Přeskočit na obsah

Pacienti s RS: dalfampridin významně zlepšuje schopnost chůze

Zhoršením chůze trpí více než 90 % pacientů s RS a je tak výrazně snížena jejich nezávislost, kvalita života a produktivita.

Dalfampridin (Acorda Therapeutics) je v Evropě pro léčbu RS schválena pod názvem Fampyra (Biogen). Jde o perorální přípravek ve formě tablety s prodlouženým uvolňováním, jehož účinnost hodnotila studie ENHANCE. Data z ní teď tým autorů použil pro posouzení, zda léčba dokáže udospělých pacientů s RS klinicky významně zlepšit chůzi – jde totiž o první terapii, která je k tomuto specificky schválena.

ENHANCE byla mezinárodní, randomizovaná, placebem kontrolovaná studie fáze III zahrnující pacienty s různými typy RS a hodnotící, zda u nich podávání dalfampridinu po 24 týdnů dokáže zmírnit potíže s chůzí. Celkem 636 pacientů ve věku 18–70 let bylo randomizováno k užívání dalfampridinu 10 mg 2x denně (n = 317) nebo placeba (n = 319).

Primárním cílem byl počet pacientů, kteří po 24 týdnech léčby překročili zlepšení o 8 bodů (předdefinovaná hranice klinicky významného zlepšení) na Multiple Sclerosis Walking Scale (MSWS-12). Jde o dotazník vyplňovaný samotnými pacienty zaměřený na omezení v chůzi vyplývající z RS. Další výstupy zahrnovaly změny ve skóre pohyblivosti (Timed Up and Go

speed), fyzický dopad RS (MSIS-29, fyzická podstupnice), tělesnou rovnováhu (Berg Balance Scale) a manuální schopnosti (ABILHAND).

Výsledky ukázaly, že po 24 týdnech léčby bylo klinicky významného zlepšení chůze, hodnoceného pomocí MSWS-12, dosaženo častěji ve skupině léčené dalfampridinem (136 z 315; 43,2 %) než ve skupině s placebem (33,6 %). Jinými slovy, pacienti léčení dalfampridinem měli o 61 % vyšší šanci, že se jim uleví od jejich obtíží s chůzí.

Dalfampridin také u více pacientů umožnil rychlejší pohyb (měřeno pomocí TUG skóre) a častěji vedl ke poklesu fyzických omezení (hodnoceno pomocí MSIS-29 skóre). Pozorovaná zlepšení rovnováhy a manuálních schopností nebyla statisticky signifikantní.

Nejčastějšími nežádoucími příhodami spojenými s dalfampridinem byly urinární infekty a insomnie.

Na základě výsledků autoři shrnují, že u pacientů s RS trpících potížemi s chůzí byla 24týdenní léčba dalfampridinem spojena, dle jejich vlastního hodnocení, s vyšší pravděpodobností klinicky významného zlepšení těchto potíží.

Vědci však upozorňují, že ačkoliv výhodou dalfampridinu je rychlý nástup působení, jeho účinek se ztrácí při ukončení léčby. Pacienti tedy musí dávat pozor, protože bez užívání léku se jejich pohybové funkce mohou rychle zhoršit.

Zdroj: Ana Pena pro Multiple Sclerosis News Today, dostupné na https://multiplesclerosisnewstoday.com/2018/12/19/ampyra-significantly-benefits-walking-ability-reported-by-ms-patients-phase-3-study-says/

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Proč bychom měli analyzovat cesty pacientů

29. 2. 2024

V anglickém jazyce rozlišujeme „patient pathway“ a „patient journey“. Zvláště zajímavým tématem s velkým potenciálem ke zlepšení je cesta pacienta v…

Robotických výkonů bude přibývat

28. 2. 2024

Otcem myšlenky založit ve Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze multioborové centrum robotické chirurgie je přednosta Urologické kliniky 3. LF UK a…