavedení. Stoupající počet paliativních týmů v nemocnicích s sebou přináší také významné zlepšení péče o těžce nemocné. Jejich role roste i s ohledem na aktuální epidemickou situaci a nárůst počtu pacientů, kteří prožívají závěr života v nemocnici bez kontaktu s blízkými.

Průběžná data zjištěná v rámci pilotního projektu ukazují užitečnost konziliárních týmů paliativní péče jak pro pacienty se závažnou život limitující diagnózou, tak pro zdravotníky, kteří s nimi pracují. Zlepšení kvality života znamenala práce KTPP pro téměř 57 procent pacientů v terminální paliativní péči, 77,6 procenta v časné paliativní péči a ve 100 procentech u časné paliativní péče u nezletilého.

Doporučené