Přeskočit na obsah

Nová příležitost pro herní specialisty

První pilotní vzdělávací program organizovaný Nadačním fondem Klíček proběhl za podpory Výboru dobré vůle, Nadace Olgy Havlové, už v roce 1999, na některých bězích v pozdějších letech pak participovala Fakulta humanitních studií UK.Program je prvotně určen zájemcům o herní práci („play‑specialism“, „child‑ ‑life“), ať už v této oblasti pracují, nebo o takové profesi uvažují; vzhledem ke svému záběru je ale otevřený všem motivovaným zájemcům, kteří přicházejí do kontaktu s nemocnými a hospitalizovanými dětmi a/nebo dospělými, i těm, kdo se starají o děti a/nebo dospělé se zvláštními potřebami nebo s poruchami učení.

V Evropě se herní specialisté v dnešním pojetí začali poprvé objevovat v britských nemocnicích těsně před rokem 1970. Důvodem pro jejich zavedení byla snaha přizpůsobit prostředí nemocnice potřebám dětského pacienta a zajímavé je, že první herní specialisté (tenkrát označovaní jako herní pracovníci, „playworkers“) nebyli připravováni, zaváděni a placeni resortem zdravotnictví, ale neziskovou organizaci Save the Children Fund. Na podobném modelu funguje v České republice podpora herní práce na dětském oddělení v Městské nemocnici Ostrava: už jedenáct let tam herní práci finančně podporují Nadační fond Klíček a Sdružení Klíček, z. s. – neziskové organizace, které se dlouhodobě rozvoji a etablování této nové profese v České republice věnují.

Z Velké Británie se myšlenka herní práce postupně rozšířila do mnoha dalších zemí, herní pracovníci a herní specialisté se během let stali součástí nemocničních týmů na dětských odděleních v mnoha zemích po celém světě. Své místo si herní práce našla také v komunitních projektech a na dalších místech i mimo nemocniční prostředí. Nejvýraznější dopad má ale stále práce nemocničních herních specialistů, kteří se věnují dětským pacientům.

Za posledních dvacet let prošel obor obrovským vývojem: největší profesní organizace dnes pořádají své konference, vydávají svá periodika, díky internetu také funguje rychlá informační výměna postupů, témat a osvědčených technik, a to doslova napříč kontinenty. A není divu, že se mezi zájemci o studium herní práce často objevují zdravotní sestry, z nichž se některé po absolvování patřičné kvalifikační průpravy rozhodnou vyměnit sesterskou uniformu za novou roli, v níž jsou „malému pacientovi mnohem blíž“, jak to některé z nich charakterizují: herní práce jim totiž umožní pracovat s dětským pacientem z docela jiné perspektivy a pomáhat mu během hospitalizace celou škálou podpůrných postupů a technik.

„Je to krásná a radostná práce, a hlavně: nemusím z pokoje dětí hned odcházet, což jsem musela jako sestra – třeba po aplikaci léků; mám čas trávit s nimi důležitou dobu, kdy podstupují různá vyšetření a zákroky, a pomáhat jim i jejich rodičům vlastně v průběhu celé léčby,“ reflektuje svou novou roli herní specialistka z jedné fakultní nemocnice.

Profese herního specialisty vytváří zcela jiný komunikační a pracovní prostor, ve kterém se uplatňuje celá škála podpůrných technik a dovedností, pomáhajících dětským pacientům co nejlépe zvládnout dobu trávenou v nemocnici.

Předchozí zdravotnické vzdělání ale není pro studium herní práce podmínkou, pro některé studenty-zdravotníky bylo dokonce těžké nové roli přivyknout.

„Uvědomila jsem si, že když jsem v nemocnici ve službě, tedy jako sestra, tak prostě k pacientovi vtrhnu do pokoje, abych tam rychle udělala, co je potřeba, ale když jsem na oddělení na praxi jako herní specialistka, tak vždycky na dveře pokoje zaklepu, než dovnitř vstoupím,“ popisovala během studia herní práce svou novou situaci jedna ze studentek. Její velmi zajímavá závěrečná práce s názvem „Klepat, nebo neklepat?“ se pak týkala důležitého etického a praktického rozměru herní práce, a to neslučitelnosti dvou profesí, tedy profese herního specialisty a zdravotní sestry, u jednoho člověka při práci na jednom nemocničním oddělení.

V osobě herního pracovníka by měl dětský pacient (a jeho blízcí) vždy najít někoho, kdo je schopný pohlížet na nemocnici a všechno to, co se v ní odehrává, „dětskýma“ očima, někoho, kdo bude vždycky víc blízkým člověkem než technicky zaměřeným „zdravotnickým profesionálem“. I proto bývá metamorfóza do nové profese někdy tak náročná, a to nejen pro zdravotníky, ale také například pro pedagogy. Bez odborné průpravy se nelze stát dobrým herním specialistou, a to nejen proto, že náplní práce herního specialisty není „jen“ nabídka vhodných herních aktivit ani „pouhá“ příprava na chystané zákroky a případná asistence u nich.

Hlavní snahou nemocniční herní práce je ulehčit dítěti pobyt v nemocnici – ovšem nikoli tím, že bude realitu barvit na růžovo, trápení viděné dětskýma očima bagatelizovat a dítě případně manipulovat a odvádět jeho pozornost. Herní specialista musí umět dítěti naslouchat a – v tom nejlepším slova smyslu profesionálně – vyhodnocovat, co je pro ně v tu kterou chvíli nejlepší. Například ona příprava dětí na chystané zákroky – v řadě našich nemocnic poslední dobou čím dál populárnější – se v českém prostředí ne vždy děje s potřebnou erudicí, citem a porozuměním pro dětskou psychiku a vnímání.

Studijní program, který se letos znovu rozbíhá a je oproti minulým běhům rozšířen o oblast doprovázení, směřuje k zavádění odborně erudovaných herních specialistů do tuzemské zdravotnické praxe, a tím je i příspěvkem k budoucí proměně systému – je jedním z kroků na cestě, která naše zdravotnictví povede směrem od hluboce zakořeněného paternalismu ke skutečnému respektu k principům tzv. family‑centred care, tedy péče, která na dětského pacienta pohlíží důsledně v kontextu jeho rodiny a rodině přiznává důležité slovo při rozhodování o podobě poskytované péče. Je dobrou zprávou, že se tak na mnoha místech v České republice již děje – často jde o nemocniční oddělení, která nepřitahují pozornost hlavních médií, což ale jejich práci na významu nijak neubírá. Mezi taková pracoviště patří například dětské oddělení v Orlickoústecké nemocnice, kde se principy péče zaměřené na celou rodinu dětského pacienta staly součástí každodenní péče už před mnoha lety; jistě se tak děje především zásluhou primáře MUDr. Luďka Ryby a jeho týmu. „Myslím, že by praxi moc pomohlo, kdyby se profese herního specialisty dostala do katalogu prací, protože nemocnice, kde už mají s herní prací dobré zkušenosti a herní specialisty v nějaké podobě zaměstnávají, by je pak už nemusely schovávat za jiné profese, jako je učitel, zdravotní sestra nebo ošetřovatelka, nebo by se nemusely spoléhat jen na sponzorské dary, ze kterých jsou dnes také někteří herní specialisté placeni – bylo by pak totiž možné vytvořit tabulková místa. Věřím, že by to rozvoji herní práce u nás moc pomohlo. Vím, o čem mluvím, já sám jsem na problém s financováním herní práce narazil,“ komentuje situaci MUDr. Ryba z Orlickoústecké nemocnice.

 

K VĚCI…
Nová profese – herní specialista
Nová profese – herní specialista Vzdělávací program „Specialista pro hru, komunikaci a doprovázení v institucionální a domácí péči“ je koncipován tak, aby poskytoval ucelené vědomosti a dovednosti potřebné pro práci herního specialisty – nové profese, se kterou se už několik let můžete potkat i v některých tuzemských zdravotnických zařízeních. Výuka se dotýká zejména tří velkých oblastí: ošetřovatelství, herní práce a komunikace. Náplň učebního programu je rozdělena do několika tematických skupin, které jsou s ohledem na práci s rodinami hospitalizovaných dětí důležité: velká pozornost je tak věnována například vývojovým potřebám dítěte, základní orientaci ve zdravotnických disciplínách, mezi něž patří zejména anatomie, patologie, klinická propedeutika a ošetřovatelství, studenti se seznámí i se základy zdravotnické terminologie, s fungováním zdravotního systému, se specifiky jednotlivých typů institucí poskytujících zdravotní a sociální péči, s právními souvislostmi (nejen) pediatrické hospitalizace, s otázkami lidských práv aplikovaných na oblast zdravotnictví a institucionální a domácí péče, se základy etiky a spirituální péče. Specifikem programu je to, že se soustřeďuje i na prostředí a situace nezdravotnické povahy, v nichž se děti a jejich blízcí stávají zvláště zranitelnými: věnujeme se tedy také mj. tématům náhradní rodinné péče, vězeňství, uprchlických táborů, pohřebnictví či alternativních životních stylů. Program není soustředěn jen na získávání znalostí a praktických dovedností, ale pomáhá celkovému zcitlivění a osobnostní kultivaci a rozvoji kritického uvažování. Hra není v kontextu vzdělávacího programu vnímána jako cosi nevážného, zbytečného a zbytného, ale jako zásadní prostředek a nástroj k poznávání světa a jako laboratoř ke zkoumání, navazování a rozvíjení mezilidských vztahů.
Základními formami studia jsou přednášky, semináře, diskuse, praktická cvičení, odborná praxe, exkurze, tutoriální konzultační výuka. Součástí programu je také práce na samostatných projektech. Účast v kursu předpokládá po celou dobu tří semestrů trvalý kontakt s vybraným pracovištěm kontinuální praxe, domácí studium a přípravu. Součástí závěrečné zkoušky je pak návrh řešení konkrétní situace ze zdravotnické praxe a obhajoba absolventské práce.
Na tvorbě programu se podílejí a svou lektorskou účastí přispívají i odborníci ze zahraničí, zejména ze Spojených států, Velké Británie, Mexika a Švédska. Také skladba tuzemských lektorů je poměrně pestrá – v minulých bězích programu vyučovali například prof. Helena Haškovcová, doc. Zdeněk Pinc, MUDr. Marie Svatošová, PhDr. Jaroslav Šturma či PhDr. Václav Martin. Přijímací řízení formou motivačních pohovorů proběhne počátkem března (v Praze, Plzni a Ostravě), výuka začne na přelomu března a dubna. Organizační podrobnosti, podmínky přijetí a termíny pohovorů budou zveřejněny na webových stránkách www.playwork.cz.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené