Přeskočit na obsah

Nové poradenství pro onkology

ESMO_logo_RGB
From Wikimedia Commons

Přední evropská profesní organizace pro lékařskou onkologii (ESMO) připravuje novou řadu informačních zdrojů určených k vedení lékařů v oblastech onkologické praxe, na něž se dosavadní pokyny nevztahují nebo jsou pro klinické rozhodování nedostatečné.

„Tempo pokroku v onkologii, které je hnáno jednak pokrokem v našem porozumění molekulární podstatě nádorového onemocnění a zároveň bezprecedentním počtem nových léků vstupujících do klinické praxe, nevyhnutelně vytváří mezery v důkazech, které nás jako lékaře nechávají na pochybách o tom, jak nejlépe zvládnout určité případy v naší praxi. V těchto mezerách májí právě konsensuální prohlášení odborníků ESMO pomoci orientovat se, dokud nebudou k dispozici robustnější data,“ řekl ředitel ESMO pro vzdělávání prof. Florian Lordick z německé Univerzity v Lipsku.

Tato konsensuální prohlášení budou zveřejňována v časopisech ESMO. K prvním příkladům patří nově připravené prohlášení „ESMO Expert Consensus Statements on management of EGFR mutant Non‑Small Cell Lung Cancer“, publikované v únoru 2022 v Annals of Oncology (DOI: https://doi.org/10.1016/j.annonc.2022.02.003).

V návaznosti na upravenou metodiku, kterou ESMO vyvinula za účelem vedení léčby onkologických pacientů během pandemie onemocnění covid‑19, představuje nově publikovaný dokument výsledky procesu budování konsensu v případě mutace genu EGFR u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC). Virtuální setkání v roce 2021 svedlo dohromady multidisciplinární panel 34 mezinárodních odborníků na karcinom plic z 18 zemí, kteří diskutovali o otevřených otázkách v léčbě tohoto podtypu nádoru, včetně potřeb a perspektiv pacientů, kteří byli v diskusi zastoupeni advokátkou Jill Feldmanovou, pacientkou s NSCLC s mutací EGFR. Jak uvedli spoluautoři materiálu Antonio Passaro z Evropského onkologického institutu v Miláně a prezident ESMO Solange Peters, hlavní snahou je spojit přední odborníky v oboru s cílem objasnit problémy v onkologické péči, které představují otázky pro praktikující onkology.

Jak se autoři shodují, zavedení cílené terapie EGFR v posledních 15 letech drasticky změnilo léčebné prostředí onemocnění. Mutace EGFR (epidermal growth factor receptor) jsou přítomny u 15 procent nemalobuněčných karcinomů plic, zejména u pacientů s diagnózou adenokarcinomu. Avšak navzdory zavedení cílených terapií zůstávají důkazy v některých konkrétních oblastech stále omezené nebo protichůdné. „Zkoumali jsme proto řadu dalších otázek, kde jsou důkazy buď omezené, nebo si odporují, s cílem vytvořit užitečné poznatky na podporu rozhodování onkologů v situacích, které v současné době nejsou v ESMO doporučeních ‚Clinical Practice Guidelines‘ založených na důkazech adekvátně řešeny,“ vysvětlil důležitost práce ESMO Chief Medical Officer prof. George Pentheroudakis.

Celkem bylo vypracováno 29 konsensuálních prohlášení týkajících se úlohy analýz tkání a biomarkerů, léčby a následných přístupů jak pro časné stadium, tak pro metastatické onemocnění, jakož i potřebu zahájit v budoucnu specifické molekulárně řízené a molekulárně agnostické klinické studie. „Každé prohlášení je podpořeno zjištěními z panelových diskusí a doprovázeno konsensuálními doporučeními se shrnutím důkazů, které je podporují. To nabízí podrobný obraz pro lékaře a pro jejich zvážení, jak je prezentovat jednotlivým pacientům ve své praxi,“ dodal prof. Pentheroudakis.

Jak shrnul, tento dokument je referenčním bodem pro budoucí terapeutické kroky v oblasti mutace EGFR u nemalobuněčného karcinomu plic v době, kdy se díky schvalování nových léků pro specifické změny a aktivnímu hledání strategií pro optimalizaci první linie léčby a lepší zvládnutí rezistence stále objevují nové perspektivy pro patologie s mutacemi EGFR. Do budoucna bude ESMO důsledně pracovat na poskytování těch nejlepších dostupných odpovědí na další naléhavé otázky, které onkologičtí odborníci a také pacienti potřebují řešit.

V blízké době pak budou zveřejněny další odborné konsensy týkající se různých témat, mezi prvními připravovanými jsou následující:

  • Přežití nádorového onemocnění a jak urychlit implementaci vysoce kvalitní péče o přeživší a výzkum v této oblasti
  • Optimalizace managementu onkologických pacientů léčených radioterapií současně s imunoterapií/cílenou léčbou
  • Léčba karcinomu prsu související s těhotenstvím

Sdílejte článek

Doporučené