Přeskočit na obsah

O laparoskopii a thorakoskopii opět v Ostravě

Slavnostního zahájení konference se zúčastnili přestavitelé vedení Fakultní nemocnice Ostrava (MUDr. Josef Srovnal a MUDr. Václav Procházka, Ph.D.), děkan Fakulty zdravotnických studií Ostravské univerzity doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc., náměstek primátora statutárního města Ostrava Mgr. Lubomír Pospíšil a zástupci České chirurgické společnosti ČLS JEP (prof. MUDr. Miloslav Duda, DrSc., a prof. MUDr. Zdeněk Krška, CSc.).

Letošní ročník byl mimo jiné věnován životnímu jubileu autora tohoto článku, který stál u zrodu laparoskopické chirurgie v České republice a v úvodní přednášce se zamýšlel nejen nad současnými možnostmi této metody, ale i nad pravděpodobným směrem dalšího rozvoje, jejž představují metody jednoportové chirurgie (Single Incision Laparoscopic Surgery – SILS) a NOTES (Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery).

Konference se zúčastnilo 168 lékařů a 115 sester z různých nemocnic České a Slovenské republiky. Pozvání v Ostravě přednášet přijal rovněž prof. dr Maleckas z Kaunasu v Litvě, který je specialistou v bariatrické chirurgii. Ve svém sdělení seznámil posluchače s rolí laparoskopického Roux‑Y bypassu v léčbě morbidní obezity, s indikacemi, provedením, komplikacemi a výsledky tohoto výkonu na svém pracovišti.

 

Laparoskopie v onkochirurgii

Velká část přednášek byla věnována laparoskopickým operacím v onkochirurgii. MUDr. Lukáš Adamčík z Onkologického centra J. G. Mendela v Novém Jičíně a MUDr. René Aujeský, CSc., z I. chirurgické kliniky FN Olomouc své prezentace zaměřili na zkušenosti s thorakoskopickou, resp. laparoskopickou operativou u karcinomu jícnu.

MUDr. Lubomír Martínek, Ph.D., z FN Ostrava zhodnotil dlouhodobé výsledky laparoskopické chirurgie pro karcinom rekta, kdy podskupina pacientů s karcinomem rekta stadia III jednoznačně profituje z laparoskopického přístupu se signifikantně lepším celkovým přežíváním.

MUDr. Igor Guňka ze stejného pracoviště srovnával onkologické výsledky laparoskopického a otevřeného přístupu u nemetastazujícího karcinomu kolon. Také z této statisticky podložené přednášky vyplynulo, že laparoskopická chirurgie je bezpečnou alternativou otevřeného přístupu.

Poslední trendy ve vývoji laparoskopické chirurgie jater a výsledky miniinvazivní léčby ložiskového postižení prezentoval MUDr. Petr Vávra, Ph.D., z FN Ostrava. Komplexní pohled na léčbu metastáz kolorektálního karcinomu získali účastníci konference díky přednášce MUDr. Jiřího Dokulila z Onkologické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava. Pokročilou laparoskopickou techniku ukázal formou krátkých videí primář MUDr. Michael Vraný z Nemocnice Jablonec nad Nisou, který provádí v indikovaných případech laparoskopicky jak distální pankreatektomie, tak i duodenohemipankreatektomie.

Stejně jako na žilinském chirurgickém fóru v září letošního roku i v Ostravě zazněly prezentace věnované laparoskopii pro onemocnění žaludku včetně gastrektomií pro karcinom. Třebaže laparoskopická gastrektomie není zatím standardní metodou a nejsou plně dořešeny otázky lymfadenektomie z hlediska onkologické radikality, jsou pracoviště, která prezentují relativně velké soubory pacientů se srovnatelnými krátkodobými i dlouhodobými výsledky v porovnání s otevřenou alternativou. Velké zkušenosti s laparoskopií žaludku představil doc. MUDr. Ľubomír Marko, Ph.D., z OMICHE (Oddělení miniinvazivní chirurgie a endoskopie) FN Banská Bystrica, který na videu ukázal možnost provedení gastrektomie totálně laparoskopicky.

 

Laparoskopie jednou incizí

Několik pracovišť ve svých sděleních představilo zatím iniciální zkušenosti s laparoskopickou chirurgií jednou incizí (SILS). Touto technikou v České republice již byly provedeny cholecystektomie, apendektomie, hernioplastiky a sleeve gastrektomie. Poměrně velký soubor takto odoperovaných pacientů (více než 250) prezentoval MUDr. Tomáš Verner, primář Chirurgicko‑traumatologického oddělení z Klaudiánovy nemocnice v Mladé Boleslavi.

Autoři sdělení se zamýšleli nad kritérii výběru pacientů, indikacemi, operační technikou a technickým vybavením, případnými komplikacemi a jejich řešením u této metody. Nebyla opomenuta ani roboticky asistovaná chirurgie, která získala své postavení zejména v cévní chirurgii. Díky technicky dokonalé a operační čas neprodlužující konstrukci cévní anastomózy se asistence robota mj. využívá pro anastomózy v aortoilické oblasti, pro řešení výdutí pánevních a slezinných tepen či hybridní výkony. Rozsáhlé zkušenosti s tímto typem miniinvazivní chirurgie představilo Centrum robotické chirurgie Nemocnice na Homolce.

Své místo robotická chirurgie zatím hledá při operacích v pánvi, například u nízkých resekcí rekta. Zatím ve stadiu experimentů je další směr miniinvazivní chirurgie, jíž je technika NOTES. MUDr. Vladimír Veselý z Fakultní nemocnice v Plzni prezentoval vlastní zkušenosti z experimentu na zvířeti, který měl prokázat bezpečné provedení tohoto výkonu a srovnat riziko komplikací s klasickou laparoskopií.

 

Bariatrie je žádaná

S ohlasem se setkaly i přednášky zabývající se chirurgickou léčbou obezity. Bylo probráno celé spektrum laparoskopických bariatrických operací i reoperací, od bandáží žaludku přes sleeve gastrektomie až po výkony určené pro pacienty se superobezitou.

Do této skupiny patří operace kombinující malabsorpci a restrikci jako gastrický bypass nebo výkony čistě malabsorpční, např. biliopankreatická diverze. MUDr. Aleš Foltys, Ph.D., jenž se zabývá bariatrickou chirurgií ve FN Ostrava, zhodnotil soubor pacientů, u nichž byla provedena sleeve gastrektomie, upozornil na možné komplikace související s tubulizací žaludku a podělil se o zkušenosti s jejich řešením. Miniinvazivita rovněž našla své postavení v hrudní chirurgii, kde se uplatňuje v širokém spektru jak diagnostických, tak terapeutických postupů.

Z thorakoskopických výkonů byly prezentovány soubory anatomických resekcí plic, které pokud jsou správně indikovány, představují bezpečnou alternativu otevřené chirurgie. Autoři z Kliniky dětské chirurgie Univerzitní nemocnice v Mohuči v Německu představili spektrum thorakoskopických výkonů u novorozenců i větších dětí.

Zajímavou novinkou konference byl tzv. showkvíz laparoskopických operací, kdy se po zhlédnutí určité laparoskopické operace až do určitého kritického momentu účastníci kongresu mohli pomocí hlasovacího zařízení vyjádřit, jak by postupovali dále.

 

Zdroj: Medical Tribune

Sdílejte článek

Doporučené