Přeskočit na obsah

Onkologický pacient nesmí zůstat sám

Dá se předpokládat, že do budoucna takových center přibude. Potřebu rozvoje paliativní péče podobně jako rozšiřování nových kurativních možností podpořilo také právě skončené výroční zasedání Americké společnosti klinické onkologie (ASCO). Onkologicky nemocným pacientům se v současné době dostává v České republice podobně kvalitní léčby jako v jiných rozvinutých zemích.

Bohužel platí, že navzdory moderním terapeutickým možnostem přibližně polovina z nich v důsledku nádorového onemocnění umírá. To však podle odborníků neznamená, že bychom na péči o pacienty, u nichž už kurativní terapie není efektivní, měli rezignovat. „V praxi jsme bohužel stále ještě svědky toho, že v situacích, kdy jsou možnosti onkologické léčby vyčerpány, je nemocný propuštěn do domácího léčení nebo přeložen na léčebnu dlouhodobě nemocných a svěřen do rukou terénních lékařů. Rázem se z něho stává tzv. nepohodlný pacient s celou řadou komplikací, které nemá terénní lékař možnost adekvátně léčit. V posledních chvílích svého života bývá opuštěn jako ‚ten karcinom na šestce‘, jeho nejbližší nemají možnost se s ním důstojně rozloučit a vyrovnat se s jeho smrtí.

Filosofie integrované onkologické léčby by těmto situacím měla zabránit,“ říká doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc., z Onkologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze.

Jak získat titul ESMO

Jedním z průkopníků komplexního přístupu k onkologicky nemocnému v České republice, jehož integrální součástí je i kvalitní paliativní péče, je Onkologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze pod vedením prof. MUDr. Luboše Petruželky, CSc. Ta získala spolu s I nstitutem onkologie a rehabilitace Na Pleši již v roce 2006 jako v pořadí teprve čtrnácté pracoviště v Evropě status Evropské centrum integrované onkologické péče ESMO. Titul ESMO Designated Centers of Integrated Oncology and Palliative Care může získat pracoviště nabízející komplexní služby v oblasti podpůrné a paliativní péče jako součást své rutinní péče. Musí splňovat následující obsahová kritéria: propojuje onkologickou péči s paliativní a účastní se vzdělávacích aktivit v této oblasti,

zajišťuje kontinuální péči o pacienta od diagnózy až po úmrtí a následně péči o pozůstalé,

spolupracuje s domácími agenturami na úrovni léčby bolesti a jiných fyzických symptomů doprovázejících onkologická onemocnění,

poskytuje psychologické poradenství pacientovi i rodině,

zajišťuje pohotovostní službu 24 hodin denně,

disponuje lůžkovou částí s adekvátní péčí o onkologicky nemocné,

účastní se klinických studií zaměřených na paliativní péči a kvalitu života onkologicky nemocných.

Akreditaci získává centrum na tři roky, po jejichž uplynutí si může podat žádost o její prodloužení. Cílem tohoto projektu je integrovat paliativní péči do již existujících doporučených postupů léčby nádorových onemocnění a zasazovat se o vzdělávání zdravotnického personálu v oblasti paliativní péče. Všechna pracoviště s tímto titulem mohou žádat o granty ve výši pět tisíc eur na výzkum v oblasti paliativní péče.

Potřeba spolupráce v oblasti paliativní péče

Onkologická klinika 1. LF UK a VFN disponuje sedmi ambulancemi a 22 lůžky a zajišťuje všechny varianty onkologické terapie. Úzce spolupracující Institut onkologie a rehabilitace Na Pleši je vybaven 50 lůžky, jednotkou intenzivní péče směrovanou na onkologicky nemocné, zajišťuje paliativní programy, zvýšenou péči o komorbidní onemocnění, úzce spolupracuje s home care agenturami, nabízí spirituální služby ve vlastní kapli, ve svých prostorách hostí organizaci Liga proti rakovině, která zprostředkovává rekondiční pobyty.

Obě pracoviště cítí velkou potřebu navázání spolupráce i s jinými poskytovateli paliativní péče. Minulý týden proto zahájili tradici pravidelných seminářů s paliativní tematikou. Jejich smyslem má být kromě navázání vzájemných kontaktů, získání odborných informací a zmapování potřeb a slabin v této oblasti. Semináře se budou konat ve spolupráci s nedávno založenou Českou společností paliativní medicíny a Českou společností pro klinickou pastorační péči ČLS JEP.

Cílem České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP je standardizace paliativních postupů, vzdělávání zdravotnických pracovníků, formulování kvalifikovaných stanovisek k aktuálním bioetickým otázkám péče o nevyléčitelně nemocné a umírající, podpora výzkumu a spolupráce s Asociací poskytovatelů hospicové a paliativní péče.

Česká společnost pro klinickou pastorační péči ČLS JEP je dobrovolné sdružení lékařů, vysokoškolaků‑nelekařů (nemocničních kaplanů, teologů) a ostatních pracovníků ve zdravotnictví, kteří se zajímají o klinickou pastorační péči poskytovanou v rámci celkové péče o pacienta.

Zdroj: Medical Tribune

Sdílejte článek

Doporučené