Přeskočit na obsah

Pertuzumab schválen pro adjuvantní léčbu časného HER2+ karcinomu prsu

Vysoké riziko rekurence je na základě výsledků studie fáze III APHINITY definováno jako pozitivní nález v lymfatických uzlinách nebo negativní hormonální receptory. Jeden rok léčby kombinací pertuzumab, trastuzumab (Herceptin) a chemoterapie snížil riziko rekurence nebo úmrtí v dané rizikové skupině o 23–24 %.

Pertuzumab je pro pooperační (adjuvantní) léčbu časného HER2-pozitivního karcinomu prsu s vysokým rizikem rekurence schválena coby součást režimu zahrnujícího dále trastuzumab a chemoterapii. Výrobce obou léků Roche tuto zprávu oznámil začátkem června. Režim založený na pertuzumabu (PHC) by měl být podáván celkem jeden rok (až 18 cyklů) jako součást kompletního režimu pro časný karcinom prsu (BC) a bez ohledu na načasování operace.

HER2+ BC postihuje jen v Evropě ročně téměř 100 000 žen. Většina těchto případů je diagnostikována v časném stadiu, kdy je léčba kurativní. Ačkoliv v terapii tohoto typu nádoru vidíme pokroky, zhruba u jedné čtvrtiny pacientek léčených trastuzumabem s chemoterapií nastane časem recidiva. Odhaduje se, že dvě třetiny HER2+ pokročilého BC jsou výsledkem rekurence a jen jedna třetina tvoří primární diagnózu. Pro rekurentní BC, který dosáhl pokročilého stadia, není žádná léčba a lékaři se tedy pouze snaží o maximální prodloužení života.

Někteří pacienti s časným HER2+ BC mají větší sklon k relapsu než jiní navzdory dostupné léčbě. Pertuzumab staví na účinnosti, kterou už prokázal trastuzumab, a poskytuje klinicky významnou redukci rizika návratu BC nebo úmrtí pro pacientky, u kterých je toto riziko vysoké, vysvětluje José Baselga, MD, PhD z Memorial Sloan Kettering Cancer Center. HER2+ BC je potenciálně léčitelný pouze v časném stadiu, proto je nová terapeutická možnost skvělou zprávou.

Schválení v EU je založeno na výsledcích studie fáze III (APHINITY), která zahrnovala přes 4 800 pacientů s HER2+ časným BC a ukázala, že režim PHC signifikantně snížil riziko rekurence invazivního BC nebo úmrtí (invasive disease-free survival, iDFS) oproti režimu složenému pouze z trastuzumabu a chemoterapie. Při primárních analýzách z režimu PHC nejvíce benefitovaly skupiny pacientů s vysokým rizikem rekurence:

 • U pacientů s pozitivním nálezem v lymfatických uzlinách bylo riziko rekurence nebo úmrtí s novým režimem sníženo o 23 % (HR = 0,77; 95% CI 0,62–0,96; p = 0,019).
 • U pacientů s negativními hormonálními receptory bylo riziko rekurence nebo úmrtí s novým režimem sníženo o 24 % (HR = 0,76; 95% CI 0,56–1,04; p = 0,085).

(V obou skupinách jde o analýzu podskupin bez úpravy mnohonásobného porovnávání. Výsledky jsou považovány za popisné.)

Bezpečností profil režimu PHC odpovídal předchozím studiím, s nízkou incidencí kardiologických příhod a bez nových projevů.

U časných BC může být léčba podána před operací (neoadjuvantně) za účelem zmenšení tumoru nebo po operaci (adjuvantně), aby pomohla zabránit návratu nemoci. Režim PHC je už v EU, USA a mnoha dalších státech schválen pro neoadjuvantní léčbu. V adjuvantní léčbě je schválen v USA a některých dalších státech. V EU by měl být dostupný pro vhodné pacienty co nejdříve.

Trojkombinace byla již dříve schválena pro pokročilý HER2+ BC, kde ve srovnání se samotným trastuzumabem a chemoterapií signifikantně prodloužila přežití.

30. dubna tohoto roku Evropská komise také schválila pertuzumab v kombinaci se subkutánním trastuzumabem oproti dřívější kombinaci pouze s intravenózní formou trastuzumabu. Zatímco subkutánní podání trvá 2–5 minut, původní inravenózní Herceptin se aplikuje 30–90 minut.

Pertuzumab spolu s trastuzumabem poskytuje duální blokádu HER2 receptoru, což brání tumoru v růstu a přežívání.

O studii APHINITY

APHINITY (Adjuvant Pertuzumab and Herceptin IN Initial TherapY in Breast Cancer, NCT01358877/ BO25126/ BIG 4-11) je mezinárodní, randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná, dvouramenná studie fáze III hodnotící účinnost a bezpečnost kombinace pertuzumab plus trastuzumab a chemoterapie oproti trastuzumabu a chemoterapii v adjuvantní léčbě u 4 805 osob s operabilním HER2+ časným BC. Primárním cílem bylo přežití bez invazivní nemoci (invasive disease-free survival, iDFS) definované jako doba života po adjuvantní léčbě bez návratu invazivního BC v jakémkoli místě nebo úmrtí z jakékoli příčiny. Sekundární cíle zahrnovaly kardiologickou a celkovou bezpečnost, celkové přežití, DFS a kvalitu života spojenou se zdravím. Studie bude pokračovat sledováním pacientů po 10 let.

V čase primární analýzy, při mediánu sledování 45,4 měsíců, režim PHC signifikantně snížil riziko rekurence invazivního BC nebo úmrtí celkově o 19 % oproti režimu bez pertuzumabu (HR = 0,81; 95% CI 0,66–1,00; p = 0,045). Odhady míry iDFS byly u pertuzumabu vs. placebo 94,1 % vs. 93,2 % po třech letech a 92,3 % vs. 90,6 % po čtyřech letech. Výsledky podskupin byly tyto:

 • Pozitivní nález v lymfatických uzlinách (HR = 0,77; 95% CI 0,62–0,96)
  • 3-iDFS 92,0 % vs. 90,2 %
  • 4-iDFS 89,9% vs. 86,7 %
 • Negativní nález v lymfatických uzlinách (HR = 1,13; 95% CI 0,68–1,86)
  • 3-iDFS 97,5 % vs. 98,4 %
  • 4-iDFS 96,2 % vs. 96,7 %
 • Negativní hormonální receptory (HR = 0,76; 95% CI 0,56–1,04)
  • 3-iDFS 92,8 % vs. 91,2 %
  • 4-iDFS 91,0 % vs. 88,7 %
 • Pozitivní hormonální receptory (HR = 0,86; 95% CI 0,66–1,13)
  • 3-iDFS 94,8 % vs. 94,4 %
  • 4-iDFS 93,0 % vs. 91,6 %

(Jde o analýzu podskupin bez úpravy mnohonásobného porovnávání. Výsledky jsou považovány za popisné. iDFS po 4 letech bylo počítáno dle dat dostupných v čase primární analýzy s mediánem sledování 45,4 měsíců.)

Nejběžnější vážné (grade 3–4) nežádoucí účinky (NÚ) u režimu PHC jsou nízké koncentrace leukocytů s horečkou nebo bez ní, průjem, pokles určitých leukocytů, pokles erytrocytů, únava, nauzea, soor. Nejběžnější NÚ jsou průjem, nauzea, alopecie, únava, poškození nervů a zvracení.

O pertuzumabu

Pertuzumab cílí na HER2 receptor, protein nacházející se na povrchu řady buněk, ve velkém množství u nádorových buněk HER2+ tumorů. Pertuzumab brání dimerizaci receptoru s jinými HER receptory (EGFR/HER1, HER3, HER4). To je jinak významné pro růst a přežití tumoru. Vazba pertuzumabu na HER2 může být i signálem pro imunitní systém, aby buňku zničil. Mechanismy pertuzumabu a trastuzumabu se doplňují, jelikož každý se k receptoru váže v jiném místě, a společně tak brání růstu a přežití tumoru.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené