Přeskočit na obsah

Novinky v kardiologii v roce 2017: nástroje a zobrazení v perkutánních intervencích

Na poli pomocných metod při perkutánní koronární intervenci (PCI) byly srovnávány metody FFR s iFR a také OCT s IVUS.

Lékem potahované stenty

Publikované studie srovnávající jednotlivé lékové stenty (DES) byly založeny na zásadě non-inferiority. Většina výsledků jednoročních i dlouhodobých sledování moderních DES je velmi dobrá bez významných rozdílů mezi značkami.

Ve studii BIOFLOW V byly srovnávány sirolimem potahovaný polymerní biodegradabilní stent Orsiro a stent Xience. Selhání intervenované léze se vyskytlo po 12ti měsících u 6 % pacientů ve skupině Orsiro stentu a v 10 % u stentu Xience (p = 0,0399).

Studie SENIOR sledovala starší pacienty podstupující PCI a srovnávala použití DES a bare metal stentu (BMS) se zkrácenou dobou podávání duální antiagregace: 1 měsíc u elektivních výkonů, 6 měsíců u akutního koronárního syndromu (AKS). Studie potvrdila významnou redukci v kompozitním endpointu (celková mortalita, infarkt myokardu, cévní mozková příhoda, opakovaná revaskularizace intervenované léze) při použití DES. Incidence krvácení byla stejná v obou skupinách (5 %).

Polymer-free lékové stenty

Polymer-free biolimem potahovaný stent Biofreedom byl ve studii LEADERS-FREE srovnán s BMS u pacientů s vysokým rizikem krvácení. V podskupině pacientů s AKS bylo zavedení stentu Biofreedom efektivnější a bezpečnější s významně nižší celkovou mortalitou pacientů. Stejně jako ve studii SENIOR nebyl mezi stenty rozdíl v počtu krvácivých příhod.

Biodegradabilní stenty/výztuže ABSORB

Největší studií s biodegradabilním stentem ABSORB vs. Xience DES byla studie AIDA. Tato studie byla předčasně ukončena pro jistou či možnou trombózu ve stentu, která byla ve skupině ABSORB 3,5 % a ve Xience skupině 0,9 % (HR 3,87 %; 95% CI 1,78-8,42, p < 0,001).

Analýza čtyř studií se stentem ABSORB vs. Xience (ABSORB JAPAN, ABSORB CHINA, ABSORB III, ABSORB II) prokázala ve 36 měsíční analýze vyšší výskyt selhání intervenované léze v ABSORB skupině (11,7 % vs. 8,1 %, p = 0,006) způsobené především velmi pozdními trombózami ve stentu. Biodegradabilní stenty byly v září 2017 staženy z trhu.

MAGMARIS

Druhá generace biodegradabilního stentu MAGMARIS byla testována v první klinické studii BIOSOLVE II. Během 12měsíčního sledování nedošlo k výskytu trombózy ve stentu, během dvou let došlo k selhání intervenované léze u 5,9 % pacientů. V současnosti probíhají kontrolovaná sledování pro specifické indikace, není ale zatím k dispozici randomizovaná studie srovnávající MAGMARIS s DES.

Funkční a zobrazovací vyšetřovací metody

Frakční průtoková rezerva (FFR) a instantaneous wave free ratio (iFR) jsou alternativní metody používané při vedení PCI. Tyto metody byly mezi sebou srovnávány ve studiích DEFINE-FLAIR a iFR-Swedeheart, v obou studiích byla prokázána non-inferiorita iFR vůči FFR. Nicméně v jednom z pěti případů jsou tyto metody diskrepantní a cílem následujících studií bude najít příčinu této diskrepance. V jednoročním sledování jsou ovšem tyto metody srovnatelné a obě mohou být použity při vedení PCI.

Intravaskulární ultrazvuk (IVUS) a optická koherenční tomografie (OCT)

Studie OPINION a ILUMIEN III srovnávaly tyto metody při vedení PCI. Obě studie prokázaly podobné výsledky a non-inferioritu OCT vůči IVUS. Z metaanalýz studií sledujících intravaskulární techniky při vedení PCI vyplývá, že tyto metody vedou k omezení rizika kardiovaskulárního úmrtí a závažných nežádoucích příhod.

Zdroj: Kristensen SD, Maeng M, Capodanno D, Wijns W. The year in cardiology 2017: coronary interventions. Eur Heart J. 2018 Mar 14;39(11):914-924. doi: 10.1093/eurheartj/ehx798.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Zdravější plíce – zdravější lidé

1. 12. 2022

U příležitosti Světového dne chronické plicní nemoci (CHOPN), který každoročně 16. listopadu připomíná dopad chronických plicních onemocnění na…