Přeskočit na obsah

Nimotuzumab může být účinný u Ca pankreatu s wild‑type KRAS

karcinom, rakovina
Ilustrační foto: iStock. Všechny osoby jsou modelem.

Mutace v genu KRAS, které jsou přítomny téměř u 90 procent karcinomů slinivky břišní, mohou zmírnit jakýkoli přínos látek cílených na EGFR. Výsledky nové randomizované, placebem kontrolované studie u pacientů s pokročilým karcinomem pankreatu s divokým typem KRAS, kteří předtím nedostávali žádnou chemoterapii pro metastatické onemocnění, ukazují, že přidání monoklonální protilátky zaměřené na EGFR nimotuzumabu ke gemcitabinu zlepšilo přežití bez progrese u této podskupiny pacientů. Primární cílový ukazatel celkového přežití (OS) měl tendenci být vyšší u nimotuzumabu ve srovnání s placebem (medián 10,9 vs. 8 měsíce; poměr rizik 0,66).

Pacienti dostávali každý týden gemcitabin po dobu 3 týdnů v režimu on a 1 týden off v kombinaci s placebem nebo monoklonální protilátkou zaměřenou na EGFR nimotuzumabem každý týden. Ze 480 pacientů, u nichž byl zjišťován stav divokého typu KRAS, bylo identifikováno 82 (17 %). Přežití bez progrese bylo delší u nimotuzumabu ve srovnání s placebem (medián 4,2 vs. 3,6 měsíce; HR, 0,60; p = 0,04).

Zdroj: Qin S et al. Nimotuzumab plus gemcitabine for K‑Ras wild‑type locally advanced or metastatic pancreatic cancer. J Clin Oncol 2023 Nov 20; 41:5163.

Sdílejte článek

Doporučené