Přeskočit na obsah

Nové zdravotní výkony pro praktické lékaře

Šonka Petr 1 foto SPL ČR
MUDr. Petr Šonka. Foto: SPL

Předseda SPL ČR MUDr. Petr Šonka přinesl účastníkům XL. výroční konference Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP konané ve Zlíně ve dnech 10.–13. 11. 2021 nejnovější informace o nových zdravotních výkonech, které budou v nejbližší době zařazeny do praxe v ordinacích praktických lékařů.

První dva nové výkony s kódy 0119601197 souvisejí s časným záchytem bronchogenního karcinomu plic. První z obou výkonů začíná výběrem pacienta z databáze dle kritérií stanovení metodikou pro screening a pozváním pacienta na screening (pošta, e‑mail nebo SMS) a pokračuje povinností lékaře informovat se, zda již pacient není dispenzarizován plicním lékařem za účelem zamezení duplicit. Výkon 01197 je od předešlého rozdílný v tom, že se pacientovi do lékařské dokumentace zavede informace, že pacient zařazení do screeningového programu odmítl.

Další z novinek je výkon s kódem 25504 spočívající v intervenci léčby závislosti na tabáku. Jedná se o pneumologický výkon, který je s praktickými lékaři sdílen. Výkon navazuje na výkon časného záchytu karcinomu plic, vykazuje se pouze s výkony č. 25507 (plicní výkon), č. 01196 a č. 01197. Nelze jej vykázat s výkony č. 25501 a č. 25503, což jsou specializované intervence léčby závislostí na tabáku vykazované centry pro odvykání kouření.

Výkon č. 25504 začíná rozhovorem s pacientem a prostudováním jeho dokumentace. Cílem je zjištění, zda pacient v současné době kouří nebo používá tabák v jakékoli formě. Objektivizace údajů se provede změřením koncentrace CO ve vydechovaném vzduchu, což je obsahem nového návazného výkonu č. 25224. Jedná se opět o pneumologický výkon, který praktičtí lékaři sdílejí. Jedná se o objektivizaci statusu kuřáka, zda pacient skutečně kouří, či nikoli. K výkonu je zapotřebí analyzátor CO v ceně asi 20 000 korun. Výkon je desetiminutový, zahrnuje materiál v hodnotě 97 Kč, jeho celková hodnota je 159 bodů. Výkon pro měření koncentrace CO (č. 25224) se vykazuje také u výkonů 25507 a 25227, ale tyto výkony jsou již pro praktické lékaře nesdílené.

Ve spolupráci s pneumologickou společností se podařilo upravit již existující výkon č. 25211 pro screening spirometrie, kdy praktický lékař může provádět měření FVC, FEV1, FEV%, případně PEF. Výkon byl v minulosti velmi podhodnocen, nyní má hodnotu 143 bodů místo původních 41 bodů. U tohoto výkonu kombinace s jinými kódy spirometrie není možná.

Další z výkonů, které prezentoval MUDr. Šonka, není nový, ale kvůli pandemii COVID‑19 nebyl doposud používán. Jedná se o výkon č. 01210 k testování mentálních funkcí pomocí standardizovaného testu MMSE v ordinaci praktického lékaře. Výkon se vykazuje:

  • u bezpříznakových pacientů v rámci časného záchytu demence v případě pozitivního výsledku testu MiniCog
  • u pacientů s nově zachycenými příznaky poruchy mentálních funkcí
  • u dispenzarizovaných pacientů s demencí v ordinaci praktického lékaře, kteří při předchozích vyšetřeních dosáhli vyššího skóre než 6, a to s perio­dicitou 1× za dva roky.

Výkon č. 01210 je ohodnocen 243 body a podstatnou část tohoto výkonu může provést zdravotní sestra.

Poslední prezentovaný výkon č. 01211 se týká péče o pacienty s demencí v ordinaci praktického lékaře, má hodnotu 253 bodů a čas 20 minut. Kód je aplikován při vyšetření pacienta s Alzheimerovou nemocí nebo jinou demencí, který je dispenzarizován u praktického lékaře. Pacient musí být před předáním do péče praktického lékaře vyšetřen specialistou a mít potvrzenou diagnózu demence.

Stávající i nové zdravotní výkony budou dostupné s podrobnými detaily na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví.

Úhrady v roce 2022 v ordinaci praktického lékaře

V další části svého sdělení se MUDr. Šonka věnoval otázkám úhrad na příští období roku 2022. Dle údajů VZP se odbornosti 001 (všeobecné praktické lékařství) a 002 (praktické lékařství pro děti a dorost) dohromady podílely v r. 2015 na čerpání úhrad ve výši 14,4 mld. Kč. V dalších letech docházelo k pozvolnému nárůstu. Meziroční nárůst byl nejzásadnější mezi lety 2019 a 2020, kdy v roce 2020 dosáhl celkové výše téměř 19,6 mld. Kč. Bylo to způsobeno především reformou primární péče, která byla zahájena v roce 2018. Za posledních šest let tedy rostly úhrady u všeobecných lékařů o 36 procent.

Dohodovací řízení se zdravotními pojišťovnami na rok 2022 stanovilo čtyřprocentní růst úhrad pro všechny segmenty lékařské péče kromě oblasti ambulantních specialistů, kde k dohodě nedošlo. Následné navýšení tarifů se promítne do všech segmentů dalším růstem o přibližně pět procent. Celkové navýšení meziročního růstu úhrad v segmentu všeobecného praktického lékařství v roce 2022 tedy bude devítiprocentní.

Dojde k významnému navýšení sazby kapitace o 4 Kč pro všechny tři kategorie sazeb podle délky ordinační doby praktického lékaře na částky 60, 54 a 51 Kč. „V nejvyšší kategorii kapitační úhrady se v současné době nachází více než 70 procent ordinací praktických lékařů,“ podotkl MUDr. Šonka. Hodnota bodu pro r. 2022 je stanovena na částku 1,20 Kč.

„Segment praktického všeobecného lékařství je jediným segmentem, který není žádným způsobem regulován. Práci, kterou uděláte a vykážete, vám také zdravotní pojišťovna zaplatí. Záleží pouze na vás a vašich kapacitách, kolik práce jste schopni vykonat,“ vzkázal praktickým lékařům MUDr. Šonka.

Sdílejte článek

Doporučené