Přeskočit na obsah

Pravidelné užívání paracetamolu spojeno s novým začátkem demence u starší populace

Foto Shutterstock

Ačkoli jsou možná účinnost a nepříznivé účinky paracetamolu a ibuprofenu na demenci významné z hlediska globálně klinického a veřejného zdraví, dosud zůstává neurčitý vztah paracetamolu a ibuprofenu k případné demenci.

Autoři si dali za cíl zhodnotit případnou spojitost pravidelného užívání ibuprofenu a paracetamolu s novým vznikem demence u starší populace.

Tato studie zahrnula 212 968 účastníků ve věku 60 let a více s dostupnými údaji o užívání ibuprofenu a paracetamolu a bez demence na počátku studie. Primárním výsledkem byl nový začátek demence ze všech příčin. Sekundární výsledky zahrnuly nové začátky Alzheimerovy choroby a vaskulární demence (statisticky nevýznamné).

Během dvanáctiletého sledování u 6 407 účastníků (3 %) nově vznikla demence ze všech příčin. Účastníci pravidelně užívající paracetamol měli významně vyšší riziko nového vzniku demence ze všech příčin (18 %) v porovnání s těmi, kteří paracetamol neužívali. Nicméně nebyla významná spojitost mezi pravidelným užíváním ibuprofenu a novým vznikem demence ze všech příčin (uživatelé vs. neuživatelé).

Závěry: Pravidelné užívání paracetamolu, ale nikoli ibuprofenu, bylo spojeno s významně vyšším rizikem nového vzniku demence u starší populace bez ohledu na genetická rizika pro demenci.    

Zdroj: Zhang Y, Zhou C, Yang S, et al. Association of regular use of ibuprofen and paracetamol, genetic susceptibility, and new‑onset of dementia in the older population. Gen Hosp Psychiatry. 2023 Sep–Oct:84:226–233.

Sdílejte článek

Doporučené

Proč bychom měli analyzovat cesty pacientů

29. 2. 2024

V anglickém jazyce rozlišujeme „patient pathway“ a „patient journey“. Zvláště zajímavým tématem s velkým potenciálem ke zlepšení je cesta pacienta v…

Robotických výkonů bude přibývat

28. 2. 2024

Otcem myšlenky založit ve Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze multioborové centrum robotické chirurgie je přednosta Urologické kliniky 3. LF UK a…