Přeskočit na obsah

Původ 21 % případů CHOPN může být připsán škodlivému pracovnímu prostředí

CHOPN je progresivní nemoc dýchacího systému způsobená obstrukcí dýchacích cest. Primárním rizikovým faktorem je kouření tabáku, nicméně na vzniku onemocnění se podílí řada dalších faktorů prostředí, včetně pracovní expozice. Mnoho studií zkoumalo vztah mezi povoláním a výstupy vztahujícími se k CHOPN a ukázalo se, že i když se kouření vezme v potaz, okolo 15 % případů CHOPN může být způsobeno vystavením osob nevhodnému pracovnímu prostředí (pracovní expozice).

Výsledky nové studie tato tvrzení jednoznačně podporují, uvádí hlavní autor Jan-Paul Zock, PhD. Za použití European Community Respiratory Health Survey (ECRHS) zkoumal mezinárodní tým v barcelonském Institute for Global Health vliv pracovní expozice na incidenci CHOPN. ECRHS je velká, multicentrická studie založená na populaci a s dlouhým obdobím následovného sledování pacientů. Mezi lety 1991 a 1993 byli randomizováni jedinci z běžné populace ve věku 20–44 let a sledováni 20 dalších let. Při vstupu do studie a po 20letém sledování byla u všech provedena spirometrie k posouzení plicních funkcí. Celkem se zúčastnilo 3 343 osob ze 12 států, z nichž 89 mělo při následném hodnocení CHOPN, což odpovídá incidenci 1,4 případů na 1 000 osobo-roků.

Zajímavé je, že vědci odhalili, že u účastníků, kteří byli vystaveni biologickému prachu, byla vyšší incidence CHOPN než u těch ostatních. Konkrétně měla tato skupina 1,6 krát vyšší riziko vzniku CHOPN než běžná populace. „Pokud víme, je to první studie demostrující efekt vystavení biologickému prachu na incidenci CHOPN v prospektivním uspořádání kohorty běžné populace,“ řekl Zock.

Dále bylo u osob vystaveným plynům a kouři 1,5 krát vyšší riziko vzniku CHOPN a u osob vystaveným pesticidům bylo toto riziko dokonce 2,2 krát vyšší.

Statistická analýza odhalila, že 21 % případů CHOPN můžeme přisoudit pracovní expozici. Jak autoři připomínají ve svém článku, znamená to, že až jednomu z pěti nových případů CHOPN u osob středního věku v západních státech by se dalo předejít vyhýbáním se pracovním expozicím v zaměstnání nebo jejich lepší kontrolou.

Jedním z omezení studie je skutečnost, že i při následné kontrole po 20 letech byli vybraní pacienti stále dost mladí vzhledem k tomu, že CHOPN se obvykle rozvíjí u starších osob. Na druhou stranu skutečnost, že i přes relativně nízký věk dostali někteří jedinci CHOPN z pracovní expozice, je z hlediska udržení veřejného zdraví alarmující.

Nezodpovězenou zůstává otázka, zda jsou pozorované efekty modifikovány kouřením, coby primárním rizikovým faktorem vývoje CHOPN. Výzkumný tým tedy dodává, že budoucí studie by měly objasnit právě tento bod, dále vzájemný vztah nemoci s astmatem a detailněji upřesnit rizika pro jednotlivá povolání, činnosti a škodliviny.

Zdroj: Iqra Mumal pro COPD News Today, dostupné na https://copdnewstoday.com/2018/05/22/occupational-exposures-linked-copd-study/

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Zdravější plíce – zdravější lidé

1. 12. 2022

U příležitosti Světového dne chronické plicní nemoci (CHOPN), který každoročně 16. listopadu připomíná dopad chronických plicních onemocnění na…