Přeskočit na obsah

Recentní údaje naznačují nový standard péče u pokročilého/recidivujícího karcinomu endometria

chemoterapie
Ilustrační fotografie. Všechny osoby jsou modelem. Zdroj: iStock

Nová data studie RUBY potvrzují, že přidání imunoterapie ke standardní chemoterapii pro léčbu první linie pokročilého karcinomu endometria nebo jeho první recidivy ve srovnání se samotnou chemoterapií významně zlepšuje přežití bez progrese (PFS) se slibnou časnou indikací lepšího celkového přežití (OS). Tyto klinicky významné výsledky ze studie fáze III RUBY (ENGOT‑EN6‑NSGO/GOG3031) jsou prvním potvrzením přínosů imunoterapie u této populace pacientek a byly prezentovány na virtuálním plenárním zasedání ESMO dne 27. března 2023.

„To je ta nejlepší zpráva pro pacientky s karcinomem endometria za více než 30 let. Tyto výsledky ukázaly bezprecedentní zlepšení PFS v důsledku přidání imunoterapie ke standardní chemoterapii, zejména u 25 procent pacientek s ‚hot‘ endometriálními tumory, jejichž nádor vykazuje mikrosatelitní instabilitu či deficit tzv. mismatch repair (MSI‑H/dMMR),“ řekl hlavní výzkumník onkolog dr. Mansoor Mirza z Rigshospitalet, Kodaňské univerzitní nemocnice v Dánsku.

Karcinom endometria je celosvětově šestým nejčastějším karcinomem u žen s více než 400 000 novými případy ročně, přičemž jak incidence, tak i mortalita se zvyšují. Lokalizované onemocnění je vyléčitelné chirurgicky s pětiletým přežitím 96 procent. U pokročilého onemocnění však pětileté přežití klesá jen na 20 procent. Po identifikaci čtyř molekulárních podskupin karcinomu endometria nyní evropské a americké guidelines doporučují testovat repair status nádorové DNA pro klasifikaci rizika a potenciálně jako pomoc při léčbě a pro zlepšení výsledků.

„Navzdory lepšímu porozumění této malignitě zůstává chemoterapie s karboplatinou a paklitaxelem standardní léčbou pokročilého onemocnění. Ačkoli je účinná u téměř poloviny pacientek, většina z nich progreduje do jednoho roku. Proto naléhavě potřebujeme lepší léčebné strategie a výsledky této studie ukázaly nový standard péče o ženy s pokročilým nebo recidivujícím karcinomem endometria. Nyní čekáme na data dalších klinických hodnocení využívajících různé typy imunoterapie, která by měla ukázat, jaká je nejlepší doba trvání udržovací imunoterapie, zda je imunoterapie účinnější než chemoterapie u pacientek s dMMR nebo zda by mohla být používána bez chemoterapie,“ uvedla dr. Ilaria Colombová z Onkologického institutu jižního Švýcarska, Bellinzona.

Studie ji nadchla především tím, že přínosy, které zaznamenalo přidání imunoterapie k chemoterapii, byly zachovány po dobu nejméně dvou let. U pacientek s nádory s mismatch repair nebo mikrosatelitní instabilitou bylo 61,4 procenta bez progrese onemocnění po dvou letech ve srovnání s 15,7 procenta ve skupině, která měla pouze chemoterapii. Klinický přínos byl také u pacientek bez DNA repair deficitu, i když menšího rozsahu, a proto je stále zapotřebí identifikovat lepší možnosti léčby pro tyto ženy, které představují asi 70 procent pacientek s pokročilým nebo recidivujícím endometriálním karcinomem.

„Trend v celkovém přínosu přežití je také povzbudivý, ale to je potřeba potvrdit delším sledováním s ohledem na to, že ve standardní větvi mnoho pacientek dostávalo imunoterapii v následujících liniích léčby,“ řekla dr. Colombová s poukazem na to, že u kombinace imunoterapie a chemoterapie nedošlo k žádným neočekávaným bezpečnostním problémům a existují důkazy o zlepšení kvality života pacientek. „Příznivý účinek na kvalitu života je důležitý, protože potřebujeme vědět, že pacientky nejen žijí déle, ale že žijí také lépe, zvláště když používáme udržovací terapii a pacientky zůstávají na léčbě po dlouhou dobu,“ dodala

„Tyto výsledky znamenají, že u mnohem více žen, než bylo dříve možné, může být karcinom endometria vyléčen. Stále zde ale jsou pacientky, u nichž karcinom po imunoterapii progreduje. Proto byla zahájena další vlna studií, které by měly nastínit, jak jim nejlépe pomoci,“ poznamenal dr. Mirza. Probíhající studie zkoumají další kombinace imunoterapie u pokročilého karcinomu endometria, včetně trojkombinace s chemoterapií, imunoterapií a inhibitorem PARP, a srovnání imunoterapie s chemoterapií u pacientek s ‚hot‘ nádory. Imunoterapeutické studie probíhají také u pacientek s karcinomem endometria v časném stadiu.

Dosavadní výsledky ukazují celkový medián PFS 11,8 měsíce u pacientek léčených inhibitorem PD‑1 dostarlimabem a standardní chemoterapií (karboplatina a paklitaxel) ve srovnání se 7,9 měsíce u žen léčených standardní chemoterapií a placebem (HR 0,64; 95% CI 0,507–0,800; p < 0,0001). Průzkumná analýza výsledků u pacientek s ‚cold‘ nádory, které byly schopné opravy nesprávného párování (MMRp) nebo mikrosatelitně stabilní (MSS), vykázala PFS 9,9 měsíce, respektive 7,9 měsíce (HR 0,76; 95% CI 0,592–0,981, NA).

„U pacientek s ‚hot‘ tumory, které podstoupily další imunoterapii, byl dosažený 72procentní přínos v PFS mnohem větší než 50 procent, které jsme očekávali. U nemocných s ‚cold‘ nádory jsme pozorovali mírnější účinek imunoterapie na PFS. To může být způsobeno tím, že chemoterapie poškodí mechanismy opravy DNA ‚cold‘ nádorů, takže se stanou více náchylnými k imunoterapii,“ vysvětlil dr. Mirza. Jak doplnil, i u OS byl časný trend ve prospěch kombinované léčby. Ve skupině chemoterapie + imunoterapie 71,3 procenta pacientek bylo naživu po 24 měsících ve srovnání s 56 procenty ve skupině chemoterapie + placebo. Mezi ženami s ‚hot‘ tumory činilo OS 83,3 procenta a 58,7 procenta, u pacientek s ‚cold‘ nádory bylo OS 67,7 procenta a 55,1 procenta.    

Doporučené